header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2008

Dit schooljaar januari 2008

Strijdpunt

Struisvogelpolitiek

Op de dag dat de federale ministers van de 'interim-regering voor 93 dagen' trouw zweerden aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van Onderwijsdecreet XVIII goed. Weliswaar nog maar een voorontwerp, maar de intenties van de Vlaamse Regering zijn wel duidelijk. Zo is ze van plan het experiment modulair onderwijs in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs te beëindigen en een organieke regeling te voorzien, maar dan zonder de bijkomende middelen die in het experiment wel voorzien waren.

Als de Vlaamse Regering voet bij stuk houdt en het Vlaams Parlement de visie van de Vlaamse Regering uiteindelijk bekrachtigt, komt er op 1 september 2008 dus een einde aan het experiment modulair onderwijs dat acht schooljaren duurde en dat vijf doelstellingen had:
1. ervoor zorgen dat meer leerlingen het secundair onderwijs beëindigen mèt een kwalificatie; 
2. het verhogen van het welbevinden van de leerling door tussentijdse 'succesbeleving';
3. een flexibele afstemming op de arbeidsmarkt;
4. het stimuleren van het levenslang leren;
5. het doorzichtig maken van het onderwijsaanbod.

Proeftuin avant la lettre

Het is geheel onduidelijk of dit experiment nu een meerwaarde heeft gehad of niet. Er is wel een wetenschappelijk onderzoek geweest, maar omdat dit al van 2004 dateert, is de actualiteitswaarde ervan minder evident. Toen al werd gesteld dat de belangrijkste doelstellingen van het experiment niet gehaald werden en dat bij definitieve invoering een aantal knelpunten moest worden weggewerkt.
Die knelpunten waren: het beperkt aanbod van de scholen, de situatie van leerlingen die niet slagen in een module, het belang van de algemene vorming, de erkenning van de deelcertificaten, de rechtspositieregeling van de personeelsleden met inbegrip van de prestatieregeling, de hogere taakbelasting, de complexere schoolorganisatie, de hogere nood aan omkadering, de organisatie van het modulair onderwijs...

De vraag rijst waarom Frank Vandenbroucke die knelpunten niet heeft weggewerkt en waarom hij dit experiment niet verder wetenschappelijk heeft laten evalueren. Had een nieuwe evaluatie geen zin meer en waarom was dat dan zo? Was hij hierin niet meer geïnteresseerd omwille van het kostenplaatje verbonden aan een mogelijke veralgemeende invoering? Of had een en ander te maken met het feit dat dit experiment - opgezet door zijn voorgangster Marleen Vanderpoorten - in het geheel niet opwoog tegen zijn al te weelderig groeiende, maar daarom niet bloeiende proeftuinen?

Eén ding staat nu wel vast en dat is dat de Vlaamse Regering een experiment organiek wil maken zonder ook maar één knelpunt opgelost te hebben. Nog meer fundamenteel is vanuit beleidsmatig standpunt de vraag naar de zin van proeftuinen. Het experiment modulair onderwijs was immers een proeftuin avant la lettre, het dateerde immers van een tijd dat er nog geen bulldozers in het wilde weg door het onderwijslandschap raasden en dat experimenten nog geen 'proeftuinen' werden genoemd. Maar waarom organiseert een overheid proeftuinen als ze later niet de moed heeft of niet in staat is om er lering uit te trekken?

Minister Vandenbroucke voor één keer niet ernstig

Tot nu kregen de scholen die deelnamen aan het experiment bijkomende personeelsomkadering. Dit schooljaar was deze omkadering al gedeeltelijk teruggeschroefd, vanaf volgend schooljaar valt ze volledig weg.
Minister Vandenbroucke geeft hiervoor drie redenen:
- het concept van het modulair onderwijs staat op punt;
- er is een gebrek aan middelen;
- men moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel tussen het modulair onderwijs en het lineair onderwijs.
Met alle respect voor minister Vandenbroucke, maar dit zijn drie belachelijke redenen:
- het concept staat helemaal niet op punt, geen enkel van voormelde knelpunten kreeg immers een oplossing;
- minister Vandenbroucke is een minister die als geen van zijn voorgangers over middelen beschikt. Uiteraard zijn die middelen beperkt en moeten er prioriteiten gesteld worden. Maar zeg dan eenvoudig dat men aan dit concept verder geen middelen wènst te besteden en zeg waarom;
- vermits er objectieve verschillen zijn tussen de organisatie van het modulair onderwijs en die van het lineair onderwijs zou een verschillende financiering objectief te verantwoorden zijn.  

Door Onderwijsdecreet XVIII zullen scholen dus kunnen kiezen. Als zij voor het modulair onderwijs kiezen, zullen zij dat evenwel moeten organiseren zonder bijkomende middelen. De bijkomende middelen die zulke organisatie heel duidelijk vergt, zullen de scholen moeten halen uit hun normale omkadering. Dat betekent dat de organisatie van het modulair onderwijs ten koste zal gaan van de leerlingen die in het lineair systeem zitten!

"Slimme" struisvogelpolitiek

Als dank voor hun jarenlange inzet krijgen de experimenteerscholen van de Vlaamse Regering nu de ultieme troostprijs: zij mogen verder blijven ploeteren in hun tuintje, maar de noodzakelijke meststoffen worden hen onthouden. In het kader van het gelijkheidsbeginsel mogen nu zelfs de scholen die niet toetraden tot het experiment hun onderwijs in de tweede, derde en vierde graad BSO ook modulair organiseren. Maar omdat de Vlaamse Regering weet dat dit niet kan zonder bijkomende middelen, schrijft ze nu al zelf dat scholen dit niet zullen doen.

Ten gronde stelt de Vlaamse Regering zich in dit dossier op als een 'slimme' struisvogel. Die steekt zijn kop in het zand, niet uit pure dommigheid, maar uit hypocrisie. Is het immers niet hypocriet scholen de mogelijkheid te geven hun onderwijsaanbod gedeeltelijk modulair te organiseren, goed wetende dat er grote knelpunten zijn en goed wetende dat het gecreëerde kader dit onmogelijk maakt?
 
De wijze waarop dit experiment wordt beëindigd doet in ieder geval ook vragen rijzen over de ernst waarmee toekomstige projecten zullen geëvalueerd worden. Nog los van de vraag of ze wel (objectief) geëvalueerd kunnen en zullen worden!


                Jos Van Der Hoeven   
Onze website maakt gebruik van cookies.