header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt december 2018

Dit schooljaar december 2018

Brandpreventie op het Comité!

In het vorige artikel kwam de basisinfrastructuur voor brandveiligheid in een onderwijsinstelling aan bod. Nu sommen we de bevoegdheden van het Comité arbeidswelzijn[1] bij de beleidsmatige uitwerking van de brandveiligheid op.

Het Comité geeft advies over:

 1. De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen
  Enkel op basis van de resultaten van de risicoanalyse kan een bestuur of een directie onderbouwd preventiemaatregelen nemen. De resultaten MOETEN op een Comité ter sprake komen.
  De welzijnscodex vraagt dat de risicoanalyse rekening houdt met:
  1° de aanwezigheid van stoffen en factoren die een brand doen ontstaan
  2° de gebruikte arbeidsmiddelen, stoffen, processen en hun eventuele interacties
  3° de aard van de activiteiten
  4° de grootte van de instelling
  5° het maximum aantal aanwezige werknemers en andere personen
  6° de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen
  7° de ligging en de bestemming van de lokalen
  8° de aanwezigheid van meerdere instellingen op eenzelfde of aanpalende arbeidsplaats
  9° de werkzaamheden uitgevoerd door externen

 2. De organisatie van de brandbestrijdingsdienst
  Hoe is de brandbestrijding georganiseerd? Werkt deze dienst mee aan de risicoanalyse? Kunnen ze risicovolle situaties signaleren? Beschikt ze over voldoende mensen en middelen? …

 3. De evacuatie
  Is een snelle evacuatie van alle personeelsleden en aanwezigen naar een veilige plaats, in veilige omstandigheden mogelijk? Zijn de gewone evacuatiewegen en nooduitgangen, zonder hindernissen, voldoende breed? Zijn er voldoende evacuatiewegen en nooduitgangen? Zijn ze berekend op een maximale bezetting (zoals bij een schoolfeest)? Hangen de evacuatieplannen op elke verdieping en bij de ingang van het gebouw? …

 4. De brandbestrijdingsmiddelen
  Worden ze zoals andere collectieve beschermingsmiddelen in samenspraak met het Comité aangekocht, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden? Zeker de evaluatie en de keuze ervan behoeft een voorafgaand advies van het Comité. Zijn er voldoende en zijn ze aangepast aan de inhoud en de functie van de lokalen? …

 5. Het noodplan
  Bevat het noodplan de procedures over de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst, de evacuatie van aanwezigen, de evacuatieoefeningen, het gebruik van de beschermingsmiddelen, de informatie aan de personeelsleden en hun opleiding?

 6. Het onthaal van, de informatie aan en de opleiding van personeel
  Ontvangen nieuwe personeelsleden ten laatste op de dag van indiensttreding alle informatie over de risico’s, de preventiemaatregelen, de signalen en de instructies bij brand en evacuatie? Worden deze instructies volgens afspraak ingeoefend?

Het Comité krijgt inzage in:

 1. De verslagen van de controles, het onderhoud en de vaststellingen van beschermingsmiddelen (alle middelen die de brandveiligheid verhogen), installaties (gas, elektriciteit, …) , werkvergunningen (met onderlinge afspraken over brandveiligheid tussen aannemer en instelling) …
 2. Het brandpreventiedossier. Dat bundelt alle documenten brandpreventiebeleid: de risicoanalyse, evacuatieplannen, interventiedossier, vaststellingen bij evacuatieoefeningen, de adviezen van het Comité …

Op de agenda:

Deze bovenstaande punten moeten vroeg of laat op de agenda van het Comité komen. Hebben ze er al op gestaan? Zo ja, vergeet dan niet dat de risico’s in een instelling regelmatig veranderen. Maakten oefeningen of incidenten bijkomende risico’s duidelijk? Minstens vijfjaarlijks wordt de risicoanalyse brandpreventie opnieuw gedaan en het brandpreventiebeleid herbekeken.

 

Jos WoutersDit artikel is gebaseerd op de COC-vorming arbeidswelzijn: Brandpreventie in het onderwijs. We beperken ons hier tot de materie waarbij het Comité moet betrokken worden. 

[1] Naargelang de sector, onderwijsvorm of net heeft dit comité een andere naam: CPBW, ABC, BC, TOC, HOC, DOC, LOC …

 

  
Onze website maakt gebruik van cookies.