header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt oktober 2015

Dit schooljaar oktober 2015

Fantasierijke vakbonden of ongeloofwaardige politici?

De onderwijsvakbonden fantaseren erop los om toch maar zoveel mogelijk paniek te scheppen. Onder deze titel verscheen op 1 september op de website van Knack een opiniestuk van Peter De Roover (N-VA). Het was een reactie op onze bewering op Radio 1 dat de onderwijspensioenen tot 30 % konden verminderen als alle maatregelen rond pensioenen van de openbare sector die in het federale regeerakkoord staan, uitgevoerd worden.
Om onze bewering kracht bij te zetten - zo vervolgde Peter De Roover - strooiden wij een laagje ernstig ogende berekeningen over de hoofden van de mensen heen en ging het over simplistisch cijfergegoochel dat onzekerheid moet zaaien in de onderwijsharten. COC voelde zich aangesproken en enkele dagen later verscheen ook onze reactie als opiniestuk op de website van Knack.  

Afschaffing diplomabonificatie
Onze bewering: de afschaffing van de diplomabonificatie voor de berekening van het pensioen laat het onderwijspensioen dalen met 7 à 10 %.
Peter De Roover stelde dat wij onze berekeningen1 maakten op basis van de huidige loopbaanduur. Dat is juist, maar dat schreven wij ook. Zijn bewering dat personeelsleden dat verlies kunnen rechtzetten door langer te werken, is ook juist maar ook dat schreven wij. Wat verzwegen wordt, is dat je hiervoor dan wel twee, drie, vier of meer jaar langer moet werken. En waar je ook niet omheen kan, is de uitspraak van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in Knack van 19 mei dat langer werken zou beloond worden. Dat is alleen juist als het woord ‘belonen’ een nieuwe betekenis krijgt: teruggeven wat eerst werd afgenomen. Daarenboven kan je er niet omheen dat personeelsleden met een loopbaan van bijvoorbeeld 38 jaar op 67 jaar in de toekomst een kleiner pensioen zullen hebben dan personeelsleden met dezelfde loopbaan nu. Niet iedereen heeft immers de mogelijkheid om zijn loopbaan te verlengen tot het geleden verlies wordt goedgemaakt.

Zwaar beroep en pensioennoemer
Onze bewering: als het onderwijsberoep niet als zwaar beroep erkend wordt, is dat een pensioenverlaging met 8,33 % omdat het pensioen dan berekend zal worden met de pensioennoemer 60 in plaats van 55.
Op deze fantasie reageert Peter De Roover niet. We nemen dan ook aan dat wij het bij het rechte einde hebben. Het is dan wel merkwaardig dat hij onze berekeningen als simplistisch cijfergegoochel afdoet.

Pensioengrondslag
Onze bewering: als in de toekomst het overheidspensioen berekend wordt op basis van de een pensioengrondslag die gelijk is aan de gemiddelde wedde over de volledige loopbaan, dan dalen de onderwijspensioenen met 15 %. Nu is de pensioengrondslag immers gelijk aan de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar (vijf jaar voor personeelsleden die op 1 januari 2012 50 jaar of ouder waren).
Peter De Roover weerlegt noch deze bewering, noch het percentage. Hij stelt alleen dat deze maatregel pas ingaat in 2030 wanneer het nieuwe pensioenstelsel met punten ingevoerd wordt. Hier fantaseert Peter De Roover zelf, want de koppeling van deze twee zaken staat niet in het regeerakkoord. Het regeerakkoord bepaalt alleen dat het puntenstelsel geen significante daling van de pensioenen mag veroorzaken. Zo lezen wij in het regeerakkoord enkel de volgende zin: 'De Pensioencommissie stelt tevens: ’De berekening van het pensioen moet gebaseerd zijn op het arbeidsinkomen van de hele loopbaan, niet enkel op het einde van de loopbaan.’ De regering zal daarom in nauw overleg met de sociale partners van de publieke sector pensioenhervormingen tot stand brengen die een harmonisering met de wetgeving van de stelsels van de privésector beogen.' Het is trouwens ook geen fantasie maar pure waarheid dat van al dat nauw overleg met de sociale partners van de publieke sector nog niets in huis is gekomen. De federale regering kent de inhoud van de woorden 'sociaal overleg' niet. Aansluitend hierbij is dat je natuurlijk gemakkelijk kan stellen dat het nieuwe puntensysteem geen significante daling van het overheidspensioen mag veroorzaken als je tegen 2030 het overheidspensioen al drastisch hebt verlaagd.

Herexamen
Op het einde van zijn opiniestuk steekt Peter De Roover ook nog zijn leraarsvinger op: ‘Neen, vakbonden, we maken jongeren niet warm voor het onderwijs door hen te beloven vroeg met pensioen te kunnen gaan. Wie daardoor gemotiveerd wordt, gaat alleszins niet om de goede redenen voor de klas staan. Overigens, het mag nog eens herhaald worden dat onze gemiddelde pensioenen zo laag zijn omdat we gemiddeld veel te vroeg uitstappen.Er zijn tal van andere problemen die de job van leerkracht zwaar maken en onze aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de ontmoedigend hoge planlast. Het leraarschap kan een geweldige job zijn, als de inhoud niet wordt uitgehold. Laat leraars leraar zijn en het pensioen zal niet meer gezien worden als een vluchtheuvel.Als de vakbonden nu weer beginnen angst te zaaien met valse en/of scheefgetrokken informatie, dan komen zij zeker in aanmerking voor zo'n herexamen. Tijdige remediëring is natuurlijk beter, maar misschien is het naïef daarop te hopen bij de hardleerse onderwijsbonden.’
Peter De Roover moet zijn vermanend vingertje niet opsteken. COC maakt de jongeren niet warm voor het onderwijsberoep door hen te beloven dat zij dan vroeg met pensioen kunnen gaan. Wij dagen Peter De Roover uit om zijn insinuatie hard te maken. Maar het latere pensioen is wel een factor die ook in de openbare sector en het onderwijs mag meespelen als men op de arbeidsmarkt moet concurreren met andere sectoren. Ook in de privésector worden jonge werknemers immers gelokt men pensioen- en zelfs nog andere voordelen. Peter De Roover heeft uiteraard wel gelijk als hij stelt dat er tal van andere problemen zijn die de opdracht van een leraar zwaar maken en aandacht verdienen. Maar die aandacht kan geen reden zijn om over de pensioenproblemen dan maar te zwijgen. Hij verkondigt dat wij angst zaaien met valse en/of scheefgetrokken informatie en daardoor in aanmerking komen voor een herexamen. Maar hij slaagt er niet in om onze cijfers te weerleggen en hij ontkent ze ook niet. Als Peter De Roover ons een herexamen zou geven, dan zien we ons genoodzaakt om in beroep te gaan.

Bangmakerij
Binnen de federale regering deed men in augustus onze berekeningen af als 'pure bangmakerij' in een poging om zoveel mogelijk volk naar de betoging van 7 oktober te krijgen. Want ‘er was toen nog niets beslist.’ We beweerden dat ook niet, maar de maatregelen waarop onze berekeningen zijn gebaseerd, staan wel één voor één in het regeerakkoord. En over de maatregel van de diplomabonificatie was de minister van Pensioenen formeel in Knack van 19 augustus 2015: 'Hun studiejaren zullen niet meer meetellen voor de berekening van hun pensioen. Maar ambtenaren zullen die studiejaren wel kunnen valoriseren door een extra bijdrage te betalen, net als de werknemers in de privé.'
In deze willen we ook verwijzen naar de persmededeling van 20 november 2014 van minister Bacquelaine. Daarin schreef hij: 'Le montant des pensions ne va pas diminuer. Au contraire, à l'avenir, ceux qui souhaiteront travailler plus longtemps verront leur pension augmenter. Les années de bonification du diplôme restent intégrées dans le calcul du montant de la pension.' Kan het duidelijker?
Ook Bart De Wever schreef in zijn brief van 13 januari 2015 aan COC: 'Het systeem van diplomabonificatie in de publieke sector zal vanaf 2016 geleidelijk worden afgebouwd wat de loopbaanvoorwaarde betreft om vervroegd te stoppen, maar niet voor het pensioenbedrag.'We willen ook nogmaals herhalen wat hij op 14 november 2014 in De Zevende Dag zei: '... De trein van de desinformatie, het heeft mij ook wel verbaasd hoe snel die vertrokken is. Als men zegt in onderwijs: ‘we gaan uw pensioenen verlagen, ...’: we gaan géén enkel pensioen verlagen! Hoe is dat mogelijk dat men zoiets durft vertellen? Ja, dat dan mensen die zoiets op infovergaderingen krijgen, morgen zeggen we leggen de boel plat, daar kan ik nog begrip voor opbrengen. ...'
Als je voorgaande uitspraken leest en deze koppelt aan de uitspraak van minister Bacquelaine in Knack van 19 augustus, dan is het duidelijk dat er politici zijn die niet weten wat ze zeggen. Die ons een rad voor de ogen willen draaien. Waar men gisteren nog loog over de diplomabonificatie, zo zal men later wellicht met evenwel gemak liegen over andere aspecten van de pensioenberekening. Er zal een ogenblik komen waarop de regering simpelweg verwijst naar het regeerakkoord om nog verdere maatregelen in de pensioenberekening te nemen. Yves Leterme zei het al: ‘Wie gelooft die mensen nog?’ Hij had overschot van gelijk.

Jos Van Der Hoeven 
Onze website maakt gebruik van cookies.