header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt mei 2015

Dit schooljaar mei 2015

De directeur ging naar de winkel en bracht mee...

Sta je in het begin van het schooljaar soms ook voor zo’n ‘aangename’ verrassing? De directie heeft tijdens de zomervakantie op eigen houtje nieuwe toestellen gekocht. Want ‘het moest snel gaan, er was net een extra korting en scholen hebben niet veel geld’ of ’we kregen ze gratis.’
Bij zo’n aanschaf van toestellen gaat de directie te kort door de bocht. Ze overtreedt de wetgeving over de arbeidsmiddelen. Bovendien worden deze arbeidsmiddelen niet altijd optimaal gebruikt en zijn ze een slechte investering.

Wat zijn arbeidsmiddelen?
Alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die personeelsleden gebruiken. En met gebruiken verstaan we: elke activiteit rond een arbeidsmiddel: van ingebruikname,  aanwending, reparatie, onderhoud, reiniging tot buitengebruikstelling. Een goede verstaander leest dat het om toestellen gaat met een aandrijving: meestal elektriciteit of een motor.In strikte zin is het KB van arbeidsmiddelen niet van toepassing op handwerktuigen. Maar vergis je niet: handwerktuigen houden risico’s in, zij het beperkter. Op basis van de algemene welzijnswetgeving moeten ook voor deze werktuigen passende maatregelen worden genomen.

Hoe moet een instelling een arbeidsmiddel verwerven? 
Bezin eer je begint. Het voorkomen van risico’s is het uitgangspunt. We gebruiken bewust het woord verwerven en niet aankopen. Dat is een te enge term. Want je kan ze ook leasen, huren, lenen en zelfs krijgen. Vóór een instelling een nieuw arbeidsmiddel verwerft, voert de directie een risicoanalyse uit op het aan te schaffen toestel. Welke gevaren brengt met het toestel met zich mee? Is het conform de Europese regelgeving? Waar, in welk lokaal (een vochtige ruimte?) gaat het functioneren? Wie gaat het toestel bedienen? Leerlingen? Heeft het toestel de nodige beschermingsvoorzieningen? Is er voldoende ruimte naast het toestel om het veilig te bedienen? ….Deze risicoanalyse houdt de medewerking van de preventieadviseur in. Hij viseert elke bestelbon en krijgt zo zicht op de risico’s van de nieuwe toestellen. Bij de levering controleert hij of aan alle eisen van de bestelling voldaan is. En vóór de ingebruikname stelt hij het schriftelijk indienststellingsverslag en de gebruiksinstructies op over hoe het toestel in de praktijk geïnstalleerd en gebruikt zal worden. 

De rol van het Comité
Algemeen geeft het Comité op voorhand haar advies over nieuwe toestellen en technieken: de keuze van de toestellen, de aankoop, het gebruik en het onderhoud. Vanuit haar controleopdracht heeft het Comité inzage over alle documenten die bij de verwerving en het gebruik van toestellen opgesteld zijn: de bestelbonnen, de indienststellingsverslagen, de controleverslagen, de instructies, de onderhoudsdocumenten…  Het Comité kan zelfs vragen om deze documenten op een vergadering te bespreken.Bij specifieke arbeidsmiddelen zoals beeldschermen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, beschermingsmiddelen tegen brand en werkkledij stelt de regelgeving expliciet dat het Comité bij de verwerving betrokken moet worden en voorafgaand haar advies moet geven. Bij beschermingsmiddelen heeft het Comité het recht om bijkomende adviezen van bevoegde preventieadviseurs en/of deskundigen te vragen?

Moraal van het verhaal
Een directie kan nooit op eigen houtje nieuwe arbeidsmiddelen verwerven. Het Comité moet vanaf de aanschaf en tijdens het gebruik betrokken worden. Een directie moet immers beseffen dat nieuwe arbeidsmiddelen die door het personeel meebeslist zijn, efficiënter zullen gebruikt worden en een betere investering zijn.

Op de agenda van het Comité
Is er gestart met het aanpassen van het arbeidsreglement naar aanleiding van de nieuwe wetgeving psychosociale aspecten?Het schooljaar loopt naar zijn einde. Bespreek de werken die alleen tijdens de vakantie kunnen uitgevoerd worden! Heeft de directie op voorhand de preventieadviseur en het Comité hierbij betrokken? Werd de nodige informatie uitgewisseld tussen de instelling en de aannemer? Is bij grotere werken voldaan aan de wetgeving en is de veiligheidscoördinator geen afwezige onbekende? Het jaarlijks actieplan is nu bijna in de helft. Verloopt alles zoals gepland of moet de planning aangepast?

Jos Wouters

  
Onze website maakt gebruik van cookies.