header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2005

Dit schooljaar juni 2005

Conflict in de Hogeschool Mechelen

Personeel pikt afvloeiingen niet!
Drie jaar geleden liet de Hogeschool Mechelen al 12 voltijdse collega’s afvloeien. Op dat ogenblik werd de beslissing toegedekt met “Nu snijden, maar dan zitten wij voor vele jaren op koers en kunnen wij gerust zijn!” Maar… in oktober 2004 viel de nieuwe beslissing van het hogeschoolbestuur: door de evolutie in het studentenaantal moet het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (HWBK) opnieuw 14 voltijdse eenheden inleveren.

Weer 14 collega’s minder om hetzelfde werk te leveren én om de (broodnodige) inspanningen te leveren om weer nieuwe studenten aan te trekken? DAT KAN TOCH NIET!!!
Enkele economisten, en die heb je wel in een handelsdepartement, maakten een eigen analyse van de toestand: deze afvloeiingen zijn echt niet nodig! COC steunde deze stelling totaal.
De financieel directeur had in eerste instantie zelfs een lovend woord over voor deze analyse, maar kwam hier later op terug. Waarom? De Raad van Bestuur had een eigen keiharde mening: geen risico, geen onderhandeling, geen echt gesprek, de afvloeiingen blijven behou-den. Terzijde: de verantwoordelijken van de Raad van Bestuur weigeren tot op dit ogenblik een directe onderhandeling met de HOC-afvaardiging.

Acties

Toen kwam het personeel, gesteund door COC, in actie.
Via personeelsvergaderingen verdedigden wij ons standpunt: de financiële toestand van de hogeschool is gezond, wij kunnen voldoende andere initiatieven voorstellen om deze 14 collega’s aan boord te houden.
Er kwamen acties. Er werden werkonderbrekingen georganiseerd, gesteund door de studentengroep. Er werd lesgegeven in open lucht, “want op straat gezet” (zie foto’s). Het gebouw van de centrale administratie werd bezet gedurende vijf uren, niemand kon zijn werkplek bereiken. Een actie ‘over mijn lijk’ liet duidelijk blijken dat de actie niet verslapte… en dit alles door zowel vast benoemde als ‘bedreigde’ tijdelijke personeelsleden.

Mensen voor bakstenen

Wat eisen wij? Als wij rekening houden met de politieke beslissing om in 2007 een nieuwe financiering te organiseren voor het hoger onderwijs, moet de Raad van Bestuur een ‘overbrugging’ beslissen om alle departementen, dus ook HWBK, te ondersteunen om iedereen in de beste situatie aan deze startlijn te krijgen.
Maatregelen kunnen onder andere genomen worden op het vlak van de besteding van de eenmalige injectie, het inzetten van eigen middelen (opgebouwd in de jaren dat HWBK in feite het meest lucratieve departement was) en de organisatie van een interne mobiliteit, hogeschoolbreed, om eigen personeel zoveel mogelijk prioritair te behouden.
Wij weten ook dat de KHM een prachtgebouw realiseerde dat een ideale studie- en werkplaats creëerde voor studenten en personeel, maar dit gebouw keert zich nu tegen het personeel. Op dit ogenblik betaalt de KHM de afbetaling van de geleende sommen, wat logisch is. Maar de KHM zet ook - op zogenaamd boekhoudkundig verantwoorde wijze - ieder jaar een massale som opzij als afschrijving voor dit gebouw. Deze dubbele besteding van gelden wordt cash door het personeel betaald. De Raad van Bestuur durft geen creatieve beslissingen te treffen. Personeel laten afvloeien is de gemakkelijkste en minst risicohoudende beslissing.
Hiertegen wil het personeel en met hen COC protesteren. Als een bestuur zulke bestedingen wil realiseren, moet het de verantwoordelijkheid durven te nemen om met open vizier te onderhandelen met het personeel en indien nodig eigen middelen in te zetten om het personeelsbestand zoveel mogelijk te beschermen. Geen mensen inleveren voor bakstenen!
Bij het ter perse gaan waren er nog geen echte onderhandelingen geweest, maar COC blijft aandringen op een aanvaardbare overeenkomst.
Wij houden u op de hoogte.

Walter Pauwels 
Onze website maakt gebruik van cookies.