header

« Terug naar het overzicht

donderdag 5 december 2002

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

De federale wet betreffende Pesten op het werk werd vertaald naar het katholiek onderwijs. Hiertoe werd in de loop van de maand november - begin december door het Centraal Paritair Comité van het katholiek onderwijs een werkgroep ad hoc opgericht. Van deze werkgroep maakte ook COC deel uit.
De werkgroep stelde een modeltekst voor het arbeidsreglement op. Hierin werden alle wettelijk verplichte bepalingen opgenomen, waaraan ten plaatse nog een aantal essentiële elementen moeten worden toegevoegd. Zoals de naam van de bevoegde preventieadviseur (en vertrouwenspersoon) en de specifieke preventiemaatregelen die de school inzake bovenstaande problematiek zal nemen.
Deze modeltekst kan zonder meer in het arbeidsreglement van de lokale school worden ingevoegd ter vervanging van het hoofdstuk betreffende de Bescherming van de werknemers tegen ongewenst seksueel gedrag. Wel moet de modeltekst eerst nog worden goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het katholiek onderwijs.
Hoe dan ook blijft het de bedoeling dat deze modeltekst (met begeleidend schrijven en een omstandige memorie van toelichting) vóór het einde van het kalenderjaar aan alle betrokken actoren (inrichtende macht - directie - vakbondsafgevaardigden) wordt bezorgd.

Vooraleer over te gaan tot het wijzigen van het arbeidsreglement moet de inrichtende macht wel eerst een aantal noodzakelijke stappen zetten. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk beschikt hierbij over een aantal essentiële bevoegdheden. Bij ontstentenis van een Comité worden deze bevoegdheden door de vakbondsafvaardiging overgenomen.

Samengevat komt de voorafgaande procedure hierop neer.

  1. Aanstellen van een vertrouwenspersoon, een consensusfiguur die het vertrouwen geniet van zowel de personeelsleden als van de inrichtende macht. Hoewel de Wet geen dwingende verplichting oplegt om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, blijft het toch van het grootste belang dit wel te doen. Als consensusfiguur kan hij/zij immers reeds heel wat deblokkeren. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld na unaniem akkoord van de personeelsvertegenwoordigers in het Comité.
  2. Verplicht aanstellen van een specifieke preventieadviseur. Die wordt eveneens aangesteld na unaniem akkoord van de personeelsvertegenwoordigers in het Comité.
  3. Het opstellen van een risicoanalyse betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het Comité heeft hierbij voorafgaand adviesrecht en volledig informatierecht.
  4. Vaststellen van preventiemaatregelen op basis van bovenstaande risicoanalyse. De wet omtrent pesten op het werk somt de doelstellingen van deze preventiemaatregelen op die lokaal met effectieve maatregelen moeten worden aangevuld. Ook deze maatregelen moeten voorafgaandelijk aan het Comité voor akkoord worden voorgelegd, voor ze in het arbeidsreglement kunnen worden ingeschoven.

Meer informatie omtrent de procedure, het preventiebeleid, het indienen en behandelen van een klacht, de bescherming van slachtoffers en getuigen, … volgt in het volgende Brandpuntnummer.
Dan zijn binnen het katholiek onderwijs alle voorbereidende werkzaamheden rond.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.