header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juli 2011

Dit schooljaar juli 2011

Secundair onderwijs

In het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend leerjaar en alle leerjaren van het beroepssecundair onderwijs hebben de scholen de mogelijkheid om twee of meer vakken van de basisvorming te integreren in het vak Project Algemene Vakken (PAV). Omdat Frans of Engels in deze leerjaren tot de basisvorming behoort, kunnen ze geïntegreerd in het vak PAV worden aangeboden. Maar zo’n integratie is niet verplicht, niet evident en ook niet mogelijk zonder akkoord van de leraar PAV.

Op 1 september 2010 is Frans een verplicht vak van de basisvorming geworden in het eerste leerjaar B en Frans of Engels in het eerste leerjaar van de tweede graad BSO. Vanaf 1 september 2011 wordt deze verplichting doorgetrokken in het beroepsvoorbereidend leerjaar en in het tweede leerjaar van de tweede graad BSO. Vanaf 1 september 2012 wordt Frans of Engels ook progressief ingevoerd in de derde graad BSO.

 

Het vak PAV

Het vak PAV werd begin van de jaren tachtig als keuzemogelijkheid in de lessentabellen van het beroepssecundair onderwijs ingevoerd. Het staat voor een geïntegreerde aanpak van basisdoelstellingen (kennis, vaardigheden en attitudes) in bruikbare en herkenbare contexten. Het vak PAV vervangt een aantal vakken met hun afzonderlijke leerinhouden, zoals Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Nederlands… Het vak PAV is een volwaardig vak omdat studenten in hun lerarenopleiding expliciet voor dit vak kunnen opteren en er ook specifieke bekwaamheidsbewijzen voor bestaan.

 

Verdedigbare optie

Het is voldoende te kijken naar de samenleving waarin we leven en werken om te weten dat het kennen van vreemde talen belangrijk is. Dat is ook zo voor leerlingen van de B-stroom en het beroepssecundair onderwijs. Het is dan ook best verdedigbaar dat Frans of Engels in de basisvorming van deze leerjaren werd opgenomen. De cruciale vraag is echter of het zinvol is om deze talen te integreren in het vak PAV.

 

Een mogelijkheid, geen verplichting

Door de introductie van de vakken Frans of Engels in de basisvorming van de B-stroom en het beroepssecundair onderwijs ontstond de mogelijkheid om ook deze vakken te integreren in het vak PAV. Het is dus geen verplichting, wat ook betekent dat er best grondig over wordt nagedacht of het goed is om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het is evident dat deze vraag het best beantwoord wordt vanuit het belang van de leerlingen. Waarmee zijn ze het meest geholpen en wie is het best in staat om met hen de vooropgestelde doelen te bereiken?

 

Vakspecialisten

COC is de mening toegedaan dat vakken het best worden gegeven door vakspecialisten. Dat zijn leraars die voor het onderwijs in deze vakken enerzijds over de nodige vakkennis beschikken en anderzijds een specifieke vakdidactische opleiding hebben gekregen. Het zijn dan ook de specifieke vakleraars die het best in staat zijn om de vooropgezette doelen te realiseren. Dat principe geldt ook voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. En omdat het hier gaat over onderwijs aan een toch specifieke groep van leerlingen komt het er nog meer op aan om de meest geschikte vakleraren te vinden. Een school moet dus op zoek gaan naar de best opgeleide specialisten, dat zijn de leraars die in staat zijn om deze groep van leerlingen echt te motiveren via aangepaste taaldidactiek.

 

Akkoord van de leraar PAV noodzakelijk

Omdat leraars PAV niet specifiek zijn opgeleid in de vreemdetalendidactiek, werd in de wetgeving opgenomen dat de integratie van de vakken Frans of Engels in het vak PAV niet kan zonder akkoord van de betrokken leraar PAV. De schoolbesturen kunnen deze integratie dus niet opleggen. Ook leerplanmakers kunnen dat niet. Het heeft dan ook geen zin dat die uitsluitend leerplannen zouden ontwerpen waarin deze integratie is verweven. Die zijn dan immers niet realiseerbaar. Dat Frans of Engels door vakspecialisten zou gegeven worden, betekent trouwens niet dat er niet samengewerkt kan worden met de leraar PAV om op die manier aan te sluiten bij relevante leerinhouden in het curriculum van de leerlingen.

 

Jos Van Der Hoeven 
Onze website maakt gebruik van cookies.