header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt mei 2005

Dit schooljaar mei 2005

Recht op TADD aanvragen vóór 15 juni

Personeelsleden die als tijdelijke tewerkgesteld zijn in het onderwijs of CLB, verwerven voorrangsrechten. Men verwerft dan het TADD-statuut, wat staat voor Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. Dit betekent dat deze personeelsleden vanaf 1 september van het nieuwe schooljaar voorrang hebben op een aanstelling ten opzichte van gewone tijdelijke personeelsleden.

Voorwaarden

Om TADD-gerechtigd te worden dient men tegelijk aan drie voorwaarden te voldoen:

  1. een dienstanciënniteit verworven hebben van 720 dagen gespreid over drie schooljaren, waarvan minstens 600 effectief gepresteerd;
  2. niet ontslagen zijn;
  3. geen laatste evaluatie met als eindconclusie ‘onvoldoende’ gekregen hebben.

De 720 dagen dienstanciënniteit worden bekeken per ambt waarin men tewerkgesteld is. Wanneer men tewerkgesteld is in het ambt van leraar, dan verwerft men in elk geval de TADD voor alle vakken waarvoor men een vereist bekwaamheidsbewijs heeft, ongeacht het feit of men deze vakken ook daadwerkelijk gegeven heeft. Voor de vakken waarvoor men een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft, moeten de 720 dagen dienstanciënniteit per vak bereikt worden.

Scholengemeenschap of niet

Personeelsleden die in het gesubsidieerd onderwijs tewerkgesteld zijn in een school die behoort tot een scholengemeenschap en TADD-rechten verwerven, kunnen die laten gelden in alle scholen van deze scholengemeenschap. Behoort de school waar men werkt niet tot een scholengemeenschap, dan wordt het recht op TADD bekeken per Inrichtende Macht. De TADD-voorrang geldt dan voor alle scholen van deze Inrichtende Macht die niet tot een scholengemeenschap behoren.

Voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn in een instelling van het Gemeenschapsonderwijs, geldt volgende regeling.
Is de anciënniteit verworven in een instelling die behoort tot een scholengemeenschap, dan geldt het recht op TADD in volgende volgorde voor betrekkingen:

  • in de instellingen van dezelfde scholengemeenschap, ongeacht het net;
  • in de instellingen van een andere scholengemeenschap die behoort tot dezelfde scholengroep;
  • in de instellingen van dezelfde scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoort.

Heeft het personeelslid de anciënniteit verworven in een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort, geldt het recht op TADD in volgende volgorde:

  • in de instellingen van dezelfde scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoren;
  • in de instellingen van dezelfde scholengroep die tot een scholengemeenschap behoren.

Voorrangsrecht opeisen

Personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden voor TADD, moeten dit voorrangsrecht opeisen. Ook hier is er weer een verschil tussen de instellingen van het Gesubsidieerd Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs.
In het gesubsidieerd onderwijs:

  • behoort de school tot een scholengemeenschap, dan richt men het aangetekend schrijven voor 15 juni naar de Inrichtende Macht van de school die tot de scholengemeenschap behoort;
  • behoort de school niet tot een scholengemeenschap, dan richt men het aangetekend schrijven voor 15 juni naar de Inrichtende Macht waar het recht op voorrang werd verworven.

In het Gemeenschapsonderwijs dient het aangetekend schrijven voor 15 juni gericht te worden aan de Algemeen Directeur van de scholengroep waar men het recht heeft verworven.

Brochure aanvragen

Dit artikel heeft alleen als bedoeling u er attent op te maken dat u vóór 15 juni dient te kandideren indien u in aanmerking komt voor een Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en heeft geenszins de ambitie volledig te zijn.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de COC-brochure inzake TADD die COC-leden gratis kunnen verkrijgen.
Bij twijfel of vragen over het al of niet bereiken van de vereiste dienstanciënniteit en de wijze van berekening van het aantal dagen, neemt u best contact op met het COC-secretariaat van uw provincie.

Yannick Persyn 
Onze website maakt gebruik van cookies.