header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2007

Dit schooljaar maart 2007

Ontwerp decreet volwassenenonderwijs

Decreet dan toch geen onheilstijding voor andere sectoren, al blijven er knelpunten

Personeel komt er beter uit

In september 2005 schreef Brandpunt nog dat het volwassenenonderwijs "bijna zeker de wegvoorbereider voor de andere sectoren" zou worden. Het voorontwerp van decreet voor het VO bevatte immers tal van elementen die grote ongerustheid meebrachten: de invoering van de 38-urenweek, het lokaal laten bepalen van de zwaarte van de lesopdracht, de afschaffing van het systeem van bekwaamheidsbewijzen…
Echter, na lang onderhandelen is het decreet VO sterk verbeterd. COC heeft zich met succes vastgebeten in dit dossier, waardoor sommige toekomstige regelingen voor het personeel zelfs beter zijn dan nu en de voortgang van de lokale autonomie werd gestopt.

Op 13 maart 2007 werd het ontwerp van decreet volwassenenonderwijs goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na het advies van de Raad van State kan de discussie in het Vlaams Parlement beginnen.
Het ontwerp van decreet dat nu voorligt, is stukken beter dan het voorontwerp dat voorlag in december. Minister Vandenbroucke stelt zelf in zijn persmededeling: "De onderhandelingen bekrachtigen de doelstellingen en verbeteren de randvoorwaarden". Voor COC gaat het daarbij zeker niet alleen over randvoorwaarden, maar wel over fundamentele verbeteringen die de kansen op succes aanzienlijk verhogen. In het voorontwerp had de minister immers over het hoofd gezien dat hervormingen maar kunnen slagen als het personeel gemotiveerd meewerkt.
Er blijven ook knelpunten (vooral i.v.m. financiering en inschrijvingsgelden) en COC heeft die ook vermeld in het onderhandelingsprotocol. Over de juridische bezwaren zal de Raad van State zich uitspreken, andere knelpunten komen zeker nog aan bod tijdens de parlementaire debatten over dit decreet.

Verbeteringen voor het personeel
§ De lesopdracht van de leraar blijft centraal geregeld met een opdrachtbreuk die varieert van 20 tot 25 uur per week, afhankelijk van het studiegebeid waarin men lesgeeft.
§ De prestatienoemer van de administratieve medewerker blijft 32 uur.
§ De afspraak uit CAO VIII waarin bijkomend administratief personeel werd voorzien,  wordt uitgevoerd. De huidige en bijkomende administratieve omkadering wordt opgenomen in een 'gekleurde' puntenenveloppe.
§ De beperking op het benoemingspercentage is geschrapt.
§ Er worden afwijkingsmogelijkheden voorzien voor de planning van de lestijden.
§ Een onderhandelingscomité dient opgericht te worden op consortiumniveau.
§ Er komt een weddeverhoging voor de directeurs van een CVO, naar analogie van het secundair onderwijs.
§ Het aantal salarisschalen vermindert, dit betekent nooit een weddeverlies, wel voor sommigen een lichte weddeverhoging.
§ Door de modulaire organisatie werden soms personeelsleden verplicht om tijdens enkele weken veel meer lessen te geven dan hun weekopdracht aangeeft. Deze praktijken worden ingeperkt.

Algemene verbeteringen
§ Het Hoger Beroepsonderwijs georganiseerd door het volwassenenonderwijs, wordt duidelijk gedefinieerd als hoger onderwijs.
§ De drastische verhoging van het inschrijvingsgeld tot 1 euro wordt lichtjes gemilderd:
- maximumplafond van 400 euro per jaar per opleiding;
- standaardtarief voor NT2 wordt een halve euro (voor inburgeraars blijft NT2 gratis voor richtgraad 1 en 2);
- werkzoekenden zonder wachtuitkering kunnen nu ook gratis opleidingen volgen in een goedgekeurd traject naar werk;.
§ Een centrum mag volgend schooljaar als overgangsmaatregel het inschrijvingsgeld bepalen tussen 0.80 en 1 euro.
§ Leerplichtige jongeren (vanaf 12 jaar) kunnen kosteloos NT2 volgen in het volwassenenonderwijs. Als ze tussen 12 en 16 jaar zijn, kan het alleen als ze doorverwezen zijn door hun secundaire school.
§ Een consortium geeft alleen advies over uitbreiding van onderwijsbevoegdheid.

Fundamentele bezwaren
§ Voor de begrotingsjaren 2007 en 2008 bedraagt de groei voor de CVO's maximaal 2%. COC is het hierover fundamenteel oneens. Met de 2% groei kan onmogelijk het groeiende aantal cursisten én een verruiming van de opdracht van het volwassenenonderwijs én een veralgemening van het modulair én het uitbouwen van een kwaliteitszorgsysteem én de gevolgen van de werking van de consortia opgevangen worden.
§ Voor COC is het bepalen van de basiscompetenties geen bevoegdheid van de Vlaamse Regering, maar wel van het Vlaams Parlement.
§ Een CVO komt maar voor financiering of subsidiëring in aanmerking als het in een bepaalde referteperiode 720 000 lesuren-cursist behaalt. COC meent dat de vrijheid van onderwijs hier sterk ondermijnd wordt door zo'n extreem hoog criterium vast te leggen.
§ COC stelt dat de prijs voor het volgen van een opleiding geen belemmering mag vormen voor cursisten om levenslang en levensbreed te leren. COC vraagt een verbreding van de kansengroepen die vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen genieten.
§ COC verwerpt het concept van een fonds omdat dit een vorm van belasting is die betaald wordt door de cursisten. Solidariteit dient via algemene belastingen door de overheid te worden verzekerd en niet via de bijdrage van de individuele cursist.
§ COC meent dat er geen objectieve criteria zijn om het personeel van een CVO of CBE (Centrum Basiseducatie) een verschillend statuut te geven. COC kiest voor statutair personeel in het hele volwassenenonderwijs, zoals dat ook het geval is in de andere onderwijssectoren.

Marleen Gysels 
Onze website maakt gebruik van cookies.