header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2016

Dit schooljaar januari 2016

Wat doet een afgevaardigde in een CPBW eigenlijk?

We roepen op voor kandidaten van het CPBW. Maar wat mag en moet je als lid van een Comité doen?
De opdrachten en de werking van een Comité zijn wettelijk geregeld. Een belangrijke doelstelling van de Comités is om via sociaal overleg over welzijnsmateries te komen tot een collectief gedragen welzijnsklimaat in de instelling.

Welke officiële opdrachten heeft het Comité?
Zijn algemene opdracht bestaat uit adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren over het welzijnsbeleid, over het globaal preventieplan en het jaarlijkse actieplan. Zijn deze drie elementen voldoende concreet uitgewerkt in jullie instelling?

Het Comité stimuleert de werking van de interne preventiedienst en dus ook de preventieadviseur. Daarom is het verslag van de interne preventiedienst een maandelijks agendapunt van het Comité. Het Comité volgt op eigen initiatief de naleving van het welzijnsbeleid en zijn concrete maatregelen op. Het Comité heeft dus een continue controletaak.

Het formuleert voorafgaand (en dat vergeten directies vaak) adviezen over alle beleidsvoorstellen en -maatregelen rond het welzijn van de personeelsleden, de planning en de invoering van preventiemaatregelen (nieuwe technologieën, arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen, de 5 psychosociale elementen ), de externe diensten waarop een beroep wordt gedaan, de samenstelling en de werking(smiddelen) van de interne preventiedienst… Een directie moet zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 6 maanden) deze adviezen uitvoeren of kunnen motiveren waarom zij anders heeft gehandeld.

Het akkoord van het Comité is vereist voor de aanstelling, tijdsbesteding en verwijdering van de interne preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, de procedures rond psychosociale risico’s en het afwijken van voorgeschreven normen.

Om met kennis van zaken een advies of akkoord te kunnen uitbrengen, moet de directie de Comitéleden tijdig alle nodige informatie verstrekken. Dit zijn alle documenten over arbeidswelzijn: van wetgeving tot de lijsten van de keuringen, de onderworpen personeelsleden, alle beschikbare informatie over de agendapunten, de risicoanalyses, de noodplannen, de milieu-informatie... Meestal kan je hiervoor terecht bij de interne preventieadviseur.

Rond psychosociale aspecten kan het Comité een risicoanalyse laten uitvoeren over een specifieke arbeidssituatie. Als een personeelslid schade ervaart, mogen leden van het Comité tussenbeide komen om een oplossing te vinden. Bij een verzoek tot interventie met collectief karakter moet het Comité betrokken worden bij de behandeling ervan en de te nemen maatregelen. In het Comité wordt het gevoerde beleid psychosociale aspecten minstens jaarlijks besproken.

Enkele specifieke bevoegdheden in het kort

  • Het Comité duidt een delegatie aan die deelneemt aan de jaarlijkse rondgang en het onderzoeken van ernstige risico’s of (arbeids-)ongevallen.
  • Als een externe preventieadviseur niet langer het vertrouwen geniet van de personeelsleden, kan het Comité zijn vervanging vragen.
  • Het mag ook de personeelsleden informeren en opleiden rond welzijn.
  • Het onderzoekt klachten van werknemers rond welzijn en de opvolging van arbeidsongevallen.
  • Het verstrekt voorstellen over de verfraaiing van de werkplaats.

 

En hoeveel tijd krijgt een Comitélid hiervoor?
De tijd nodig voor deze opdrachten is arbeidstijd! De directies moeten hier rekening mee houden en de verkozenen hiervoor vrij roosteren! Vergaderen buiten de arbeidsuren zijn arbeidsprestaties! De nieuw samengestelde Comités moeten in juni (het moment van de verplichte eerste vergadering) als eerste agendapunt hierover duidelijke afspraken maken! Deze en andere werkingsafspraken moeten in het huishoudelijk reglement van het Comité komen. In Vakbeweging 751 vind je meer informatie over de bevoegdheden en werking van het Comité.

Jos Wouters

Op de agenda
De jaarverslagen van de interne en de externe preventiediensten komen eraan. Het jaarverslag van de interne dienst bevat voor het eerst nieuwe gegevens over psychosociale risico’s. Zorg ervoor dat je deze verslagen tijdig krijgt om de verplichte bespreking in het Comité voor te bereiden. Vergeet ook niet om het maandverslag van de interne dienst te bespreken en de gemaakte afspraken van vorige vergaderingen op te volgen. 
Onze website maakt gebruik van cookies.