header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juli 2007

Dit schooljaar juli 2007

Strijdpunt

Blind vliegen is geen optie

De federale verkiezingen zijn inmiddels al een tijdje achter de rug. Yves Leterme vroeg aan de kiezers een mandaat en hij heeft dat van 800.000 onder hen gekregen. Door alvast bekend te maken dat hij als senator gaat zetelen, toont hij aan dat hij hun vertrouwen niet wil beschamen. Vanaf het ogenblik dat hij eerste minister wordt, staat CD&V een loodzware opdracht te wachten. Die wordt nog zwaarder bij het besef dat er pal in het midden van deze regeerperiode ook regionale verkiezingen zijn. Een misstap vóór deze verkiezingen zal afgestraft worden in 2009, een misstap nà 2009 wordt afgestraft in 2011.

Naast de overwinning van Lijst Dedecker en het verlies van Open VLD, was het nog grotere verlies van sp.a wellicht het meeste markante feit van deze verkiezingen. Het verlies was zo groot dat de socialisten, terecht, prompt kozen voor een oppositiekuur.

Kiezers zijn niet dom

Voor het onverwacht grote verlies van de sp.a worden tal van redenen aangehaald. Zou het niet kunnen dat de sp.a ook het slachtoffer is geworden van wat genoemd wordt "de arrogantie van de macht"? Ook de CVP dreigde hieraan ten onder te gaan aan het eind van de jaren negentig. Ook de top van de socialistische partij heeft te lang gedacht dat haar basis wel zou volgen, dat het een zaak van communicatie was. Niets was echter minder waar!
Denken we maar terug aan de zware discussies over het Generatiepact waar de partij en de vakbondstop diametraal tegenover elkaar stonden, aan de vervreemding van de te academische partijtop met de natuurlijke achterban en aan het niet eenmalige gestuntel van de veel te jonge en te snel omhoog gepiloteerde Gentse minister van Begroting …
Dergelijke problemen lost men niet op door enkele weken voor de verkiezingen ineens oog te hebben voor enkele arbeiders op de werkvloer of door Margaretha Guidone mee te nemen naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Nairobi in een poging om zo 'groene kiezers' af te snoepen. En zeker niet door professor Christine Van Broeckhoven de Antwerpse Kamerlijst te laten trekken. Zulke zaken tonen niet alleen aan dat er inderdaad sprake was van een vervreemding met de achterban, maar nog meer dat kiezers als domme wezens worden beschouwd.

Vertaling naar het onderwijs

Ook in het onderwijs moet minister Vandenbroucke oppassen voor een vervreemding tussen zijn onderwijsbeleid, de dagelijkse realiteit van de werkvloer en de verwachtingen van de mensen. Met de regelmaat van een klok lanceert hij nota's, maar het is zoeken naar hun samenhang.
Tegelijk lopen het dossier Leerzorg, het dossier Financiering van het Leerplichtonderwijs, de nota Leren en Werken en de nota rond het CLB-profiel. In het volwassenenonderwijs werd het Hoger Beroepsonderwijs al ingevoerd, maar een allang geleden beloofde nota hierover blijft uit.
Er zijn ook de veel te talrijke proeftuinen waarvan we ons later zullen afvragen wat ze ons geleerd hebben en of ze een meerwaarde hadden en welke dan? Ongetwijfeld zullen de proeftuinen tot bepaalde conclusies leiden. Zullen dat de juiste conclusies zijn? Zullen ze 'gestuurd' worden? Niks dan vraagtekens en toch is het de bedoeling om op deze conclusies een nieuw onderwijsbeleid te bouwen!

Door het lanceren van de ene nota na de andere en door de communicatiedrift die hieraan gekoppeld is, krijgt de gewone burger de indruk dat Frank Vandenbroucke alle problemen tijdens zijn mandaat van 5 jaar zal oplossen. Dat is uiteraard onmogelijk en ook de burger zal dat in 2009 vaststellen. Het feit dat deze 'oplossingen' ook inhouden dat personeelsleden steeds weer met opdrachten opgezadeld worden waarvan geweten is dat ze boven hun mogelijkheden uitstijgen, zal hieraan niet vreemd zijn.
De minister vergeet te vlug dat een onderwijsbeleid best gedragen wordt door zij die het op het onderwijsveld moeten waarmaken, met name het personeel en hun directies. Minstens is daarvoor nodig dat zij geconsulteerd worden én dat zij de nodige tijd hebben om standpunten in te nemen. Als de minister jaren en maanden nodig heeft om een discussienota te ontwikkelen, dan moet hij aanvaarden dat de consultatie daarover ook enkele maanden in beslag mag nemen.

De minister blijkt te vliegen, wellicht met een doel voor ogen, maar zijn vliegroute lijkt niet uitgestippeld en de landingsplaats onbekend. In zulke omstandigheden vliegen we liever niet mee, zeker niet in een zweefvliegtuig!

In deze optiek moeten de parlementairen binnenkort trouwens ook vragen durven te stellen bij het decreet 'Beroepsprofiel van de leraar'. Geen enkele leraar voldoet aan dat profiel, geen enkele leraar kan er ooit aan voldoen. Een onderwijsbeleid uitbouwen dat qua verwachtingen van het onderwijspersoneel gebaseerd is op dat profiel, lijkt op bedrieglijk opzet en opzettelijke misleiding.

Vakantie

Ondertussen is voor de meeste personeelsleden de vakantie begonnen. We hopen dat onze lezers de nodige rust zullen vinden om er volgend schooljaar weer met opgeladen batterijen tegenaan te gaan.

COC zal er alvast ook volgend schooljaar weer staan om de belangen van de onderwijspersoneelsleden te verdedigen. Vorig schooljaar werd dat in belangrijke mate gedaan door de onderhandelingen over de onderwijscao's tot een goed einde te brengen. Dit schooljaar werd het decreet Volwassenenonderwijs tot aanvaardbare proporties teruggebracht en werd (achter de schermen) veel tijd en energie gestoken in de regelgeving rond functiebeschrijvingen en evaluatie. Ook het dossier Leerzorg was niet uit de actualiteit weg te denken.

Nu liggen de dossiers Leren en Werken, CLB-profiel, Financiering van het Hoger Onderwijs en Financiering van het Leerplichtonderwijs op tafel. In al deze dossiers blijft COC waakzaam. In deze waakzaamheid laten we ons niet leiden door vragen over politieke haalbaarheid, maar enkel door de vraag wat het onderwijs nodig heeft en wat er kan en mag verwacht worden van het personeel. Want als wij deze vraag niet stellen, wie zou dat dan wèl doen?  

 
                 Jos Van Der Hoeven 
Onze website maakt gebruik van cookies.