header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2019

Dit schooljaar maart 2019

Vakbondspremie 2018

Als gesyndiceerd personeelslid in het onderwijs of in de openbare sector zal je je aanvraagformulier voor de vakbondspremie van 2018 in de loop van de maand maart 2019 ontvangen.

 Normaal zal je ten laatste op 31 maart 2019 het aanvraagformulier voor de vakbondspremie 2018 ontvangen. Dat formulier wordt uitgereikt door de instantie die in het burgerlijk jaar 2018 jouw salaris betaald heeft: het departement Onderwijs, de scholengroep, de provincie … Als je tijdens het jaar 2018 bij verschillende werkgevers uit de openbare sector werkte, ontvang je voor één en hetzelfde jaar meerdere formulieren (bijvoorbeeld zowel van het departement als van de provincie). Maar je krijgt slechts één vakbondspremie, want de uitbetaling is gebaseerd op het betaalde lidgeld en niet op het volume van de tewerkstelling of op het aantal gewerkte dagen.

De personeelsleden die om een of andere reden hun premie voor het jaar 2017 niet ontvangen hebben, kunnen die ook nog aanvragen.

Wie heeft recht op een vakbondspremie?
Om recht te hebben op een vakbondspremie voor het jaar 2018 moet je aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

1/ Je moet tijdens het jaar 2018 in het onderwijs of in een openbare dienst gewerkt hebben. De duur van de tewerkstelling (een volledig jaar of niet), de omvang ervan (voltijds of niet), de aard van de tewerkstelling (in een vacante betrekking of ad interim, in dienstactiviteit, in non-activiteit of in terbeschikkingstelling) of de hoedanigheid (vastbenoemd, tijdelijk) speelt geen rol.

Maar niet iedereen die in het onderwijs werkte, heeft volgens deze regeling recht op de vakbondspremie. Het onderhoudspersoneel in het gesubsidieerd vrij onderwijs ontvangt zijn loon bijvoorbeeld van het schoolbestuur, maar heeft geen recht op een vakbondspremie volgens de regeling van de openbare diensten. Zij hebben wel recht op een vakbondspremie van onze collega’s van ACV Voeding en Diensten. Ook de bedienden die rechtstreeks door het schoolbestuur betaald worden en die vallen onder paritair comité 225 hebben vooralsnog geen recht op een vakbondspremie van de federale overheid. Die collega’s hebben wel recht op de Vlaamse syndicale premie onder dezelfde voorwaarden van die premie.

2/ Je moet gedurende het jaar waarvoor je de premie aanvraagt aangesloten zijn bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel. Voor ACV zijn dat COC en COV voor de Vlaamse onderwijscentrales en ACV Openbare Diensten en ACV-Transcom voor de Vlaamse ambtenaren. Het is niet nodig om tijdens het hele burgerlijk jaar aangesloten te zijn.

Als je niet aangesloten was bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel, je bijdrage niet hebt betaald voor 30 juni 2019 of overkomt van een andere vakcentrale van het ACV en je lidgeld niet op tijd aan COC betaalt, kunnen wij jou geen vakbondspremie uitbetalen!

 3/ Je moet een minimale ledenbijdrage betaald hebben om de volledige premie te ontvangen. Als je die minimale ledenbijdrage niet betaalde, verlies je het recht op een premie niet volledig. De grootte van de vakbondspremie is afhankelijk van de grootte van de betaalde ledenbijdrage (zie verder).

Aansluiten bij COC
Personeelsleden die van het departement een salaris ontvangen, maar die (onterecht) aangesloten zijn bij een andere vakcentrale van het ACV (bijvoorbeeld LBC, ACV Bouw, Industrie en Energie, ACV Voeding en Diensten…) kunnen ook een vakbondspremie krijgen, op voorwaarde dat zij zich onmiddellijk aansluiten bij COC en aan COC de ledenbijdrage betalen! Die personeelsleden moeten bij hun aanvraagformulieren een ingevuld en ondertekend COC-inschrijvingsformulier voegen. Let op! Dat moet gebeuren voor 30 juni 2019, want COC kan de vakbondspremie pas uitbetalen nadat ze de ledenbijdrage heeft ontvangen.

Voor alle duidelijkheid: als je niet overkomt van een andere vakcentrale van ACV naar COC en niet tijdig lidgeld aan COC betaalt, kunnen wij jou geen vakbondspremie uitbetalen!

 Het aanvraagformulier
Een deel van het aanvraagformulier moet je zelf invullen en ondertekenen. Je moet ook het rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden, vermelden. In de rechterbovenhoek moet je je COC-lidnummer invullen. Dat lidnummer vind je terug op je lidkaart en begint bijna altijd met het getal 47, gevolgd door een reeks van zeven cijfers.

Als je in de loop van 2018 veranderde van vakbond (van ACOD of VSOA naar COC), dan moet je dat vermelden op het aanvraagformulier en de bewijzen van de betaling van de ledenbijdrage bij die andere vakbond toevoegen. Bij verandering van vakcentrale binnen het ACV naar COC moet je alleen op het aanvraagformulier vermelden dat je vroeger bij een andere ACV-centrale was aangesloten.

De ingevulde aanvraagformulieren moet je onmiddellijk aan het provinciaal secretariaat bezorgen. Je kan daarvoor ook je schoolafgevaardigde inschakelen. De aanvraagformulieren moeten COC voor 30 juni 2019 bereiken.

Formulieren die we ontvangen na 30 juni 2019 mogen we reglementair gezien niet meer behandelen.

Formulieren worden niet aanvaard via fax of e-mail. Wij moeten altijd kunnen beschikken over het originele aanvraagformulier.

HET AANVRAAGFORMULIER MOET AAN HET PROVINCIAAL COC- SECRETARIAAT BEZORGD WORDEN VOOR 30 JUNI 2019!

 Bezorg je ons één of meerdere formulieren te laat, dan kunnen wij die pas in het systeem invoeren in de loop van het jaar 2020 om in datzelfde jaar de premie uit te betalen.

Bedrag van de vakbondspremie
De volgende regels bepalen de grootte van de vakbondspremie (zie tabel 1):
- leden die tijdens de betrokken burgerlijke jaren de vereiste minimumbijdrage betaalden, hebben recht op de volledige premie
- leden die 75%, 50% of 25% van de minimumbijdrage betaalden, krijgen respectievelijk 75%, 50% of 25% van de premie
- leden die minder dan 25% van de minimumbijdrage betaalden, komen niet in aanmerking voor een vakbondspremie. 

Tabel 1

Minimum vakbondsbijdrage 2018

Vakbondspremie 2018

€ 157,61

€ 90,00

€ 118,21

€ 67,50

€ 78,81

€ 45,00

€ 39,40

€ 22,50

Formulieren van overleden collega’s
De erfgenamen van overleden collega’s kunnen het aanvraagformulier van de overledene ook aan COC bezorgen. In de rubriek die het betrokken personeelslid moest invullen, vermelden zij hun gegevens en hun rekeningnummer. Zij trekken een dubbele rode streep dwars over de naam en het adres van het overleden personeelslid. De vermelding ‘OVERLEDEN’ wordt tussen de rode strepen aangebracht.

Aanvraagformulieren voor 2017
Als je je aanvraagformulier voor 2017 nog niet of te laat ingestuurd hebt, kan je die premie uitzonderlijk toch nog verkrijgen. Die formulieren moeten ons bereiken voor 30 juni 2019. Als we de aanvraagformulieren niet hebben op 30 juni 2019, dan kunnen we die premies niet meer uitbetalen. Op welke premie je recht hebt, vind je terug in tabel 2.

Premies voor 2016 en vroeger kunnen niet meer worden uitbetaald. 

Tabel 2

Minimum vakbondsbijdrage 2017

Vakbondspremie 2017

€ 154,56

€ 90,00

€ 115,92

€ 67,50

€ 77,28

€ 45,00

€ 38,64

€ 22,50

 

DUS NIET VERGETEN:
- het formulier invullen, ook je rekeningnummer vermelden
- lidnummer in de rechterbovenhoek
- ben je aangesloten bij LBC of een arbeiderscentrale van het ACV, dan MOET je overkomen en tijdig lidgeld betalen aan COC, anders kunnen wij de premie NIET uitbetalen.
- formulier bezorgen aan het provinciaal COC-secretariaat voor 30 juni 2019

Jan Soons

Dit jaar worden de formulieren van AGODI op een andere manier verspreid. Je leest hier meer over op pagina 27. 

  
Onze website maakt gebruik van cookies.