header

« Terug naar het overzicht

woensdag 25 juni 2003

Minister Vanderpoorten geeft de vakbonden grote onderscheiding

Het is duidelijk dat minister Vanderpoorten op 24 juni officieel de verkiezingscampagne heeft in­gezet. Hoe valt het anders te verklaren dat zij op de vooravond van het einde van het schooljaar een persconferentie belegt waarin zij duidelijk wil aantonen dat zij een goed personeelsbeleid heeft gevoerd?

Leraars verdienen gemiddeld 10 % meer!

Dit is duidelijk politieke taal en dus slogantaal. Om haar gelijk te staven, brengt de minister alle elementen in rekening: de weddenverhoging ten gevolge van CAO VI, de indexsprongen, de ge­lijkschakeling van de wedden van kleuteronderwijzers en onderwijzers met deze van de regent, de uitvoering van andere CAO’s, … Het hoeft wellicht niet gezegd te worden dat dit verhaal zeer doorzichtig is en daarom eigenlijk ook weinig commentaar behoeft. Behalve misschien toch deze: als het zo is dat de leraars gemiddeld 10 % meer verdienen dan voor de aanvang van haar ministerschap, dan is dat het bewijs dat de vakbonden in de afgelopen jaren zeer goed werk hebben geleverd. Om haar gelijk te staven, verwijst de minister immers alleen naar elementen die voorkomen in CAO’s, naar elementen die de vakbonden hebben verkregen na soms een woelige en langdurige strijd. Denken we bijv. maar aan de 3 % loonsverhoging die ingeschreven is in CAO VI. Was de minister van Onderwijs niet tegen deze weddenverhoging? Ook het feit dat de lonen stijgen tengevolge van indexsprongen is een vakbondsverwezenlijking, die trouwens nog steeds onder grote druk staat.

Interessanter zou het geweest zijn mocht de minister de loonstijging van de leraars vergeleken hebben met deze in andere sectoren, bijv. met deze in de openbare diensten of met deze van de parlementairen. Door de verhoging van het vakantiegeld hebben deze groepen ook een niet on­aardige loonsverhoging gekregen.

Eerlijke informatie?

Het is ook niet eerlijk om in dit geval te spreken van een gemiddelde loonsverhoging. Omwille van CAO IV bijv. is het loon van de kleuteronderwijzers en de onderwijzers sterker gestegen dan het loon van een regent en een licentiaat. Het is dan ook duidelijk dat deze informatie moet ge­geven worden uitgesplitst per sector. Helemaal eerlijk zou het geweest zijn moest de minister zich beperkt hebben tot de loonsverhogingen die het gevolg zijn van haar politiek. In dat geval zou haar persconferentie veel minder weerklank gevonden hebben.
In vroegere COC-mededelingen hebben we al geschreven dat minister Vanderpoorten de media handig bespeelt. Naast “Schooldirect” wil zij in het najaar ook “Lerarendirect” lanceren. Naar haar eigen zeggen, wil ze dit doen omdat zij vaststelt dat leraars geen correcte informatie krij­gen. Zoals Schooldirect ook gebruikt wordt om het eigen beleid te promoten, zo zal Lerarendirect hiervoor ook gebruikt worden. Zoveel is nu wel duidelijk.

Niet alles is slecht

De waarheid heeft echter ook haar rechten. Niettegenstaande minister Vanderpoorten bekend zal blijven als de minister die er prat op gaat dat zij de TBS55+-regeling heeft vervangen door een TBS58+-regeling, heeft zij onmiskenbaar ook positieve zaken gedaan. Het kan niet ontkend worden dat de Vlaamse regering inderdaad geïnvesteerd in het onderwijs en dat er een heel aan­tal jobs zijn bijgekomen. Denken we bijvoorbeeld aan de vervangingspool, de afschaffing van de besparingsmaatregelen ingevoerd door de vorige Vlaamse regering (maar ook weer een punt uit CAO VI), de omzetting van contractuele jobs naar statutaire jobs (ook een punt uit CAO VI), middelen voor ICT-coördinatoren, middelen voor onderwijsvoorrang en zorgverbreding, betere bezoldiging voor overwerk en bijbetrekkingen, de vermindering van het aantal plage-uren (ook CAO VI), het toekennen van extra uren aan het secundair onderwijs (weer CAO VI), …

Een pluim voor de vakbonden

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat minister Vanderpoorten terecht stelt dat zij het een en het ander verwezenlijkt heeft. Maar … veel van dat alles is het uitvloeisel van CAO-bepalingen en dit vooral van CAO VI. Als men zich dan herinnert dat CAO VI tot stand is gekomen na een bitse en harde strijd, dan is het duidelijk dat minister Vanderpoorten (alhoewel ze dit natuurlijk niet toegeeft) met haar persconferentie een pluim op de hoed steekt van de vakbonden. Zonder de vakbonden had ze deze persconferentie niet kunnen houden.

Realisaties van minister Vanderpoorten volgens minister Vanderpoorten
Overzicht evolutie lonen 1999-2003


 
Onze website maakt gebruik van cookies.