header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2010

Dit schooljaar januari 2010

CLB

Naar een zelfbewuste afbakening van de opdracht van de modale CLB-medewerker

De CLB-medewerkers vormen een erg diverse en multidisciplinaire ploeg. Vanuit verschillende hoeken krijgen ze voortdurend bijkomende opdrachten zonder dat daarbij de vraag gesteld wordt naar de impact op de plaatselijke CLB-werking.
Vandaag staan we even stil bij wat de consequenties voor de personeelsleden zijn wanneer we de handelingsgerichte diagnostiek en het daaropvolgend handelingsgericht werken naar behoren uitvoeren.

Bijkomende taak

Het is niet omdat we even kritisch stilstaan bij deze consequenties van de handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht denken en werken dat we de principes van handelingsgericht denken (HGD) en handelingsgericht werken (HGW) in vraag stellen. Integendeel! Maar het blijft op elk moment belangrijk te weten dat als er bijkomende taken of verschuivingen zijn binnen het takenpakket de personeelsconsequenties ALTIJD moeten meegenomen worden in de discussie. Het kan niet zijn (zoals we ook al eerder in de voorbije Brandpunten schreven) dat de karretjes van de personeelsleden overvol geladen worden zonder stil te staan bij de consequenties. Het heeft geen zin te praten over enerzijds psychosociale belasting van het personeel en anderzijds bij datzelfde personeelslid de opdracht te verzwaren.

Handelingsgericht

De keuze van de besturen van de CLB's en de daarbij horende nascholingen voor het personeel duiden dat HGD en HGW aan belang winnen. Binnen de psychologen en orthopedagogen die in het onderwijs werkzaam zijn, heeft deze methodiek net als in het Vlaams onderwijsbeleid de afgelopen jaren terecht erkenning gekregen. Jammer genoeg heeft men bij de ontwikkeling van deze methodiek niet van in het begin stilgestaan bij de personeelsconsequenties.

Waarover gaat het?

Handelingsgericht werken  is een aanpak waarbij ouders, leerkrachten, CLB en bij voorkeur ook het kind zelf, vanaf het begin intensief samenwerken. Eén van de partijen stelt een vraag en vanuit het CLB gaat iedereen samen op zoek naar het beste antwoord en de meest geschikte aanpak. Handelingsgericht werken is een systematische zoektocht met als vertrekpunt een verkennend gesprek met ouders en leerkracht. De CLB- medewerker en/of de zorgcoördinator leidt deze zoektocht. De ouders en de leerkracht treden op als medeonderzoekers. Alles staat in het teken van een leer- en opvoedingssituatie op maat van het kind.

Uitgangspunten

In de concrete uitwerking heeft men binnen het CLB (de koepels en netten wel te verstaan) ervoor geopteerd om te werken volgens volgende uitgangspunten:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders staan centraal.
2. Iedere CLB-medewerking werkt doelgericht en geeft haalbare, bruikbare adviezen. Zijn of haar werkwijze is systematisch en transparant.
3. Het CLB werkt binnen een transactioneel kader en richt zich niet alleen op de leerling, maar ook op de leerling in interactie met zijn omgeving.
4. Het CLB tracht de krachten, kansen en positieve factoren bij het kind, de ouders en de leerkrachten volledig te benutten.
5.Elke CLB-medewerker werkt constructief samen met school, ouders, leerling en begeleiders.

Deze uitgangspunten zijn sterk maar vragen in vergelijking met de vroegere methodieken heel wat meer overlegtijd en verwerking van de info in het leerlingendossier. Hierbij wordt nooit de vraag gesteld: is dit en blijft dit wel haalbaar met de huidige omkadering met de huidige tijdsindeling.
Of de overheid en de koepels het nu graag horen of niet,  deze manier van werken vraagt veel tijd voor de implementatie. Het is erg belangrijk dat er een realistisch actieplan wordt opgesteld en dat er regelmatig wordt teruggekoppeld naar de personeelsvergaderingen. Men mag zich niet beperken tot intern overleg met enkele actoren. Het hele CLB-team moet er bij betrokken worden.
Ook de CLB-medewerkers moeten zichzelf beschermen en over de haalbaarheid waken door niet te veel dossiers ineens aan te pakken. Ga op tijd op de rem staan. De meeste medewerkers hebben de sessies HGW gevolgd. De intensieve tijdsinvestering en de aangekondigde besparing van de nascholingen maakt het verleidelijk om slechts een paar mensen te laten deelnemen. Hoed je ervoor dat de vooropgestelde strategie goed wordt opgevolgd en bewaakt en dat de leerling niet uit het oog wordt verloren.
Streef ernaar om overleg te plannen in het vooropgestelde uurtje en de planlast voor jezelf en de betrokken leerkrachten te bewaken.


Katrien Cerpentier



 
Onze website maakt gebruik van cookies.