header

Links

Voor de belangrijkste info in verband met wetgeving, decreten, besluiten en omzendbrieven: klik naar Edulex.

Voor info over de weddeschalen, klik naar Weddeschalen.

Voor een lijst van afkortingen in verband met onderwijs, klik naar Afkortingen.

Voor veelgestelde vragen over welke documenten leerkrachten nu precies moeten kunnen voorleggen aan de inspectie en vooral welke niet, klik naar http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Doorlichten/niveauspecifiek.htm.

Adviesorganen

Vlaamse Hogescholenraad
Vlaamse Interuniversitaire Raad
Vlaamse Onderwijsraad

Allerlei

Digikids
Klascement
Leerkrachtendatabank
Loonwijzer
Opleidingscheques
Studietoelagen
Word wat je wil

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Centra voor Leerlingenbegeleiding van het gemeenschapsonderwijs
Centra voor Leerlingenbegeleiding van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs
Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding

Gelijke Onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen- Website Ministerie van Onderwijs en Vorming
Lokale overlegplatforms
Regelgeving
Vlaams Minderhedencentrum
Website Lokale Overlegplatforms

Koepels van inrichtende machten

Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen
Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen
Het Gemeenschapsonderwijs
Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten Vlaamse Gemeenschap
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Vlaams secretariaat van het Katholiek Onderwijs
Federatie Centra voor Basiseducatie

Leerlingen- en studentenorganisaties

Vlaamse Scholierenkoepel
Vlaamse Vereniging van studenten

Ministerie van Onderwijs en Vorming

Ministerie van Onderwijs en Vorming: homepage
Basisonderwijs
De leerkrachtendatabank
Deeltijds kunstonderwijs
Dienst voor onderwijsontwikkeling
Edulex - wetgeving en omzendbrieven
Elektronisch personeelsdossier - Edison
Gelijke onderwijskansen
Hoger onderwijs
ICT in het onderwijs
Inspectie
Klasse
Schooldirect
Secundair onderwijs
Statistieken
Volwassenenonderwijs
Weddeschalen
Zorgvuldig Bestuur

Ouderverenigingen

Educatieve Vereniging voor Ouderwerking in het Officieel Onderwijs
Koepel van Ouderverenigingen van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs
Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs
Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen

Overheden

Portaalsite federale overheid
Portaalsite Vlaamse overheid

Overheidsinstellingen

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Parlementen

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Senaat
Vlaams parlement

Vakbonden

ACV openbare diensten
Algemeen Christelijk Vakverbond
Christelijk Onderwijzersverbond
Christelijke Centrale Voeding en Diensten
Landelijke bediendencentrale

Vakbondswerking internationaal

Education International (EI)
European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
Internationale overkoepelende vakbond (ITUC)
Trade Union Advisory Committee (TUAC)
Wereldverbond van de Arbeid (WVA)

  
Onze website maakt gebruik van cookies.