header

« Terug naar het overzicht

zaterdag 16 juni 2007

Regelgeving loopbaanonderbreking wijzigt met ingang van 1 september 2007

De syndicale onderhandelingen over de wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, werden deze week beëindigd. De voornaamste wijzigingen worden hieronder toegelicht. Deze wijzigingen hebben echter geen betrekking op de personeelsleden van het hoger onderwijs. Voor hen is dit besluit immers niet van toepassing.

1. In het besluit wordt de benaming "psycho-medisch-sociale centra" overal vervangen door "centra voor leerlingenbegeleiding"

2. Vanaf 1 september 2007 kunnen ook de inspecteurs, de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten en de personeelsleden van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling loopbaanonderbreking nemen.

3. Personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking kunnen voortaan ook loopbaanonderbreking (LBO) nemen. Bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) worden de uren waarvoor geen reaffectatie of geen wedertewerkstelling is eerst in de LBO opgenomen

4. Tijdelijke personeelsleden mogen hun loopbaan onderbreken voor het verstrekken van palliatieve zorgen, het verlenen van medische bijstand en ouderschapsverlof (dit zijn de zgn. sociale vormen van LBO) als zij aangesteld zijn:
 1° in een ambt dat beschouwd wordt als hoofdambt;
 2° in een of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.

5. Vastbenoemde personeelsleden kunnen vanaf 1.9.2007 GLBO50+ nemen vanaf de leeftijd van 50 jaar tot aan de pensioenleeftijd. Tot nu toe was dit beperkt tot het einde van het schooljaar waarin men 60 jaar wordt.

6. Bij een GLBO moet men nog een aantal prestaties uitoefenen. Er wordt nu ook bepaald dat een heel aantal prestaties hiermee gelijkgesteld worden.

7. Voor de leden van het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs, met uitzondering van de leden die het ambt van administratief medewerker uitoefenen, gelden voortaan ook de gewone data van intreden en uitstappen.

8. De 72 maanden VLBO (volledige loopbaanonderbreking) en GLBO kunnen voortaan tot de laatste maand opgenomen worden (de restfracties kunnen dus opgebruikt worden). Een LBO eindigt als deze maanden "verbruikt" zijn.

9. Van de normale ingangsdata van de LBO (1 september en 1 oktober) kan afgeweken worden voor personeelsleden die op 1 september of 1 oktober met bevallingsverlof zijn. Deze afwijkende data gelden voortaan ook voor personeelsleden die op deze data een verlof wegens moederschapsbescherming of bedreiging door beroepsziekte hebben.

10. Voortaan is ook gedeeltelijk ouderschapsverlof mogelijk (voor een aaneengesloten periode van maximum 6 maanden). Na gedeeltelijk ouderschapsverlof kan men ook GLBO nemen (zoals men na volledig ouderschapsverlof ook VLBO zal kunnen nemen), maar op voorwaarde dat men deze intentie bij de start van het ouderschapsverlof heeft meegedeeld.

11. Zowel de GLBO als de VLBO worden beëindigd op het ogenblik dat het personeelslid één van de sociale vormen van LBO neemt, maar enkel op voorwaarde dat het personeelslid bij aanvang van één van deze sociale vormen van LBO heeft meegedeeld dat het de daaraan voorafgaande onderbreking van de loopbaan op dezelfde wijze wenst verder te zetten tot 31 augustus van het lopende school- of dienstjaar. Deze periodes van loopbaanonderbreking moeten onmiddellijk op elkaar aansluiten. In dat geval wordt uiteraard afgeweken van de normale ingangsdata. Concreet betekent dit dat wel dat er telkens een nieuwe aanvraag zal moeten worden ingediend.

12. Personeelsleden hebben het recht om hun loopbaan volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een familielid tot de tweede graad of aan een gezinslid dat lijdt aan een zware ziekte.                                                                 
   Gezinslid = elke persoon die samenwoont met het personeelslid
   Familielid = zowel de bloed- als de aanverwanten (tot de tweede graad).
   Zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.                                                               

De onderbrekingsperiodes voor een volledige of een gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunnen alleen opgenomen worden met periodes van minimaal één en maximaal drie maanden, al dan niet aaneensluitend, tot een maximumperiode van 12 maanden per patiënt voor een volledige loopbaanonderbreking of 24 maanden per patiënt voor een gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Concreet: 3 maanden VLBO en 8 maanden GLBO voor eenzelfde patiënt = 7 maanden VLBO = 14 maanden GLBO. Dus nog recht op 5 maanden VLBO of 10 maanden GLBO (of combinaties)

13. Elke onderbreking van de beroepsloopbaan eindigt voortaan uiterlijk op de vooravond van de pensionering (en dus niet meer als de leeftijd van 60 jaar wordt bereikt).

In bijlage bij dit bericht vindt men een gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse regering. Gelieve er echter rekening mee te houden dat dit besluit nog opnieuw moet goedgekeurd worden door de Vlaamse regering (wat geen probleem zal zijn), daarna voor advies naar de Raad van State moet en daarna opnieuw door de Vlaamse regering moet goedgekeurd worden. Daarna pas kan het worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.