header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2009

Dit schooljaar juni 2009

Basiseducatie

Basiseducatie

19-23 juni
Verkiezingen lokale onderhandelingscomités in de basiseducatie

Voor COC en LBC is het lokaal onderhandelingscomité (of LOC) het overlegorgaan bij uitstek waar de specifieke collectieve belangen van het plaatselijk onderwijspersoneel worden behartigd.  Daar onderhandelt men immers over essentiële aspecten die betrekking hebben op de lokale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. En dat is een belangrijke taak. Vooral omdat de overheid in het teken van de lokale autonomie steeds meer taken en bevoegdheden naar het plaatselijk vlak delegeert. COC zal alles in het werk stellen om aan de COC-LBC-verkozenen de nodige vorming en ondersteuning te bieden.

Verkiezingsdatum

De verkiezingsdatum werd in onderling overleg op het niveau van elk centrum en van het VOCVO  vastgelegd.
De data voor de 13 centra en voor het VOCVO zijn de volgende:

- regio 1    CBE Antwerpen                                 (niet van toepassing)
- regio 2    CBE Kempen                                     16 juni
- regio 3    CBE Mechelen-Klein-Brabant         15 juni
- regio 4    CBE Leuven-Hageland                    18 juni
- regio 5    CBE Halle-Machelen                        17 juni
- regio 6    CBE Brussel                                       19 juni
- regio 7    CBE Limburg-Midden-Noord           15 juni
- regio 8    CBE Zuid-Limburg                             16 juni
- regio 9    CBE Dendermonde-Waasland       19 juni
- regio 10  CBE Zuid-Oost-Vlaanderen             19 juni
- regio 11  CBE Gent-Meetjesland-Leieland    19 juni
- regio 12  CBE Kortrijk-Roeselare                    15 juni
- regio 13  CBE Brugge-Westhoek-Oostende 15 juni
- VOCVO (Mechelen)                                             18 juni 

Voordracht van de kandidaten

Kandidaten kunnen worden voorgedragen op lijsten ingediend door de vakorganisaties (ACOD Onderwijs, COC en LBC, VSOA-Onderwijs) die een werking hebben in de Centra voor  Basiseducatie en in het VOCVO. Deze vakorganisaties zijn respectievelijk aangesloten bij het ABVV, het ACV en het ACLVB.
COC en LBC komen op onder lijst nummer 2 en onder de benaming COC-LBC (ACV). De nummers werden bij lottrekking aan de resp. vakorganisaties toegewezen op het VOC BE van 21 april 2009.

In afspraak met onze zustercentrale LBC neemt COC de begeleiding van de lokale inspraak in de CBE's en het VOCVO en dus ook de begeleiding van de LOC-verkiezingen op zich. De provinciale COC-secretariaten  staan dan ook in voor het officieel indienen van de kandidaten namens COC en LBC. In elk geval kan een COC-LBC-kandidatenlijst geen kandidaten bevatten die geen LBC-lid of COC-lid zijn.

Bekendmaking van de kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten moeten uitgehangen worden op een duidelijk zichtbare plaats in het betrokken centrum en elk van zijn afdelingen (= werkplaats waar personeelsleden hun lessen voorbereiden of hun administratief werk verrichten) en bovendien elektronisch te worden bezorgd aan alle personeelsleden.
Ieder personeelslid moet in de mogelijkheid worden gesteld om haar/zijn stem uit te brengen tijdens de werkuren, waarbij de verplaatsingstijd en de tijd nodig om te stemmen als werktijd worden beschouwd. De personeelsleden die om welke reden dan ook niet aanwezig zijn in hun centrum, moeten laatste 10 kalenderdagen voor de verkiezingsdatum een uitnodiging ontvangen om aan de stemming deel te nemen, alsook een exemplaar van het kiesreglement.

De stemgerechtigden

Elk personeelslid dat op het ogenblik van de verkiezingen een contractuele binding heeft met het centrumbestuur, de directeur uitgezonderd, is stemgerechtigd.
Elke stemgerechtigde kan een stemvolmacht geven aan een ander stemgerechtigd personeelslid, met dien verstande dat dit stemgerechtigd personeelslid slechts houder kan zijn van één volmacht.
Het kiesreglement voorziet voor de personeelsleden die tijdelijk niet aanwezig zijn in het centrum ook in de mogelijkheid om per brief te stemmen. Het centrumbestuur moet daarbij een methodiek hanteren die maakt dat de anonimiteit van de stemming gegarandeerd is.

Stemming

Het centrumbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
Elk stemgerechtigd personeelslid mag zoveel stemmen uitbrengen als er effectieve mandaten door verkiezing toe te wijzen zijn.
Let wel dat deze stemmen binnen één lijst moeten worden uitgebracht.

Een voorbeeld
Zijn er in een centrum 5 effectieve mandaten toe te wijzen, dan worden er LOC-verkiezingen georganiseerd voor deze 5 mandaten.  Elke kiezer kan dan op één en dezelfde lijst maximaal 5 stemmen uitbrengen.

De stemming is geheim. Deelname aan de stemming is niet verplicht.

De verkozenen

De kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald, worden verkozen als effectief lid. De opvolgers zijn de kandidaten die na de verkozen effectieve leden het hoogst aantal stemmen hebben gekregen. 
Bij gelijk aantal stemmen wordt telkens voorrang gegeven aan de kandidaten die het langst in dienst zijn in het betrokken centrum.
Het resultaat wordt aan het personeel meegedeeld op dezelfde plaats als de ingediende lijsten werden bekendgemaakt.

Wij wensen de COC-LBC-kandidaten alvast alle succes toe!

 

Dirk De Zutter 
Onze website maakt gebruik van cookies.