header

« Terug naar het overzicht

donderdag 19 december 2002

Hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs: overleg op 16 december 2002

Vertegenwoordigers van vakbonden, inrichtende machten, directeursverenigingen, departement onderwijs en het kabinet (45 in totaal) hebben op maandag 16 december rond de tafel gezeten omtrent de discussienota van minister Vanderpoorten aangaande de hertekening van het onderwijslandschap secundair onderwijs.

Algemene opmerkingen

Na een inleiding van de minister konden alle aanwezige geledingen hun algemene opmerkingen formuleren. COC stelde dat deze discussienota een nota is die

  1. handelt over mogelijke besparingsmaatregelen en dit onder het mom van kwaliteitsbewaking en -bevordering;
  2. b) leidt tot een afbouw van het decreet rechtspositie en een afbouw van de tewerkstelling;
  3. op bepaalde punten geen discussienota meer is;
  4. tegenstrijdigheden bevat over de lokale autonomie;
  5. leidt tot de bestendigheid van de taakverzwaring van de personeelsleden;
  6. in maatregelen voorziet die gebaseerd zijn op onjuiste premissen;
  7. qua timing onhoudbaar is;
  8. verregaand afwijkt van de twee maatregelen die de minister op 2 september aankondigde;
  9. in structuurwijzigingen voorziet zonder dat kan aangetoond worden dat deze wijzigingen kwaliteitsbevorderend zullen zijn en zonder dat de laatste wijzigingen reeds voldoende geïmplementeerd werden;
  10. maatregelen allerhande voorziet zonder te weten wat op niveau van de derde graad de kerntaak van het onderwijs is.

Uit de tussenkomst van de andere gesprekpartners bleek dat sommige deze synthese volledig onderschreven en andere gedeeltelijk. Zo was er bijv. een consensus over de timing, de besparingen, de tegenstrijdigheden rond de lokale autonomie en de hervormingsdrift van de minister. Op andere terreinen was er geen consensus. Dat was bijv. het geval over de schoolopdracht en de invulling van de lokale autonomie.

De minister repliceerde op de gebruikelijke manier: alles was bespreekbaar ook de timing, het is een discussienota, deze nota is niet in tegenspraak met internationale rapporten, …

Verschillende items

Daarna werden enkele grote items besproken, zoals de autonomie, de schoolopdracht, de zorgcoördinatie, de vermindering van het aantal uren in het TSO en het BSO, de diplomering na het zesde jaar BSO, het schrappen van de onderwijsvormen, het vooropgestelde experiment in de eerste graad en de hervorming van de tweede en derde graad.

De meeste partners gaven omtrent al deze punten hun mening, de minister luisterde, repliceerde soms kalm, soms heviger zoals bij de problematiek 36-32 uur. Belangrijk is evenwel dat de minister stelde dat eventuele vernieuwingen moesten gebeuren met het geld van de sector zelf. Dus geen nieuwe middelen voor het secundair onderwijs. In de marge kan wel opgemerkt worden dat het nogal duidelijk werd dat het zwaarste punt van de minister blijkbaar ligt in de problematiek 36-32 uur. Dat is uiteraard niet verwonderlijk, want deze maatregel doorvoeren en de middelen centraal herverdelen, laat de mogelijkheid toe om centraal een voorafname te doen (bijv. om de zorgcoördinatie te betalen in het basisonderwijs) en dan pas de overgebleven middelen opnieuw te verdelen over de scholen of scholengemeenschappen.

De reacties van de verschillende gesprekpartners werden gebundeld in een samenvattende nota. Deze vindt u in het bijgevoegde pdf-document (van 44 blz.).

Besluit

Het was een dag om vlug te vergeten. Er werden geen besluiten getrokken, zelfs de vraag of er bepaalde maatregelen zouden doorgaan op 1 september 2003 bleef onbeantwoord. De minister gaat zich over een en ander beraden en brouwt wellicht een nieuwe tekst die dan in januari het daglicht zal zien.

Jos Van Der Hoeven


 
Onze website maakt gebruik van cookies.