header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 25 oktober 2005

Stakingsvergoeding

Leden die staken, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een stakingsvergoeding. Deze wordt niet uitbetaald door COC, maar door de Centrale Weerstandskas van het ACV.

Wie heeft recht op een stakingsvergoeding?

Leden die reeds sedert minstens 6 maanden lid zijn van een ACV-centrale (ENTER inbegrepen) hebben recht op een stakingsvergoeding. Leden die nog geen 6 maanden lid zijn, maar wel reeds 3 maanden hebben recht op de helft van de normaal verschuldigde vergoeding en leden die sedert 1 maand lid zijn, hebben recht op één vierde van de normale vergoeding.

Wanneer heeft men recht op een stakingsvergoeding?

Een staker heeft recht op de hieronder vermelde stakingsvergoeding vanaf het ogenblik dat men door de staking loonverlies lijdt.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

Deze bedraagt 25 euro voor de leden die de volledige bijdrage betalen en 12,5 euro voor de leden die de bijdrage betalen van deeltijds werkende.

Hoe bekomt men deze vergoeding?

Een stakingsvergoeding bekomt men door het indienen van een stakerskaart. Deze kan bekomen worden op de dienstencentra van het ACV, maar ook op de provinciale secretariaten van COC.

Richtlijnen voor het invullen van de stakerskaart

Een model van stakerskaart vindt men bijlage bij dit bericht.

In de rubriek "lidnummer, naam en adres" vult men uiteraard deze gegevens in. Het lidnummer vindt men terug op de lidkaart van COC. Vindt men de lidkaart niet terug, dan kan het lidnummer opgevraagd worden bij de vakbondsafgevaardigde of op het provinciaal COC-secretariaat. Als het lidnummer niet ingevuld wordt, dan dient men minstens zeer duidelijk en leesbaar naam en adres in te vullen.

In de rubriek "Firma, adres en RSZ-nummer" vult men, al naargelang het geval, de naam en het adres van de school of het centrum van leerlingenbegeleiding in. In het vakje voorzien voor het RSZ-nummer vult men niets in.

In het rubriekje "statuut" omcirkelt men de woorden "leraar/lerares" en dit ongeacht de functie die men uitoefent.

De volgende rubrieken worden niet ingevuld door de personeelsleden die een wedde ontvangen ten laste van de Vlaamse gemeenschap (uitgekeerd door het departement Onderwijs), maar over deze rubrieken worden twee schuine strepen getrokken met daartussen geschreven de mededeling "1 dag staking". Deze werkwijze werd overeengekomen met het ACV omdat het nauwgezet invullen van al de verder gevraagde gegevens aanleiding zou zijn voor tal van moeilijkheden. Het model van stakerskaart is immers niet ontworpen voor onderwijsdoeleinden.

Na het ondertekenen van de stakerskaart, kan men deze binnenbrengen op een ACV-secretariaat. Beter is uiteraard dat de ingevulde stakerskaarten verzameld worden door de vakbondsafgevaardigde en dat deze ze bezorgt op een ACV-secretariaat.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.