header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2019

Dit schooljaar juni 2019

COC 2.0

COC biedt vanaf volgend schooljaar een extra dienst aan. We zullen onze leden op hun vraag actief begeleiden bij hun functioneren. Met deze nieuwe dienstverlening wil COC nog verder investeren in leraren én in de onderwijskwaliteit, want voor goed onderwijs zijn goede leraren nodig.

Deze boodschap was meer dan alleen een ballonnetje dat opgelaten werd. Ook COC wil hier ernstig werk van maken. Het nieuws kreeg veel aandacht in de pers. En ook onderwijsverstrekkers reageerden positief. Het besef groeit dat een goede personeelsbegeleiding meer dan ooit noodzakelijk is.

Grote nood
Te veel leraren verlaten het onderwijs. Dat geldt zeker voor starters in het onderwijs, maar ook leraren met een lange staat van dienst houden het steeds vaker voor bekeken. Vanaf 1 september 2019 zijn scholen verplicht om aanvangsbegeleiding te organiseren. De middelen daarvoor reiken niet tot in de hemel en bovendien verdienen niet alleen de starters maar alle personeelsleden aandacht in een goed professionaliseringsbeleid. Daarom steekt COC een tandje bij en blijven we niet langer aan de zijlijn toekijken hoe het lerarentekort steeds dreigender wordt. Het is vijf voor twaalf. Elk talent telt en elk talent zal van tel zijn. Wie het nodig heeft, krijgt van COC hulp.

Beter voorkomen dan genezen
Het is de bedoeling dat COC-leden op elk moment in hun loopbaan een beroep kunnen doen op deze nieuwe service, dus zeker niet alleen na een negatief functioneringsgesprek. Vanuit een preventieve visie zal COC een vormingsaanbod organiseren waarin alle facetten van functioneren (en van een goed personeelsbeleid) aan bod komen. COC onderzoekt welke factoren het werk van personeelsleden negatief beïnvloeden en gaat hierover eventueel in gesprek met de schoolleiding. Zo wil COC meer leraren in het onderwijs houden. Prioritair moet een goed opgeleide vakleraar in onderwijs willen blijven, zodat hij zijn expertise en ervaring kan overbrengen aan de leerlingen via vakken waarvoor hij een vereist diploma heeft. Dat blijft voor COC de basis voor kwaliteitsvol onderwijs!

Dialoog
De nieuwe service komt zo niet alleen de onderwijskwaliteit ten goede, we pakken tegelijkertijd ook enkele andere hete hangijzers in onderwijs aan. COC wil onder andere meewerken aan een beter evaluatiebeleid als een positief beleidsinstrument dat vertrekt vanuit functioneringsgesprekken. Door als vakbond personeelsleden in het onderwijs te coachen bij hun functioneren, ondersteunt COC actief het personeelsbeleid van de onderwijsinstellingen. Meer nog, COC ondersteunt daarmee niet alleen het personeel zelf maar ook schoolbesturen en directies.

Naast een analyse van het functioneren en naast coaching en begeleiding van het personeelslid zelf, zal COC ook de werkomgeving onder de loep nemen en onderzoeken welke omgevingsfactoren een impact hebben op het functioneren en een risico vormen voor onderpresteren. Zoals blijkt uit het Grote Tijdsbestedingsonderzoek kan een te hoge werkdruk bijvoorbeeld een invloed hebben op het functioneren. Die informatie kan gebruikt worden om het personeelsbeleid verder te optimaliseren, wat dan ook de andere personeelsleden ten goede komt. De schoolleiding houdt zo de vinger aan de pols over wat er leeft bij de personeelsleden. Dat is noodzakelijk om in een hiërarchische omgeving goede functioneringsgesprekken te kunnen voeren. Uiteraard is het niet de bedoeling in de plaats te treden van de werkgevers. We werken vraaggestuurd en helpen mee om te signaleren, te analyseren en te detecteren. We geloven in dialoog en partnerschap.

Tot slot kan de nieuwe service ook voor startende leraren een extra ondersteuning bij de aanvangsbegeleiding betekenen. COC heeft de nodige expertise in huis rond personeelsbeleid en functioneringsbegeleiding in onderwijs.

Vaste waardering
Daarvoor pleit Peggy De Prins (arbeidssocioloog en doctor in de sociale wetenschappen aan de Antwerp Management School) in een reactie die we lazen daags na het nieuws over de nieuwe COC-service in de krant. Volgens haar wijst het initiatief van COC op een radicale omslag in syndicaal denken en handelen. Ze verwijst naar een recent doctoraatsonderzoek waaruit blijkt dat leraren en directies vaak in een kramp schieten als het gaat over constructieve, authentieke feedback. “De zwartepiet wordt doorgeschoven en excuses als ‘daar heb ik geen tijd voor’ en ‘schaf eerst de vaste benoeming maar af’ zijn schering en inslag.” Mevrouw De Prins vraagt zich af of een repressiever beleid slechtere prestaties helpt te voorkomen. Volgens haar haalt het alleszins weinig uit om de vaste benoeming af te schaffen zonder wezenlijk in te zetten op een open klimaat van dialoog, coaching en waardering. In weinig andere sectoren behoort feedback geven trouwens tot het DNA van de dagelijks activiteit (van leraren). Nog volgens Peggy De Prins laat de vakbond met dit initiatief niet langer het gezicht zien van een polariserende tegenstander, maar dat van een kritische vriend met wie constructief naar oplossingen kan worden gezocht.

Om de nieuwe service kwaliteitsvol te kunnen aanbieden aan onze leden, gaat COC de komende maanden op zoek naar een bijkomende voltijdse kracht. We hopen begin volgend schooljaar te kunnen starten met de nieuwe dienstverlening. Intussen wens ik jullie een welverdiende en rustgevende zomervakantie.

Koen Van Kerkhoven
secretaris-generaal COC 
Onze website maakt gebruik van cookies.