header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt februari 2006

Dit schooljaar februari 2006

Strijdpunt

Moeilijke maanden

De onderhandelingen voor een volgende onderwijscao zijn gestart op 30 januari. Of ze tot resul-taten zullen leiden, weten we misschien rond Pasen. In ieder geval zal de weg naar een akkoord om diverse redenen zeer moeilijk zijn. Toch besliste het Nationaal Comité van COC het licht op groen te zetten, zij het dat er ook een oranje knipperlicht werd bijgeplaatst. Als dat knipperlicht een rood stoplicht zou worden, zal COC de onderhandelingstafel verlaten.

COC gaat voor een cao met als resultaat een ruimere omkadering en dus een grotere tewerkstel-ling, en voor re ë l e en dus geen papieren inspraak. Dat door deze cao geleidelijk aan ook het vakantiegeld zal verhoogd worden, is niet meer dan normaal. Ambtenaren hebben deze verhoging al lang op zak, parlementairen en ministers hebben ze zichzelf nog langer geleden toegeëigend en dit zelfs zonder tijdspad. Zij betaalden hiervoor ook geen prijs. Men moet dit dus ook niet vragen aan het onderwijspersoneel.
COC heeft dit ondertussen ondubbelzinnig laten weten aan de minister. Raken aan de rechtsposi-tie van de personeelsleden in ruil voor een verhoging van het vakantiegeld is dus geen optie.

Deelname van de werkgevers

Voor het eerst nemen vertegenwoordigers van de werkgevers deel aan de caoonderhandelingen.
COC had bij deze nieuwigheid wel vragen, maar heeft zich hiertegen nooit halsstarrig verzet. Hun aanwezigheid zou zelfs een meerwaarde kunnen zijn als ze aan de onderhandelingen deel-nemen in de overtuiging dat kwaliteitsvol onderwijs begint met enthousiast en gemotiveerd on-derwijspersoneel. Goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, reële inspraakmogelijkheden, een goede omkadering en een goed loon zijn daarvoor niet voldoende,
maar wel een eerste vereiste. Als de vertegenwoordigers van de werkgevers bereid zijn om hiervoor mee te ijveren, zijn ze welkom. Ze zijn dat nog meer wanneer ze beseffen dat cao-onderhandelingen tot doel hebben derechtspositie van het onderwijspersoneel te verbeteren, niet om die te ondergraven.

De lerarenopleiding

Meer praktijk, meer inhoud en kwaliteit, betere begeleiding en meer samenwerking zijn de kern w o o rden van het nieuwe voorontwerp van decreet bet re ffende de lerarenopleiding.
Om een betere begeleiding mogelijk te maken, zullen er mentoren worden aangesteld. Hiervoor voorziet de minister middelen, middelen die hij door besparingen gerealiseerd heeft en die hij nu via dit kanaal gedeeltelijk teruggeeft. Via deze begeleiding wenst hij ook de te g rote uit-stroom gedurende de eerste jaren van de onderwijsloopbaan tegen te gaan. Weliswaar een nobele doelstelling, maar de te grote uitstroom wordt ook v e roorzaakt door de te hoge werkdruk
die o.a. het gevolg is van een omkadering die al meer dan 15 jaar niet in verhouding staat tot het aantal leerlingen, studenten en cursisten. Een omkadering waarvan deze minister als eerste beleidsdaad nog een stuk heeft afgeknepen, niet - zoals nu toch overduidelijk is - omwille van begrotingsredenen, maar enkel om zo zijn eigen beleid te kunnen voeren. Bovendien is het ook duidelijk dat de uitstroom groeit naarmate de besparingen toenemen.
De uitstroom verminderen kan dus ook - en veel gemakkelijker - door de besparingen terug te schroeven! Twee vliegen in één klap als men bedenkt dat dit ook ten goede komt van de leerlingen.
Een belangrijke nieuwigheid in de lerarenopleiding is het concept van 'leraars in opleiding', de zogenaamde LIO's. Blijkbaar vindt de minister het verantwoord dat leerlingen geruime tijd les kunnen krijgen van personen die het diploma van leraar nog niet hebben? Maar is het dat wel? Is hij er al blijven bij stilstaan welke schade een LIO kan toebrengen aan leerlingen als achteraf bv. blijkt dat hij het diploma van leraar toch niet krijgt?
Ondertussen maakt de gewone leraar zich best niet te veel illusies: de voorziene middelen zullen toelaten dat een gewone stagiair 1 uur per 2 weken begeleiding krijgt, een LIO 1 uur per week en een starter 1 uur per drie weken. Het gevolg zal zijn dat er twee soorten van mentoren ontstaan: zij die hiervoor gedeeltelijk lesvrij gemaakt worden én hiervoor een opleiding moeten volgen, en zij die niet lesvrij gemaakt worden én die dat zonder opleiding kunnen én geacht worden dat mentorschap "als deel van de job" vrijwillig te doen.
Uiteraard vindt COC het normaal dat ervaren leraars stagiairs en beginnende leraars mee helpen opvangen. In elk werkmilieu gebeurt dat, zelfs in de politiek, alhoewel niet altijd succesvol zoals deze maand nog maar eens is gebleken.
Maar de kar van de gewone vakleraar kan men niet blijven overladen!

Leerzorg

Begin december lanceerde bezige bij minister Vandenbroucke zijn discussienota "Leerzorg in het onderwijs. Een kader voor zorg op maat voor elk kind". Prompt volgden er nogal wat lezersbrie-ven in de kranten. Pro, maar nog meer contra.
In het onderwijsveld ontstaat meer en meer de indruk dat minister Va ndenbroucke in zowat vijf jaar tijd heel het onderwijs naar zijn inzichten wenst te hervormen. Zowel de personeelsleden van het buitengewoon als van het gewoon onderwijs worden met de dag ongeruster. De eersten vrezen dat er nogal wat kinderen die werkelijk thuishoren in het buitengewoon onderwijs en er ook de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben, terecht zullen komen in het gewoon onderwijs. De tweeden omdat zij deze kinderen niet de zorg en aandacht kunnen geven die zij verdienen. De plannen van de minister houden te weinig rekening met de draagkracht van de scholen en de opleiding van hun personeelsleden, om nog maar te zwijgen van de organisatorische en financiële kant van de zaak. Hoeft het huidige systeem nu echt op zijn kop gezet te worden om de bestaande problemen op te lossen?
Als de besprekingen over een cao mislukken, dan is de kans vrij groot dat ook dit dossier helemaal op de voorgrond komt, want ten gronde is dit dossier net zoals het dossier lerarenopleiding een dossier met een ingebakken sluipende taakverzwaring die het beleid steeds weer als vanzelfsprekend afdoet.

Jos Van Der Hoeven 
Onze website maakt gebruik van cookies.