header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2009

Dit schooljaar juni 2009

CLB

CLB
VAN  PERSONEELSFORMATIE TOT DECREET RECHTSPOSITIE MINDERJARIGEN
VORMINGSDAG VOOR DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING


Op donderdag 7 mei had de jaarlijkse vormingsdag voor de leden van de lokale comités en de syndicaal afgevaardigden van de CLB plaats. Na het onthaal en een welkomstwoord door sectorvoorzitter Marc Schouppe konden we aan het erg gevarieerde programma beginnen.


LARS en CAO IX
In het eerste gedeelte van de voormiddag werden de ruim dertig deelnemers verdeeld in drie werkgroepen. Het was de bedoeling om aan de hand van gerichte vragen hun mening te leren kennen over de registratiepraktijk met LARS. Een greep uit de vragen: Hoe wordt over Lars gecommuniceerd in jouw CLB? Verschilt het van CLB tot CLB? In welk opzicht dient/belemmert het registreren je dagelijkse werkpraktijk?
Ook het eisenpakket CAO IX voor CLB zoals vastgelegd in het NSC werd voorgelegd. De prioriteiten zijn: het wegwerken van de anomalieën ex-MST'ers, ex-BTK'ers, ex-GECO's; bijkomende middelen - gekleurde middelen voor primaire en secundaire opdrachten in de centra; tussenkomst extralegale middelen. Als algemene, sectoroverstijgende eis worden middelen ter bevordering/ondersteuning van syndicale activiteiten gevraagd. Meer bepaald vroegen we de deelnemers naar wettelijke regelingen, knelpunten, oplijstingen en argumenten om deze eisen te ondersteunen.

Personeelsformatie
Omdat momenteel  in de CLB's de onderhandelingen lopen over de personeelsomkadering voor de periode 2009-2012 en de berekening en besteding van de omkaderingsgewichten toch een ingewikkelde materie is, plaatsten we dit onderwerp ook op de agenda van deze vormingsdag. De heer Georges Baeten, directeur van CLB GO! Leuven-Tienen-Landen werd uitgenodigd om ons deze moeilijke berekening te tonen. Zijn berekeningsmodule laat toe om op basis van een aantal parameters en coëfficiënten simulaties te maken voor de verdeling van de ambten binnen een CLB. De basisgegevens voor de berekening van de omkadering zijn gedefinieerd in het CLB-decreet. Na invoering van de basisgegevens konden we zelf beginnen te berekenen en simuleren.
Voor wie het wat snel verliep of het petje te boven ging, geen nood! De berekening werd opgeslagen en achteraf nog eens gecontroleerd door meneer Baeten, waarna ze digitaal naar elke deelnemer is verstuurd. Ook bevatte elke deelnemersmap een bundel met de decretale regelgeving en een bundel met de referenties van de wettelijke basis waarop kan onderhandeld worden per net. Want er wordt in het decreet zo vaak gewezen op het feit dat de personeelsformatie en samenwerking tussen centra moeten onderhandeld worden in het lokaal comité.
Met nog een bundeltje "aflijning van criteria" en een uitreksel uit de omzendbrief PERS/2003/08, met richtlijnen over wat te doen bij onvoldoende omkaderingsgewicht, werden de deelnemers goed gedocumenteerd.

Conferentie leerlingenbegeleiding
Na het middagmaal kregen we van Nationaal Secretaris Dirk De Zutter een stand van zaken van de conferentie leerlingenbegeleiding van 23 maart 2009. In zijn toespraak tijdens de conferentie wijst minister Vandenbroucke de scholen en de pedagogische begeleidingsdiensten op hun rol, en biedt volgens hem het BVR op de operationele doelstellingen meer transparantie voor de CLB's. Minister Heeren wil de welzijnspoot binnen CLB versterken. Verder wil zij de CLB's versterken en in de welzijnsnetwerken opnemen. Prof. K. Verschueren doet in haar bijdrage een oproep naar "goede preventieve basiszorg". Dat vraagt wel een grote investering, maar onderzoek toont een terugverdieneffect van tot zeven keer het geïnvesteerde bedrag. In de bijdrage  van prof Eric Depreeuw en Kathleen De Rick wordt sterk benadrukt dat er nood is aan een omvattend decreet leerlingenbegeleiding, en dat beleidsplannen en -contracten een werkinstrument moeten zijn. Er is ook nood aan een objectieve meting van de werkbelasting.

Ontwerp BVR operationele doelstellingen
Dirk ging verder met een duidelijke toelichting over het Besluit Vlaamse Regering op de operationele doelstellingen van de CLB's (dat in werking treedt op 1/9/2009). Hij beschreef artikelsgewijs welk domein uit de CLB-wereld gevat wordt door het BVR. Er worden citaten ter overweging meegegeven die misschien kunnen helpen om het CLB-takenpakket scherper af te lijnen en prioriteiten te bepalen. Tot slot gaf hij ook de bedenkingen mee die geformuleerd zijn door COC en COV naar aanleiding van dit BVR.

Decreet Rechtspositie Minderjarigen
Dit laatste onderwerp van de dag werd behandeld door onze voorzitter. We kregen een erg overzichtelijke uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis, de explicitering en integratie van de bestaande regelgeving, wisselwerking met verschillende actoren in het veld, aanpassing van CLB-decreet en BVR multidisciplinair dossier. Ook verduidelijkte hij de begrippen toegangsrechten, belang, bekwaamheid/onbekwaamheid.

Nadien was er nog kans tot vraagstelling en discussie. Omstreeks 15 uur keerde iedereen huiswaarts, voorzien van veel kennis om door te geven aan de collega's. Bedankt aan iedereen!

Sylvie Vanspeybroeck

  
Onze website maakt gebruik van cookies.