header

« Terug naar het overzicht

maandag 6 juni 2005

Experiment in het DBSO

Tijdens de schooljaren 2005-2006 tot en met 2007-2008 kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, op experimentele basis aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs per afzonderlijk schooljaar toelating verlenen om de gebruikelijke lesspreiding te differentiëren naar periode, klasgroep of zelfs leerlingenprofiel, mits aan volgende voorwaarden gezamenlijk wordt voldaan:

1° binnen de duur van het schooljaar worden de lessen naar rata van 600 uren van 50 minuten ingericht;

2° onverminderd het in 1° gestelde blijft de vigerende regelgeving op de organisatie van het schooljaar voor wat betreft het deeltijds beroepssecundair onderwijs van toepassing;

3° er is een akkoord van het inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden bevoegd lokaal overleg- of onderhandelingsorgaan over het jaarplan bedoeld in 4°;

4° uiterlijk 15 juni van het voorafgaand schooljaar richt de betrokken inrichtende macht een gemotiveerde aanvraag tot de bevoegde administratie. Bij deze aanvraag gaat een jaarplan houdende:

a) de voorgestelde gedifferentieerde lesspreiding en de gevolgen ervan voor de personeelsleden, met dien verstande dat deze gevolgen in geen geval wijzigingen kunnen inhouden op het vlak van rechtspositie;

b) in die gevallen dat de gedifferentieerde lesspreiding het schorsen van de lessen gedurende meerdere weken impliceert : de geplande initiatieven om voor de betrokken leerlingen een werkplekervaring die aanleunt bij de opleiding of, indien niet haalbaar, alleszins een passend voortraject te garanderen;

5° in de onder 4° voormelde aanvraag engageert de inrichtende macht zich om, samen met het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, volledige medewerking te verlenen aan de evaluatie bedoeld in artikel 81 van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor.

We vestigen er de aandacht op dat dit experiment niet kan doorgaan als er geen akkoord is van de personeelsdelegatie in het onderhandelingscomité. Uiteraard dienen de personeelsleden van het DBSO van zeer dichtbij bij deze onderhandelingen betrokken worden. Het zijn immers zij die het ten velde zullen moeten waarmaken.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.