header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 30 september 2005

Nogmaals het eindeloopbaandebat!

COC onderschrijft onverkort de visie en het standpunt van ACV inzake het eindeloopbaandebat. Met name: eerst onderhandelen op basis van de eigen breek- en knelpunten met het oog op bijsturing, zonder acties uit te sluiten.

COC zal zich dan ook aansluiten bij alle acties waartoe het ACV bij onvoldoende resultaten oproept. Ook bij een eventuele algemene staking. Gelet op de termijnen die in het eindeloopbaandebat worden gehanteerd, is het voor COC onmogelijk om vooraf richtlijnen voor het onderwijs door te sturen. Deze richtlijnen verschillen echter in niets van de richtlijnen die gelden bij een onderwijsstaking. Meer informatie hieromtrent vindt men in de omzendbrieven dienaangaande. Deze kan men lezen door hier en hier te klikken.

Het dossier handelt in eerste instantie wel over de privé-sector, maar gevolgen voor de eigen stelsels van openbare dienst, inclusief onderwijs, zijn hoegenaamd niet uitgesloten.

Die weerslag staat overigens onomwonden verwoord op pagina 4 van de oriëntatienota van de federale regering. "De maatregelen voor ouderen die hier worden voorgesteld, hebben betrekking op de privé-sector. Het spreekt voor zich dat ook in de openbare sector gepaste maatregelen zullen moeten genomen worden. Er zal verder met de regio's overlegd worden hoe alle voorgestelde maatregelen zo goed mogelijk kunnen afgestemd worden op het beleid dat de regio's zelf voeren."

Analoge denkpistes aan die vermeld in de oriëntatienota van de federale regering dreigen dan ook zwaar afbreuk te zullen doen aan onze eigen stelsels. Vooral wat ons 'brugpensioen' (ons systeem van terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen), ons pensioensysteem, onze loopbaan en onze leeftijds- en anciënniteitsstelsels betreft.

Opperste waakzaamheid en solidariteit is dan ook geboden!

Voor meer info kan je trouwens ook steeds hier terecht. 
Onze website maakt gebruik van cookies.