header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juli 2017

Dit schooljaar juli 2017

COC loves onderwijs

Passie voor onderwijs

 Het moet je maar overkomen. Je wil laten zien wie je bent. Je wil ervoor gaan en laten zien waar je voor staat. Je bent trots. Je wil leerlingen, studenten of cursisten vormen. Hen klaarstomen om met stevige fundamenten als een kritische burger in de maatschappij te staan. Want die maatschappij mag niet wankelen. Als dat wel zo zou zijn, wil je daarop een geschikt antwoord vinden. Je staat open voor feedback. Je leerde vroeger goede voorbeelden kennen die je bijblijven. Kritische vragen houden je scherp. Je wil mensen zien ontwikkelen. Je wordt daar gelukkig van. Je gelooft in de kracht van samenwerken. Je wil collega’s helpen. Je betrekt anderen in het leer-proces. Je geeft ruimte, maar je wil die ruimte ook aan jezelf gunnen. Je wil gezien worden. Aandacht krijgen om wat je doet met studenten, collega’s. Je wil ook gehoord worden. Je wil ervaringen delen, vertellen wat je bezighoudt en waar je kracht zit. Kortom, je bent gepassioneerd: door én voor onderwijs. Die passie is een heel kostbare brandstof om blijvende kwaliteit te kunnen garanderen. Het geeft je kracht, hoop en geluk. 

Kapstokken
Ongeremde passie mag niet verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat je serieus genomen wordt. Je wil praten, schrijven, discussiëren. Je wil autonoom pedagogisch kunnen werken. Jezelf zijn en kunnen blijven. Eigen keuzes kunnen maken. Didactische en pedagogische vrijheid krijgen in je handelen binnen de afgesproken kaders in het team. Ontvette leerplannen die ondersteunen en inspireren, maar je niet verstikken en je niet in een keurslijf dwingen. Vertrouwen en respect. Je wil terugkoppeling krijgen. Positieve en opbouwende kritische feedback. Ruimte krijgen voor je passie. Dat geeft je energie. Het vergroot je intrinsieke motivatie en geeft je een hoger welbevinden. Leren in teamverband in een cultuur van overleg waar de directie het leren faciliteert en stimuleert.

Leiden
Leraren hebben één gen gemeenschappelijk. Ze willen een respectvolle leider zijn. Zij willen leider zijn van hun leerlingen, studenten of cursisten, maar ze hebben ook een goede leider nodig om zich te ontplooien. Bemoedigen, bevestigen, eerlijk zijn, luisteren, sturen, gelukkig zijn, leren, vertrouwen, beslissen, gedragen worden zijn kernkwaliteiten van een goede leider. Die moeten we koesteren. De juiste profielen moeten de weg naar onderwijs kunnen blijven vinden. Leraren zijn professionals en willen actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Mee-leiden, geen mede-lijden. Dat gebeurt nog te weinig. Zij willen representatief zijn en niet verzuren of monddood gemaakt worden. Bezield mee bouwen aan een eigentijds kwaliteitsvol onderwijs. Kwalitatief onderwijs vraagt om scholen waarin leraren, schoolleiders en bestuurders erin slagen zichzelf en elkaar continu te verbeteren.

 

Hinderpalen

Het welbevinden in het werk, de werkbaarheidsgraad, psychische vermoeidheid en de balans werk-privé evolueren negatief. Eén op zeven leraars kampt met burn-outsymptomen. Lesgeven is een zware opdracht: mondigere leerlingen (die wij gevormd hebben), veeleisendere ouders (die wij ook gevormd hebben), juridisering, meer zorgleerlingen en een stijgende papierberg die we als een stoorzender ervaren. Niet elk sociaal probleem kan je oplossen. Dat maakt van onderwijs een onmogelijke opgave waaraan je een gevoel van falen overhoudt. Taken en prestaties zoals klastitularis of klassenraden die vroeger meetelden als werkuren, tellen nu niet meer mee. Vervangingen van afwezige collega’s doen we erbovenop. De werkdruk heeft daardoor een alarmerend hoog peil bereikt. Bovendien worden de onderwijspersoneelsleden geviseerd en getroffen door de pensioenhervormingen. Werkbaar werk klinkt momenteel nog als een hol begrip. Je wil niet langer uitvoerder zijn van door anderen bedachte leerinhouden en didactieken. Je wil persoonlijk betrokken zijn op het pedagogische en vakinhoudelijke gebied van onderwijs. Je staat afkerig tegenover rigiditeit en een utilistisch onderwijsbeleid. Het is mooi om van politici te horen dat leraren mogen beslissen welke leerstof in welke vakken aan bod komt. Maar dat is helaas geen realiteit. Diezelfde politici wijzen met de vinger naar de onderwijsverstrekkers die verstikkende leerplannen ontwikkelen en naar educatieve uitgeverijen die vervolgens leraren in een keurslijf gieten met dikke handboeken. De lat moet hoger liggen. Leraren willen, naast vaardigheden en attitudes, ook kennis overbrengen. Maar dat laatste lijkt wel taboe geworden,  over kennis mag je niet meer spreken. Niet alleen communiceren, maar ook correct leren schrijven en grammatica leren, zinnen ontleden. Abstract leren denken en redeneren, analyse. Allemaal taboe? Minstens wordt het zo gepercipieerd.  

COC
Maar wat doe je dan als de passie verdwijnt? Dan moet je de passiedoders neutraliseren. Anders zullen talent en passie elkaar niet meer kruisen. Je schakelt in een hogere versnelling. Je toont syndicaal engagement. Je gelooft in de stem van de mensen op de vloer. Je toont hen een luisterend oor. Je komt nog meer op voor rechtvaardigheid. Je gelooft in de kracht van solidariteit. Je staat wat afkerig tegenover individualisering. Dankzij COC kan ik mijn ei leggen. En daarvoor ben ik jullie dankbaar! Want ik wil meewerken aan honderd procent tevredenheid bij het onderwijspersoneel omdat goed onderwijs staat of valt met goede leraren, in elke school én elke klas of instelling. Kostbaar goed, alstublieft bewaar het. Dum spiro, spero (Zolang ik adem, hoop ik. Cicero) 

Koen Van Kerkhoven 
Onze website maakt gebruik van cookies.