header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juli 2017

Dit schooljaar juli 2017

LOC-verkiezingen opnieuw een succes voor COC! Nieuws uit de onderhandelingen

LOC-verkiezingen opnieuw een succes voor COC!
Tussen 8 en 19 mei 2017 hebben de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie (CBE) en het VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs) hun vertegenwoordigers in het LOC (lokaal onderhandelingscomité) verkozen.

De COC-verkozenen behaalden met vijftig procent van het totaal aantal mandaten opnieuw het grootste aantal mandaten in de LOC’s. Proficiat met dit mooie resultaat!

COC had nog meer kandidaten dan tijdens de vorige campagne en ze zijn bijna allemaal verkozen. Wie niet verkozen is, wordt opvolger. De verkozenen zullen de komende drie jaar opkomen voor de arbeidsvoorwaarden van hun collega’s in het CBE en het VOCVO. COC zal hen helpen bij de uitoefening van hun mandaat. Zij krijgen vorming en kunnen rekenen op professionele begeleiding bij de voorbereiding op en/of ondersteuning in de vergaderingen van het LOC.

Een woord van dank aan de COC-kandidaten (verkozenen én opvolgers) die hun nek hebben uitgestoken tijdens deze campagne, en zeker ook aan hen die de voorbije vier jaar voor hun collega’s zijn opgekomen! Tot slot ook dank aan het COC-team voor de ondersteuning bij deze campagne!

Nieuws uit de onderhandelingen
Besteding vrijgekomen middelen door overgang
De vakorganisaties en de werkgevers hebben een gezamenlijk voorstel bezorgd aan de overheid over de besteding van de middelen die vrijkomen door de overgang naar het onderwijsstatuut. Het is de bedoeling dat deze middelen conform een afspraak in Cao III Basiseducatie in de sector geïnvesteerd worden. Meer nieuws hierover volgt later.

 

Overgang naar het onderwijsstatuut
Onlangs is in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement het Ontwerp van Decreet voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie besproken en gestemd[1]. Binnenkort volgt een plenaire bespreking en stemming in het Vlaams Parlement. Deze stap is, op een laatste bekrachtiging door de Vlaamse Regering en het verschijnen in het Belgisch Staatsblad na, de laatste in het legistieke proces vooraleer een decreet in werking treedt.

Op 1 januari 2018 zullen de personeelsleden van de Basiseducatie de overgang maken naar het onderwijsstatuut. Ze kunnen dan vastbenoemd worden als ze voldoen aan de voorwaarden en ze hebben nu recht op een overheidspensioen.

Bij de onderhandelingen over dit decreet is maximaal rekening gehouden met de eigenheid van de sector waarbij elementen als functieverloning, centrumopdracht en flexibele wissel tussen verschillende soorten opdrachten behouden blijven.

Uitvoeringsbesluiten
Dit decreet rechtspositie is de wettelijke basis voor het onderwijsstatuut van de personeelsleden van de Basiseducatie vanaf 1 januari 2018. De toepassing ervan gebeurt via Besluiten van de Vlaamse Regering (BVR). Sommige BVR van de Basiseducatie worden aangepast (bijvoorbeeld voor de terminologie) aan het nieuwe decreet. Dit is onder andere het geval voor het BVR tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de CBE.

Voor andere thema’s wordt de Basiseducatie in het toepassingsgebied van de andere onderwijsniveaus ondergebracht (omdat de regelgeving ook voor Basiseducatie zal gelden) en worden de betreffende BVR aangepast in die zin. Dit is bijvoorbeeld zo voor het verlof wegens moederschapsbescherming, het opvangverlof, het bevallingsverlof, het zorgkrediet, het verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling (TAO), het omstandigheidsverlof, het ziekteverlof... Deze BVR worden momenteel in het VOC BE onderhandeld om te kunnen toepassen op 1 januari 2018.

Informatie
COC bezorgt op regelmatige basis alle mogelijke info aan de leden. Enerzijds via Brandpunt en de COC-website, anderzijds aan de afgevaardigden via digitale nieuwsbrieven en vorming. We hebben alvast een afspraak met onze afgevaardigden op onze provinciale startdagen van eind augustus!

Sylvie Vanspeybroeck


[1] videoverslag van deze vergadering is te zien op www.vlaamsparlement.be, commissie onderwijs, 8 juni 2017

  
Onze website maakt gebruik van cookies.