header

« Terug naar het overzicht

woensdag 28 november 2007

Sociale verkiezingen

De LOC-verkiezingen zijn nog maar net afgewerkt of staan op het punt afgewerkt te worden, en daar dienen zich al de sociale verkiezingen voor het Comité van Preventie en Bescherming op het Werk en - in sommige scholen - de ondernemingsraad aan.

Ook al vinden die verkiezingen maar tussen 5 en 18 mei 2008 plaats, toch moeten ze al in de eerste helft van december 2007 opgestart worden, want de IM die de verkiezingen bvb. organiseert op 5 mei 2008, moet al ten laatste op 7 december een eerste "mededeling" doen; daar waar men opteert voor 16 mei 2008 - in de praktijk de laatst mogelijke verkiezingsdatum voor het onderwijs -, moet die mededeling ten laatste op 18 december 2007 gedaan worden.

In dit allereerste stadium van de verkiezingsprocedure ligt het initiatief volledig bij de inrichtende macht.
Vóór de uiterste data (dus tussen 7 en 18 december, afhankelijk van de verkiezings-datum in mei 2008) moet de werkgever niet alleen alle personeelsleden inlichten over de hieronder vermelde items, maar ook in het bijzonder de zittende leden van de ondernemingsraad en/of van het CPBW of bij gebrek hieraan, de vakbondsafgevaar-digden. Bovendien moet een afschrift van die mededeling met het modelformulier zoals voorzien in de bijlagen bij de wetgeving (te vinden op www.werk.belgie.be/socialeverkiezingen)   elektronisch aan de FOD WASO gemaild worden (socelec@werk.belgie.be), die het dan op zijn beurt zal mailen aan de representatieve werknemersorganisaties.
De inrichtende macht kan er ook voor kiezen om het document schriftelijk per post te sturen aan de nationale interprofessionele hoofdzetels van elk van de drie vakbonden.

Welke informatie moet worden bezorgd?

- de afbakening van de technische bedrijfseenheid, d.w.z. de entiteit waarvoor een CPBW en/of een OR opgericht wordt/worden; ter herinnering de drempels: gemiddeld 50 werknemers om een CPBW te hebben, gemiddeld 100 voor een ondernemingsraad
- het aantal personeelsleden per categorie: jongeren ( = jonger dan 25 jaar), arbeiders, bedienden
- de functies van het leidinggevend personeel, met ten indicatieven titel de namen van de personen die deze functies bekleden; in het onderwijs gaat het hier om de leden van de inrichtende macht en de bevorderingsambten
- de vermoedelijke datum van de verkiezingen

Alle inrichtende machten hebben rond 15 november ll. van de FOD WASO een zending toegestuurd gekregen waarin hen wordt uitgelegd welke administratieve stappen er moeten gezet worden en hoe ze de gegevens elektronisch zullen moeten verwerken.
Mogen wij aan onze militanten vragen na te gaan of men die zending inderdaad heeft toegestuurd gekregen en zo ja, of men de gegevens al aan het verzamelen is. Mocht men deze info niet gekregen hebben, dan kan men ze altijd terugvinden op de hierboven vermelde website van de FOD WASO.

Over de volgende fase in de verkiezingsprocedure - de raadpleging door de IM van de betrokkenen over de hierboven vermelde info - kom je meer te weten in een volgende mededeling. We willen nu wel al meegeven dat die raadpleging uiterlijk tussen 1 en 12 januari 2008 moet plaatsgrijpen (afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum), dus voor een groot deel in de kerstvakantie, en dat het overleg dus in sommige scholen (namelijk die met een vroege verkiezingsdatum) vóór het kerstverlof zal moeten gebeuren.

Heb je nog/toch al vragen? Eén adres: u47ibs@acv-csc.be


 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.