header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2019

Dit schooljaar januari 2019

Verkiezingen COC in hoger onderwijs

Samenstelling nationaal sectorcomité hoger onderwijs aangepast

De statuten van COC bepalen hoe de bestuursorganen per sector worden verkozen. Deze verkiezingen vinden de komende weken plaats. Voor de sector hoger onderwijs zullen deze verkiezingen echter anders verlopen dan de vorige keer. In dit artikel lees je waarom enkele aanpassingen nodig waren en hoe de verkiezingen ditmaal georganiseerd zullen worden.

Een vraag vanuit de sector …
Ongeveer een jaar voor de huidige syndicale verkiezingen formuleerde de sector hoger onderwijs een vraag naar het nationaal bestuur van COC. Uitgangspunt was dat het huidige opzet van verkiezingen niet meer werkbaar was in de sector hoger onderwijs. Zo was de positie van het personeel van de vroegere opleidingen van academisch niveau die naar de universiteiten waren geïntegreerd niet meer duidelijk. De aanvullende plaatsen in het sectorcomité golden enkel per hogeschool, en dus niet voor dat integratiekader dat nu tewerkgesteld is aan een universiteit. Deze vertegenwoordigers konden enkel via provinciale comités doorstromen naar het sectorcomité hoger onderwijs. Moeilijkheid was ook dat twee van de vijf universiteiten campussen hebben over meer dan één provincie. De universiteit Gent heeft zowel een campus in Gent als in Kortrijk, en de KU Leuven heeft via het integratiekader zelfs campussen in alle Vlaamse provincies. Aangezien er geen mechanisme bestaat om vanuit één instelling meerdere kandidaturen via de provinciale comités te beperken, zou die afvaardiging buitenproportioneel kunnen worden.

Conclusie van het sectorcomité: de oude procedure is niet meer aangepast aan de nieuwe realiteit in het hoger onderwijs van grote, provincie-overstijgende gehelen en de realiteit na de integratie van de tweecycli-opleidingen.

Doorstroming wordt omgedraaid …
Om deze problemen op te lossen, werd voor het nationaal sectorcomité hoger onderwijs de doorstroming omgedraaid. Waar voor de andere sectoren eerst de provinciale comités worden samengesteld en van daaruit een doorstroming wordt geregeld naar de nationale sectorcomités, wordt voor de sector hoger eerst het nationaal sectorcomité samengesteld en is er van daaruit een doorstroming naar de verschillende provinciale comités. Op deze manier is er een oplossing geboden aan de realiteit van de provincie-overstijgende werking van sommige instellingen in het hoger onderwijs. Deze manier van werken, een afwijking op de statuten, keurde het uitgebreid nationaal comité op 12 december 2018 goed.

Naast dit nieuwe principe werd ook een nieuwe verdeling van de groepen (O, G en V) goedgekeurd.

Hoe verlopen de verkiezingen voor de sector hoger onderwijs?
De verkiezingen voor de sector hoger onderwijs zullen met deze nieuwe manier van werken in twee fasen verlopen. In de eerste fase wordt het nationaal sectorcomité hoger onderwijs samengesteld. Dit gebeurt met verkiezingen per instelling, indien nodig. Per instelling hoger onderwijs, zowel voor universiteiten voor het integratiekader als per hogeschool, moet je voor 11 februari 2019 jouw kandidatuur stellen. Elk COC lid kan kandideren. Meer informatie kan je krijgen bij je begeleider hoger onderwijs die je een formulier zal bezorgen en zo kan je jouw kandidatuur sturen naar jan.soons@acv-csc.be Als je jouw kandidatuur stelt als personeelslid van een hogeschool is er doorstroming voorzien naar het provinciaal comité. Daarom moet je bij de kandidatuur voor het sectorcomité ook aangeven voor welk provinciaal comité je kiest. Dit kan alleen maar het provinciaal comité zijn in de provincie waar de hoofdzetel van de hogeschool is of het provinciaal comité van een provincie waar je een opdracht hebt in deze hogeschool.

Bijvoorbeeld, wanneer je werkt voor de hogeschool LUCA op de campus in Gent kan je kiezen voor het provinciaal comité Oost-Vlaanderen (tewerkstelling in Oost-Vlaanderen) of voor het provinciaal comité Vlaams-Brabant (hoofdzetel van LUCA). De keuze voor een provinciaal comité zal in de tweede fase belangrijk worden voor het personeel van de hogescholen. Het personeel van het integratiekader stroomt nooit door naar het provinciaal comité.

Na deze kandidatuurstelling worden er dan per hogeschool verkiezingen georganiseerd. We verwittigen onze leden van wie we een e-mailadres hebben nog als er verkiezingen nodig zijn. Uiteraard kan je onmiddellijk na 11 februari als lid ook nog contact opnemen met je begeleider. Deze verkiezingen vinden dan plaats volgens het schema in de tabel. Je kan als lid tewerkgesteld in het hoger onderwijs je stem één keer uitbrengen in een provincie naar keuze op het tijdstip aangegeven in de tabel. Kan je je makkelijker komen stemmen in de provincie waar je bijvoorbeeld woont, dan kan dit. Meld je met een e-mail aan bij de begeleider die de stemming in deze provincie begeleidt zodat de verkiezingen vlot kunnen verlopen. Op 19 februari worden dan de stemmen geteld.

Per hogeschool levert dit één vertegenwoordiger in het sectorcomité hoger onderwijs op. Ook de universiteiten leveren elk één vertegenwoordiger.

Voor de tweede fase wordt er dan gekeken naar wie er voor de hogescholen verkozen is in het sectorcomité. Dan worden deze verkozen leden gegroepeerd voor de vijf provinciale comités, dit wil zeggen dat voor elk verkozen lid van een hogeschool gekeken wordt welk provinciaal comité gekozen werd in fase 1.

Voor elk van de vijf provinciale comités waar er, zoals vroeger, drie plaatsen voor de sector hoger onderwijs voorzien zijn, zijn er dan drie mogelijkheden. Als er net drie kandidaten zijn, dan zijn zij automatisch verkozen in dat provinciaal comité. Zijn er minder dan drie kandidaten, dan zijn deze kandidaten ook verkozen en kan voor de provinciale vormingsdag waar dit provinciaal comité wordt samengesteld nog een bijkomende oproep worden gedaan om de resterende plaats in te vullen. Er is dan wel geen doorstroming meer van het provinciaal comité naar het sectorcomité hoger onderwijs. Tot slot is het ook mogelijk dat er meer dan drie kandidaten zijn vanuit het sectorcomité naar het provinciaal comité. In dat laatste geval worden er, zoals vroeger, drie leden verkozen op de provinciale vormingsdag.

Garanties op koppeling mandaten
Deze nieuwe methode moet het mogelijk maken om een democratische vertegenwoordiging te hebben in de sector, maar ook een koppeling te behouden tussen het provinciale niveau en het sectorniveau. Uiteraard zijn de begeleiders hoger onderwijs in elke hogeschool en voor elk integratiekader beschikbaar om onze leden te begeleiden bij de verschillende stappen in dit nieuwe verkiezingsproces.

Jan Soons

Organisatie verkiezingen in provinciale secretariaten

15 februari 2019

ACV Limburg

14u00 tot 18u00

Tom.Vandersteene@acv-csc.be

15 februari 2019

ACV Vlaams-Brabant

14u00 tot 18u00

Ann.Audenaert@acv-csc.be

18 februari 2019

ACV Antwerpen

14u00 tot 18u00

Tom.Vandersteene@acv-csc.be

18 februari 2019

ACV Oost-Vlaanderen

14u00 tot 18u00

Ann.Audenaert@acv-csc.be

18 februari 2019

ACV West-Vlaanderen

14u00 tot 18u00

Bart.Gevaert@acv-csc.be 
Onze website maakt gebruik van cookies.