header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt mei 2015

Dit schooljaar mei 2015

Aangepast model arbeidsreglement voor VCLB

Voor de vrije centra voor leerlingenbegeleiding (VCLB) bestaat er een model van arbeidsreglement. Dit model stelde de VCLB-koepel, de koepelorganisatie voor de vrije centra voor leerlingenbegeleiding, in sterk overleg met COC op. Maar door wijzigingen aan de wet welzijn (28 februari 2014) moest dit model dat dateerde van oktober 2012 aangepast en aangevuld worden. Naast de aanpassingen nodig voor de gewijzigde wet welzijn, werden ook enkele nieuwe punten toegevoegd. De commissie 5 (overleg tussen COC en de VCLB-koepel) keurde het nieuwe model van arbeidsreglement op 27 maart 2015 goed. We lichten het nieuwe model kort toe. 

Aanpassingen wet welzijn
De gewijzigde wet welzijn van 28 februari 2014 maakt dat de psychosociale risico's uitgebreid worden. Zo is het wettelijk verplicht om ook klachten rond stress en burn-out mee op te nemen in deze procedure. Verder krijgt het personeel ook de mogelijkheid zich rechtstreeks en discreet tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te wenden. Deze aanpassingen bieden een eerste antwoord op klachten rond stress en burn-out, een eerste opvang is zo gegarandeerd. Bovendien helpen deze aanpassingen om problemen rond burn-out en stress in kaart te brengen door ze mee op te nemen in de procedures van de psychosociale risico's op het werk.

Onverenigbaarheden
Om mogelijke belangenconflicten te vermijden, wordt een passage opgenomen waarbij het niet meer toegelaten is voor CLB-medewerkers om een bestuursmandaat op te nemen in een school die zij vanuit hun CLB-functie begeleiden. In het kader van tuchtprocedures (naar leerlingen toe) op de scholen die begeleid worden, kan een personeelslid niet meer optreden als vertrouwenspersoon van de leerling. Als een CLB-medewerker deel uitmaakt van de adviserende klassenraad, kan de medewerker geen deel meer uitmaken van de beroepscommissie (opgericht door decreet rechtspositie van leerlingen). 

LARS
Met de invoering van LARS, het Leerling Administratie en Registratie Systeem van de centra voor leerlingenbegeleiding, krijgen CLB-medewerkers vaak toegang tot elektronische leerlingendossiers. De aanpassingen in het arbeidsreglement hebben tot doel te voldoen aan de regelgeving rond privacy en de richtlijnen van de privacycommissie. Artikel 30 in het nieuwe arbeidsreglement is zo opgesteld dat het hieraan voldoet, duidelijk is voor het personeelslid en toch vertrekt vanuit het principe van vertrouwen. 

Elektronische communicatie en GSM 
In een vorige versie van het arbeidsreglement waren over het gebruik van elektronische communicatie en de terbeschikkingstelling van GSM al bepalingen opgenomen. Deze voldoen echter niet meer aan de huidige fiscale en sociaalrechtelijke regelgeving. Zonder de nodige afspraken in het arbeidsreglement rond het gebruik van gsm en laptops en bovendien een systeem van controle hierop, worden deze belast als een voordeel allerlei aard. De opgenomen artikels in het model van arbeidsreglement voorzien deze afspraken en controles. 

Aan de slag!
Het model is nu klaar om lokaal gebruikt te worden om een eigen aangepast arbeidsreglement op te stellen. Er zijn een aantal regelingen die voorzien zijn om lokaal uit te werken. Hoewel het mogelijk is lokaal ook verder af te wijken van het model, is dit niet aan te raden. Nadat de VCLB-koepel een eerste ontwerp van model opmaakte, hebben onze medewerkers de teksten grondig bekeken. Dit met de achtergrond vanuit de sector door de begeleider inspraakorganen, door de begeleider CPBW, door een jurist en door de nationaal secretaris. Nadien zijn de teksten zowel door kamer V als door het nationaal sectorcomité goedgekeurd. We zijn er van overtuigd dat de versie zoals ze nu voorligt een stevige basis vormt voor het arbeidsreglement in de vele centra. Lokaal een andere regeling uitwerken die dezelfde garanties biedt, lijkt dan ook een moeilijke opgave. Uiteraard moet het arbeidsreglement lokaal onderhandeld worden. De aanpassingen naar aanleiding van de gewijzigde wet welzijn worden in het CPBW onderhandeld. Hier moet er een akkoord zijn van werkgever en werknemer. Het bereikte akkoord wordt ter informatie voorgelegd aan het LOC, waarna de personeelsleden geïnformeerd moeten worden.

Jan Soons 
Onze website maakt gebruik van cookies.