header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2008

Dit schooljaar maart 2008

Sociale verkiezingen

Sluitstuk van de procedure

Het sluitstuk van de procedure  van de sociale verkiezingen in de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen bestaat uiteraard uit de kiesverrichtingen en de stemming op de verkiezingsdag zelf (indien die al dient plaats te hebben). Toch gaaT hieraan nog een aantal stappen vooraf en dienen er ook na de verkiezingsdag nog enkele noodzakelijke verrichtingen te gebeuren.

Kiesverrichtingen

In principe moeten de openingsuren van de stembureaus op zo'n manier worden vastgesteld dat elk personeelslid tijdens zijn/haar werkuren aan de kiesverrichtingen kan deelnemen. Indien nodig kunnen die openingsuren zelfs over meerdere dagen worden gespreid.
Wel kan er bij de sociale verkiezingen niet per volmacht worden gestemd. Stemmen per brief is onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten. Maar dan alleen voor die werknemers voor wie er uiterlijk op X+56 (naargelang van de verkiezingsdatum tussen 1 en 14 april 2008) een unaniem akkoord werd afgesloten met alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen.
Bovendien kan de Ondernemingsraad (OR), resp. het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPB) uiterlijk op X+79 (tussen 24 april en 7 mei 2008), na unaniem akkoord, nog die werknemers van de kiezerslijst schrappen die op dat ogenblik geen deel meer uitmaken van het personeel. Andere wijzigingen aan de kiezerslijsten kunnen op dat moment niet meer worden aangebracht.

Wordt de verkiezingsprocedure op X+79 niet stopgezet (dit kan alleen maar indien er helemaal geen kandidaten zijn of indien er slechts door één vakbond voor alle categorieën minder of een gelijk aantal kandidaten dan te begeven mandaten werden ingediend), dan moeten de kiezers voor de verkiezingen worden opgeroepen via een oproepingsbrief die hen uiterlijk op X+80 (tussen 25 april en 8 mei 2008) wordt overhandigd.

Stemming

De stemming is geheim en heeft plaats op de verkiezingsdag Y (tussen 5 en 18 mei 2008). Is er hierbij slechts één enkel stembureau voor de verschillende categorieën (arbeiders en bedienden), dan is het wellicht ook raadzaam om hen op verschillende tijdstippen te laten stemmen.
Wordt er  met aparte kiescolleges gewerkt voor arbeiders en bedienden, dan biedt de kiezer zich aan in het stembureau van de categorie waartoe hij behoort. Hij krijgt dan van de voorzitter een stembiljet met de namen van de kandidaten voor het desbetreffende kiescollege.
In de onderwijsinstellingen waar effectief moet worden gestemd, zal er echter vrijwel overal een gemeenschappelijk kiescollege voor arbeiders en bedienden moeten worden opgericht. Elke kiezer krijgt dan van de voorzitter twee stembiljetten: één met de namen van de arbeiderskandidaten en één met de namen van de bediendekandidaten.
Indien er daarentegen één gemeenschappelijk kiescollege voor arbeiders en bedienden wordt opgericht en er slechts één kandidatenlijst werd ingediend met meer kandidaten dan effectief te begeven mandaten (bv. voor de arbeiders of de bedienden), krijgt elke kiezer slechts één stembiljet met daarop resp. de arbeiders- of de bediendekandidaten.
Ten slotte, wanneer een afzonderlijk kiescollege voor de jeugdige werknemers wordt opgericht, krijgen de -25 jarige kiezers van de voorzitter eveneens slechts 1 stembiljet met daarop de namen van de kandidaten voor de jeugdige werknemers, ongeacht tot welke categorie ze behoren.

Handelingen na de verkiezingsdag

Uiterlijk twee dagen na de sluiting van de kiesverrichtingen, op dag Y + 2 (tussen 7 en 20 mei 2008), moet de inrichtende macht een bericht aanplakken met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de OR, resp. het CPB. Dit bericht vermeldt alle personeelsafgevaardigden en alle afgevaardigden van de inrichtende macht, zowel effectieven als plaatsvervangers. De leden van de delegatie van de inrichtende macht worden daarbij door de inrichtende macht gekozen uit de lijst van het leidinggevend personeel zoals die op de dag van de aanplakking (=dag X; tussen 5 en 18 februari 2008) werd meegedeeld of - na klacht - werd aangepast.

De eerste vergadering van de OR, resp. het CPB  wordt uiterlijk op dag Y + 45 (tussen 19 juni en 2 juli 2008) gehouden. Niets belet echter om dit vroeger te doen. Dit maakt het mogelijk om ook in het onderwijs de hele procedure nog voor het begin van de examens of de grote vakantie achter de rug te hebben.

Toemaatje

Toch kunnen er ook na 18 mei 2008 nog sociale verkiezingen plaatshebben. Dit is onder meer het geval bij gerechtelijke nietigverklaring. Of wanneer een inrichtende macht bv. de verkiezingsprocedure voor een CPB ten onrechte niet heeft opgestart. Of zodra tijdens het lopende mandaat het aantal personeelseffectieven kleiner wordt dan twee en er geen plaatsvervangers en geen niet-verkozen kandidaten meer zijn om de vacante zetel(s) te bezetten. De verkiezingsprocedure start dan wel vanaf dag X en duurt bijgevolg nog 90 (in plaats van 150) dagen.

Echter, bereikt een instelling tussen twee officiële verkiezingsperiodes in, de drempel van 50, resp. 100 werknemers, dan kunnen er geen tussentijdse sociale verkiezingen worden geëist. Er zal slechts een CPB, resp. een OR, moeten worden opgericht indien ook bij de volgende sociale verkiezingen (dus in 2012) de verkiezingsdrempels worden bereikt.

         Michel Van Uytfanghe 
Onze website maakt gebruik van cookies.