header

« Terug naar het overzicht

donderdag 11 februari 2010

Naar nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten?

Vandaag hebben de vier onderwijsvakbonden de eisencahiers voor een volgende cao (collectieve arbeidsovereenkomst) overhandigd aan minister Smet. Het werden drie eisencahiers (zie bijlagen) omdat er drie verschillende onderhandelingscomités zijn: cao III voor het hoger onderwijs, cao II voor basiseducatie en cao IX voor alle andere onderwijsniveaus.

De drie eisencahiers hebben echter enkele gemeenschappelijke kenmerken:

1) het zijn eisencahiers voor cao's voor de jaren 2010 en 2011. Omwille van de moeilijke economische situatie in Vlaanderen is het niet mogelijk collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten voor een langere periode;

2) de eisencahiers omvatten geen gemeenschappelijke looneisen, hoewel die er wel zijn (zoals een verhoging van de eindejaarstoelage tot op niveau van de Vlaamse ambtenaren);

3) de eisencahiers voor het hoger onderwijs en de basiseducatie zijn uiteraard niveaugebonden eisencahiers. Het eisencahier voor cao IX (basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en onderhoudspersoneel), bevat alleen niveau-overschrijdende eisen. In de concrete uitwerking van een aantal eisen vind je de niveaus wel terug;

4) de verschillende eisencahiers bevatten vooral kwalitatieve eisen. De klemtoon ligt op een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de onderwijspersoneelsleden.

Een voorbeeld van zo'n kwalitatieve eis is onze vraag om de scholen en centra te verplichten om voor hun personeelsleden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand af te sluiten als, omwille van de uitoefening van hun functie,
- hun burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt (fout van de werknemer);
- zij gevat worden door een juridische procedure (bijv. betwisting van een beslissing van de klassenraad)
- zij zelf ten laste van een derde (ouders, leerlingen, ...) een schadevergoeding willen voor opgelopen schade (bijv. gevallen van agressie).

De onderwijsvakbonden vragen aan minister Smet dat hij het overleg over deze eisencahiers vlug opstart zodat de onderhandelingen kunnen afgesloten worden voor het einde van dit schooljaar.


Hugo Deckers
ACOD Onderwijs
 
Jos Van Der Hoeven
COC
 
Romain Maes
COV
 
Luc Van den Bosch
VSOA Onderwijs

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.