header

« Terug naar het overzicht

woensdag 1 juni 2005

COC zoekt: begeleiders van de inspraakorganen

Sinds een tiental jaren worden als gevolg van de toename van de lokale autonomie steeds meer onderhandelingen in de scholen of centra gevoerd. Dat betekent dat COC haar afgevaardigden actief moet ondersteunen en begeleiden. Dat gebeurt door de begeleiders inspraakorganen. COC is op zoek naar enkele begeleiders.

Begeleider van de inspraakorganen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in Oost-Vlaanderen

De begeleider dient

 • een adequate kennis en inzicht te verwerven in de wetgeving van de verschillende lokale inspraakor¬ganen;
 • door middel van een aangepaste vorming deze kennis door te geven aan de plaatselijke militant, o.m. via vormingsinitiatieven per provincie, gewest, scholengemeenschap, scholengroep, school...;
 • op vraag van of bij klachten van de individuele militant omtrent de oprichting en de werking van een specifiek inspraakorgaan, te trachten de werking van dat inspraakorgaan te verbeteren;
 • de herstructureringen die binnen de scholen en scholengemeenschappen gebeuren, op te volgen met betrekking tot de inspraakorganen;
 • in de scholen, scholengemeenschappen, scholengroepen de werking van de inspraakorganen op te volgen en te begeleiden;
 • aanbodgestuurd te werken, wat betekent dat de begeleider zelf op geregelde tijdstippen contact moeten opnemen met de plaatselijke militanten om zich ervan te vergewissen of er geen nood is aan informatie of begeleiding en om na te gaan of de inspraakorganen naar behoren functioneren;
 • de vorming te volgen die voor de begeleiders georganiseerd wordt;
 • zich, indien mogelijk, in een of ander bege¬leidingsdomein te specialiseren, zodat hij of zij zich als aanspreekpunt kan aan¬dienen voor zijn of haar collega’s en eventueel op dat specifieke do¬mein provincie-overstijgend kan worden ingezet;
 • de andere taken te vervullen die hij of zij krijgt van de provincie, het nationaal secretariaat, het nationaal sectorcomité secundair onderwijs of het nationaal sectorcomité buitengewoon secundair onderwijs.

Profiel:

 • werken of wonen in de provincie Oost-Vlaanderen of in een aangrenzende provincie;
 • ervaring hebben met de werking van lokale inspraakorganen;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • de standpunten van COC actief ondersteunen;
 • communicatief en onderhandelingsvaardig;
 • mobiel en in het bezit van een eigen wagen;
 • doordesemd van de syndicale gedachte;
 • weet pragmatische aanpak, politiek-syndicale overwegingen en juridische correctheid te combineren;
 • tekstgevoelig;
 • zowel het gewoon secundair onderwijs als het buitengewoon secundair onderwijs een warm hart toedragen;
 • bereidheid tot het verwerven van grondige kennis, het uitdiepen en verdere specialisatie is essentieel.

Begeleider van de inspraakorganen voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Deeltijds Kunstonderwijs en het Volwassenenonderwijs

De taak van deze begeleider behelst in deze drie sectoren 4 domeinen, nl. algemene taken, begeleiding van de lokale inspraakorganen, vorming van de leden van deze inspraakorganen en de opvolging van de onderwijsvernieuwingen.

Algemene taken
De begeleider dient

 • een grondige kennis te verwerven van de wetgeving over de werking van de lokale inspraakorganen;
 • een grondige kennis te verwerven van de wetgeving van kracht binnen CLB, DKO en VO voor zover die nodig is om te kunnen participeren in de lokale inspraakorganen;
 • regelmatig te overleggen met de nationaal secretaris verantwoordelijk voor de betrokken sectoren;
 • de vorming te volgen die nodig is voor de werking en dit in samenspraak met de verantwoordelijke vorming;
 • de vergaderingen van de betrokken sectorcomités bij te wonen voor zover de onderwerpen relevant zijn voor de werking.

Begeleiding inspraakorganen
De begeleider dient

 • de nodige initiatieven te nemen om te komen tot een betere invulling van de mandaten in de inspraakorganen van de betrokken onderwijssectoren;
 • op vraag van of bij klachten van een individuele militant over de oprichting of de werking van een specifiek inspraakorgaan, te trachten de werking van dat inspraakorgaan te verbeteren (indien nodig gaat de begeleider ter plaatse vergaderingen bijwonen of ondersteunt de militanten in voorvergaderingen);
 • aanbodgestuurd te werken, wat betekent dat de begeleider zelf regelmatig contact opneemt met de plaatselijke militanten om de noden aan begeleiding te kennen;
 • de provinciale vrijgestelden op de hoogte brengen van tussenkomsten in inspraakorganen binnen zijn provincie.

Vorming van de leden van de inspraakorganen
De begeleider dient

 • vormingssessies te organiseren en/of te geven voor de militanten die zetelen in inspraakorganen;
 • samen te werken waar nodig met de andere begeleiders inspraakorganen bij het ontwerpen en plannen van de vorming.

Opvolging onderwijsvernieuwingen
De begeleider dient

 • in samenspraak met de nationale vrijgestelden onderwijsvernieuwingen in de doelsectoren op te volgen. Dit impliceert o.a. het meewerken aan het ontwikkelen van een COC-visie, bevragen van militanten, studiewerk, opstellen brochures voor militanten…

Profiel
De begeleider beantwoordt aan het volgende profiel:

 • teamspeler sterk gericht op uitwisseling;
 • communicatief en onderhandelingsvaardig;
 • mobiel en in het bezit van een eigen wagen;
 • doordesemd van de syndicale gedachte;
 • weet pragmatische aanpak, politiek-syndicale overwegingen en juridische correctheid te combineren;
 • tekstgevoelig;
 • de betrokken onderwijssectoren een warm hart toedragen;
 • bereidheid tot het verwerven van grondige kennis, het uitdiepen en verdere specialisatie is essentieel.

Begeleider associaties hoger onderwijs

De taak van de begeleider associaties hoger onderwijs omvat een breed gamma aan taken in functie van de ondersteuning van de vakbondswerking in het geheel van het hoger onderwijs.

Dit omvat onder meer

 • advisering en begeleiding van militanten en collega’s aan de universiteiten en hogescholen;
 • het inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden, uitwerken, realiseren en evalueren van vorming en opleiding met het oog op ondersteuning en verdieping van het syndicaal werk door militanten enerzijds en de advisering en begeleiding van militanten en collega's uit het werkveld anderzijds;
 • ondersteuning van de werking van de dienst begeleiding hoger onderwijs en de kwaliteit van de dienstverlening faciliteren en optimaliseren van de onderhandelingscomités binnen universiteiten, hogescholen en associaties.

Profiel

 • teamspeler sterk gericht op uitwisseling;
 • communicatief en onderhandelingsvaardig;
 • mobiel en in het bezit van een eigen wagen;
 • doordesemd van de syndicale gedachte;
 • weet pragmatische aanpak, politiek-syndicale overwegingen en juridische correctheid te combineren;
 • tekstgevoelig;
 • stevige basiskennis van regelgeving hoger onderwijs;
 • kennis over wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten strekt tot aanbeveling;
 • bereidheid tot het verwerven van grondige kennis, het uitdiepen en verdere specialisatie is essentieel.

Wie kan kandideren?

Al deze vacatures staan alleen open voor COC-militanten, volledig in orde met hun ledenbijdrage, die voor een volledige opdracht vast benoemd zijn en die aanvaarden om voor een volledige opdracht gedetacheerd te worden. COC-militanten zijn COC-leden die namens COC een mandaat uitoefenen (bv. vakbondsafgevaardigde, lid HOC, DOC, LOC, provinciaal comité, sectorcomité…). Het mandaat van begeleider is echter onverenigbaar met elke verkozen functie binnen COC, wat betekent dat een aanstelling als begeleider het ontslag in alle verkozen functies impliceert.

Aanstellingsprocedure

De kandidaten zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie binnen COC. Daartoe zullen zij worden uitgenodigd voor een selectieproef en -gesprek.

Kandidaatstelling

Kandidaten worden verzocht hun kandidatuur ten laatste op 15 juni 2005 te verzenden naar volgend e-mailadres:
coc.jvanderhoeven@acv-csc.be

Minstens zijn volgende gegevens vereist:

 • volledige contactgegevens
 • cv
 • eigen profiel
 • uitgebreide motivatie.

Bijkomende inlichtingen kunnen bij Jos Van Der Hoeven bekomen worden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.