header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2015

Dit schooljaar juni 2015

Reaffectatie en wedertewerkstelling

Bij het begin van het schooljaar worden de beschikbare ambten in een school of centrum verdeeld over de vast benoemde personeelsleden op basis van de ambten waarvoor zij benoemd zijn en op basis van hun opdracht op 30 juni van het voorgaande schooljaar. Als er na de verplichte voorafgaande maatregelen niet genoeg lestijden of punten zijn om de vast benoemde personeelsleden binnen hun ambt een betrekking toe te wijzen, is er sprake van boventalligheid en moeten er personeelsleden ter beschikking worden gesteld.

De terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking vallen altijd op de personeelsleden met de laagste dienstanciënniteit binnen hetzelfde ambt. Als die anciënniteit hetzelfde is, dan moet de inrichtende macht rekening houden met de ambtsanciënniteit.

Reaffectatie, wedertewerkstelling en wachtgeld
Terbeschikkinggestelde personeelsleden moeten kenbaar maken of ze voor het geheel of een gedeelte van hun terbeschikkingstelling een reaffectatie of wedertewerkstelling willen. De reaffectatie is de toewijzing van een betrekking in hetzelfde ambt. Een toewijzing in een ander ambt - waarvoor je dan wel een vereist bekwaamheidsbewijs moet hebben, - is een wedertewerkstelling.

Personeelsleden die ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking moeten ook een wachtgeld aanvragen. Als zij geen reaffectatie of wedertewerkstelling  wensen, dan moeten ze afstand doen van dat wachtgeld. Zij krijgen dan een bezoldiging die beperkt is tot hun effectieve opdracht. Die keuze ligt vast voor het volledige schooljaar, maar je kan die nadien nog wijzigen.

Werking reaffectatiecommissies
Eerst behandelt de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap de dossiers van de boventallige personeelsleden uit scholen die behoren tot die scholengemeenschap. Die commissie is bevoegd om binnen de scholengemeenschap reaffectaties en wedertewerkstellingen uit te spreken en bezwaarschriften te behandelen.

Voor het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding is de Vlaamse reaffectatiecommissie de eerste reaffectatiecommissie, behalve in het gemeenschapsonderwijs. Daar zijn dat de reaffectatiecommissies van de scholengroep.

De reaffectatiecommissies van de scholengroepen zijn bevoegd binnen elk niveau  en over de niveaus heen. Zij spreken  de reaffectaties en wedertewerkstellingen uit en behandelen bezwaarschriften tegen de eigen beslissingen en die van de reaffectatiecommissie(s) van de scholengemeenschap(pen).

De wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gestelde personeelsleden die geen toewijzing krijgen en de personeelsleden van de scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, worden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie gemeld. Die commissie reaffecteert en stelt weder tewerk in de onderwijsinstellingen van de verschillende netten (of soms buiten onderwijs), maar houdt rekening met het onderwijsnet. Ze beslecht ook alle bezwaarschriften en beslist over alle moeilijkheden en disputen. Ze kan ook een personeelslid voor wie geen reaffectatie of wedertewerkstelling mogelijk is, beschikbaar stellen als administratieve ondersteuning in de eigen sector.

Opschorting reaffectatiecommissies
De  werking van de reaffectatiecommissies van de scholengroepen en van de Vlaamse reaffectatiecommissie  worden vanaf 1 september 2015  opgeschort voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis – en secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren. Voor de andere scholen en de andere  onderwijsniveaus blijft de situatie ongewijzigd. Meer info vind je in het vorige Brandpuntnummer.

In het GO! Is de opvolging van de reaffectatie en wedertewerkstellingen altijd een deel van onze plaatselijke werking. We starten daar al op het einde van het schooljaar mee. De gegevens van onze vertegenwoordigers vind je hier.

Als je boventallig wordt, bezorg je je gegevens en vragen aan onze COC-gemandateerden. Zij kunnen je met goede raad en daad bijstaan, de zitting van de reaffectatiecommissies voorbereiden en je belangen behartigen. Meer informatie kan je verkrijgen op onze provinciale secretariaten.

Sylvie Vanspeybroeck

 

 

  
Onze website maakt gebruik van cookies.