header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2008

Dit schooljaar januari 2008

Hospitalisatieverzekering onderwijspersoneel

De marktbevraging komt eraan!

Begin juni 2007 beloofde minister Vandenbroucke in het Vlaams Parlement dat hij in het schooljaar 2007-2008 een marktbevraging zou organiseren om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om een collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten voor de personeelsleden van het onderwijs. De vraag of er polissen op de markt zijn die dezelfde waarborgen bieden als die van de huidige verzekeraar Ethias, maar die goedkoper zijn. Als alles naar wens verloopt, start deze marktbevraging eind januari en is ze eind februari afgerond. 

We hadden niet anders verwacht, maar minister Vandenbroucke heeft dus woord gehouden. Onmiddellijk na zijn antwoord in het Vlaams Parlement heeft hij de koe bij de horens gevat en zijn administratie van het werk gezet.

Aanleiding

Einde mei 2007 deelde Ethias mee dat de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekeringspolis verhoogd werden en dit met het akkoord van de verzekeringnemer, zijnde het ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. De premieverhogingen waren niet zomaar indexaanpassingen, maar echt drastische verhogingen. Ze stegen immers met een percentage gaande van 26 tot 150 %.
Op vraag van COC bracht Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer deze problematiek onmiddellijk ter sprake in het Vlaams Parlement. Uit het antwoord van minister Vandenbroucke leerden we eerst en vooral dat de minister door zijn administratie niet op de hoogte was gebracht van het 'voorstel' dat Ethias als verzekeraar gedaan had. Het zal altijd wel de vraag blijven of  het een verschil had gemaakt als dat wèl gebeurd was of als de administratie dit 'voorste' had geweigerd.
Ethias kon, bij niet-akkoord van de verzekeringnemer, de polis immers opzeggen vanaf 1 september 2007 zodat er dan in het geheel geen verzekering meer zou geweest zijn, ook niet voor wie de verhoogde premies wèl wilde betalen. Zoals verzekeraars privé-personen op deze manier in de tang kunnen nemen, zo kunnen verzekeraars dit dus ook doen met overheidsinstanties. Dit geldt in dit geval zelfs nog meer omdat het ging om een collectieve hospitalisatieverzekeringspolis, een polis die gemakkelijker opzegbaar is dan een individuele polis.

Uiteraard zei de minister in het Vlaams Parlement wel meer. De werkwijze van Ethias schokte hem uitermate,  maar hij zei ook dat we met deze polissen in een vicieuze cirkel zitten waarbij ziekenhuizen facturen opdrijven en supplementen vragen die later dan in de premies verrekend worden. Het eerste wat de ziekenhuizen bij hospitalisatie immers vragen is of de patiënten een hospitalisatieverzekering hebben. Ten gronde wist de minister echter dat het kalf verdronken was voor het schooljaar 2007-2008 en dat de enige resterende mogelijkheid om via een marktbevraging op zoek te gaan naar een goedkopere verzekeraar.
Hij was er (net als wij) echter helemaal niet zeker van dat hij een goedkopere dan Ethias zou vinden…

In afwachting hiervan hadden de personeelsleden die de polis van Ethias hadden onderschreven niet veel keuze. Zij konden de verhoogde premies betalen (eventueel in schijven) of zij konden deze polis opzeggen en eventueel overschakelen naar een andere polis. Dit was echter niet altijd een evidentie en zeker niet voor onze gepensioneerde collega's. Bovendien was en is de polis van Ethias nog altijd een zeer degelijk polis.

Betrokkenheid van de vakbonden

In juni was er een eerste contact tussen de onderwijsvakbonden en de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandenbroucke en de betrokken ambtenaren van het ministerie. Het belangrijkste besluit uit dit contact was dat de minister inging op onze vraag om in de toekomst betrokken te worden bij de besprekingen rond deze groepspolis.

Ook hier bleek de minister geen man te zijn van lichte beloften. Hij belastte het bedrijf Aon Consulting Belgium met de opdracht een uitgebreide Europese marktbevraging te organiseren en dit in het kader van de mogelijke herplaatsing van de collectieve hospitalisatieverzekering. Samen met een groep ambtenaren toog Aon onmiddellijk aan het werk en de tussentijdse resultaten van de werkzaamheden van deze stuurgroep werden tot driemaal toe voorgelegd aan de vakbonden. Het mag gezegd dat deze contacten uiterst constructief verliepen, de bevraging verloopt dan ook met onze volledige goedkeuring.
 
Offertes

In eerste instantie is het de bedoeling dat de verzekeraars uitgenodigd zullen worden tot het indienen van offertes die een vergelijking met de huidige polis van Ethias zullen mogelijk maken. Het lastenboek werd volledig in deze zin opgesteld. Belangrijk om te vermelden is dat van de toekomstige verzekeraar ook verwacht wordt dat hij bereid is om ook de mensen te willen verzekeren die op 1 september 2007 uit de collectieve polis zijn gestapt wegens de drastische premieverhoging. Deze mensen mogen niet het slachtoffer worden van de werkwijze die Ethias eind vorig schooljaar volgde.

Daarnaast moeten de verzekeraars ook offertes indienen voor varianten. Deze varianten hebben te maken met de vrijstellingen die ten laste zijn van de verzekerden. Het is immers evident dat polissen goedkoper worden naarmate de vrijstelling groter wordt en naarmate er een onderscheid gemaakt wordt tussen een verblijf in een eenpersoonskamer en een meerpersoonskamer.

Het is de bedoeling dat de verzekeraars hun offerte indienen voor eind februari. Daarna worden deze offertes vergeleken waarbij het de bedoeling is dat de minister, na consultatie van de vakbonden, een beslissing neemt voor 31 mei. Op deze manier komt de minister zijn belofte na: voor het einde van dit schooljaar zal er terzake duidelijkheid bestaan.

                 Jos Van Der Hoeven     

  
Onze website maakt gebruik van cookies.