header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2016

Dit schooljaar januari 2016

Politieke trofee primeert op politiek inzicht

Tenzij de Vlaamse Regering haar mening nog herziet, zullen vanaf 1 februari 2016 de personeelsleden die nog in het stelsel gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (uitzonderlijk 50+) treden geen aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering meer krijgen. En als de Vlaamse Regering ook uitvoert wat ze nu al aankondigde, zal het vanaf 2 september 2016 niet alleen niet meer mogelijk zijn om nog loopbaanonderbreking te nemen (behalve onder een thematische vorm) maar worden ook in alle andere gevallen de aanmoedigingspremies afgeschaft.

Tijdens de onderhandelingen over het voornemen van de Vlaamse Regering om de uitkering van aanmoedigingspremies nu al onmiddellijk te beperken, zei de kabinetschef van minister Muyters dat de Vlaamse Regering niet langer ‘vrije tijd’ wil subsidiëren.

Exit aanmoedigingspremies
De aanmoedigingspremies die de Vlaamse Regering bovenop de loopbaanonderbrekingsuitkeringen (uitgekeerd door de RVA) toekent, werden in 1998 in de openbare sector en het onderwijs ingevoerd om een betere combinatie mogelijk te maken van het beroeps- en het gezinsleven. Het is dan ook merkwaardig dat ze nu, net als het langer werken centraal staat en dat de pleidooien voor meer werkbaar werk - ook politiek - steeds harder klinken, afgeschaft worden. De uitspraak van de kabinetschef van minister Muyters laat ook een wrange nasmaak na omdat ze doet uitschijnen dat personeelsleden enkel en alleen loopbaanonderbreking nemen om op wereldreis te gaan. Dat personeelsleden loopbaanonderbreking nemen omdat ze uitgeblust zijn, omdat de combinatie arbeid-gezin moeilijk wordt, omdat het arbeidstempo te hoog ligt… ontgaat deze wereldvreemde man volkomen.

Exit loopbaanonderbreking
Tijdens de onderhandelingen deelde de Vlaamse Regering ook mee dat ze naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen een akkoord had bereikt om het stelsel van de gewone loopbaanonderbreking én van de aanmoedigingspremies voor de openbare sector te hervormen in een richting van een Vlaams zorg- en opleidingsverlof en dit tegen 2 september 2016. Dat betekent dat je - als deze beslissing uitgevoerd wordt - vanaf 2 september 2016 niet meer in het stelsel van loopbaanonderbreking kan treden, behalve dan de thematische vormen ervan. Maar in dat geval zal je nog wel een loopbaanonderbrekingsuitkering krijgen, maar geen aanmoedigingspremies meer.

Praktisch bekeken
De personeelsleden die in de periode 1 februari 2016 tot en met 2 september 2016 nog loopbaanonderbreking nemen, zullen nog een aanmoedigingspremie ontvangen behalve als zij GLBO55+ (of 50+) nemen. Alle personeelsleden die een aanmoedigingspremie ontvingen vóór 1 februari 2016 zullen deze blijven ontvangen.Vanaf 2 september 2016 worden er alleen nog aanmoedigingspremies uitbetaald aan personeelsleden die hierop op 1 september 2016 nog recht hebben. Omdat de laatste mogelijkheid om niet-thematische vormen van loopbaanonderbreking te nemen 1 september 2016 wordt en de aanmoedigingspremies maximaal twee jaar uitgekeerd worden, zullen ze vanaf 1 september 2018 dus definitief tot het verleden behoren.

Vlaams zorg- en opleidingsverlof
De Vlaamse Regering neemt zich dus voor om in de volgende maanden een eigen stelsel van zorg- en opleidingsverlof te ontwikkelen. De personeelsleden zouden daar gedurende maximaal 48 maanden gebruik van kunnen maken en het zou gefinancierd worden met een gedeelte van de middelen bespaard door het niet meer toekennen van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen en de aanmoedigingspremies. Maar behalve de manier van financieren en de maximale duur zijn er nog geen verdere modaliteiten vastgelegd. Op de vraag over welke vormen van zorgverlof het dan zou kunnen gaan, bleef de Vlaamse Regering het antwoord schuldig behalve dan dat ‘zorgen voor jezelf’ geen ‘zorg’ is, maar besteding van je vrije tijd.

Houding van de vakbonden
Uiteraard hebben de vakbonden van de openbare sector het de Vlaamse Regering duidelijk gemaakt dat ze het niet eens waren met haar beslissing(en) en zij onderschreven dan ook een protocol van niet-akkoord. FCSOD deed dit met de volgende bewoordingen. 
De Vlaamse regering wil door dit ontwerp van besluit de Vlaamse aanmoedigingspremies vanaf 1 februari 2016 (oorspronkelijk 1 januari 2016) niet meer toekennen voor de gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen vanaf 55 jaar (uitzonderlijk vanaf 50 jaar) in afwachting van de hervorming van het stelsel van loopbaanonderbreking vanaf 2 september 2016 waarbij onder meer de aanmoedigingspremies zouden worden geïntegreerd in de nieuwe regeling. 
FCSOD is het volledig oneens met voorliggend besluit omwille van verschillende redenen:
1. Het zonder reden niet meer toekennen gedurende een beperkte periode van de aanmoedigingspremies aan personeelsleden die een nieuwe aanvraag doen, is eenvoudigweg discriminerend, te meer omdat de regeling op korte termijn nog eens opnieuw zal worden aangepast. Een duidelijke motivering en visie voor de maatregel ontbreekt.
2. Er is in het geheel nog geen zicht op de nieuwe regelgeving die vanaf 2 september 2016 van kracht zal zijn. Dit ontwerp van besluit lijkt dan ook veel meer weg te hebben van het binnenhalen van een politieke trofee dan van een doordachte visie op een loopbaanbeleid. 
3. Dit ontwerp van besluit staat haaks op maatregelen die genomen worden inzake het verhogen van de pensioenleeftijd en de roep van politici om tegelijkertijd ook maatregelen te nemen inzake werkbaar werk.
4. De genomen maatregelen worden enkel doorgevoerd voor het personeel van de openbare sector en het onderwijs, en niet voor werknemers in de privé sector en de non profit sector in het bijzonder, waardoor de personeelsleden van de openbare sector en het onderwijs worden gediscrimineerd in vergelijking met andere werknemers. Voor deze verschillende behandeling geeft de overheid geen enkele verklaring. Het gebrek aan motivering door de overheid blijkt ook uit het feit dat ze zelfs geen vooropgesteld besparingsbedrag kan voorleggen voor deze maatregel.
5. De genomen maatregelen zijn onaanvaardbaar omdat ze ook terugkomen op vroeger gemaakte afspraken. Onder de vorige regering hebben de vakbonden alternatieve besparingen aangebracht om het voortbestaan van de aanmoedigingspremies te vrijwaren. De Vlaamse regering komt hiermee terug op de engagementen die toen zijn opgenomen, ook al zijn de betrokken ministers dezelfde sleutelactoren als onder de vorige regering. De Vlaamse Regering wordt daardoor een onbetrouwbare gesprekspartner.
6. Specifiek voor de sector onderwijs doorkruist dit ontwerp van besluit ook het loopbaandebat waar afgesproken werd dat de verlofstelsels daar ter sprake zouden komen met het oog op een grotere transparantie. Door deze maatregel hypothekeert de Vlaamse Regering nu zelf in ernstige mate dat debat.  
FCSOD vraagt dan ook dat de Vlaamse regering dit ontwerp van besluit intrekt en dat de bespreking van de regeling van de aanmoedigingspremies en van de loopbaanonderbreking op een globale manier wordt aangepakt, en niet in stapjes. Enkel op die manier kan de nodige coherentie in de aanpak worden verzekerd.  

Houding van de (onderwijs)werkgevers
De vertegenwoordigers van de (onderwijs)werkgevers waren bij deze ‘onderhandelingen’ aanwezig en ook zij tekenden bijna allemaal een protocol van niet-akkoord. De afgevaardigden van de besturen van het hoger onderwijs kwamen niet verder dan het akte nemen van de beslissingen van de Vlaamse Regering.
Hun niet-akkoord motiveerden zij als volgt- het onvoldoende zicht op de totaliteit van de hervormingen van de loopbaanonderbreking - het nog niet-onderhandeld zijn van de modaliteiten van het zorg- en opleidingsverlof- het niet bieden van een perspectief op maatregelen die langer werken in onderwijs faciliteren ook al werden op diverse politieke fora maatregelen aangekondigd om het werk ook werkbáár te houden- het doorkruisen van deze hervormingen met het loopbaandebat dat onder andere zou voorzien in maatregelen die een job in het onderwijs gedurende de volledige loopbaan aantrekkelijk(er) maken en houden.

Loopbaandebat
We waarderen het dat ook de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties het regeringsbeleid onverantwoord vonden en zij onze bekommernissen delen. In het loopbaandebat hebben wij samen de mogelijkheid om de nu bestaande verlofstelsels te harmoniseren en te vereenvoudigen om zo tot een goede afstemming te komen tussen werk en privé. De maanden die ons dit schooljaar nog resten zullen duidelijk maken of de ruimte die minister Crevits ons hiervoor heeft gegeven, ten volle benut wordt.

Jos Van Der Hoeven

  
Onze website maakt gebruik van cookies.