header

« Terug naar het overzicht

zaterdag 4 juli 2009

Vacature begeleider inspraakorganen

COC zoekt een begeleider van de inspraakorganen voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel

De taak van deze begeleider behelst 4 domeinen, nl. algemene taken, begeleiding van lokale inspraakorganen, vorming van de leden van inspraakorganen en de opvolging van de onderwijsvernieuwingen.

Algemene taken
De  begeleider dient o.a.
- een grondige kennis te verwerven van de wetgeving met betrekking tot de lokale inspraakorganen;
- een grondige kennis te verwerven van de wetgeving voor zover die nodig is om te kunnen participeren in de lokale inspraakorganen;
- deze kennis door te geven aan de plaatselijke militant, o.m. via vormingsinitiatieven;
- de vorming te volgen die nodig is voor een zo optimaal mogelijke werking;
- de vergaderingen van het provinciaal comité en de sectorcomités bij te wonen voor zover de agendapunten relevant zijn voor zijn/haar taken;
- samen met de provinciale vrijgestelde en het provinciaal dagelijks bestuur de provinciale werking van COC uit te bouwen.

Daarnaast kan de begeleider inspraakorganen belast worden met taken hem opgedragen door de provinciale vrijgestelde.

Begeleiding inspraakorganen
De begeleider dient hoofdzakelijk
- in samenspraak met de provinciale vrijgestelde de werking van de inspraakorganen in scholen, centra, scholengemeenschappen en scholengroepen van de provincie Vlaams-Brabant en Brussel op te volgen en te begeleiden;
- de nodige initiatieven te nemen om te komen tot een betere opvulling van de mandaten in de inspraakorganen van de betrokken onderwijssectoren;
- op vraag van of bij klachten van een individuele militant over de oprichting of de werking van een specifiek inspraakorgaan, te trachten de werking van dat inspraakorgaan te verbeteren. Indien nodig gaat de begeleider ter plaatse vergaderingen bijwonen of ondersteunt hij/zij de militanten in voorvergaderingen.

Vorming van de leden van de inspraakorganen
De begeleider dient
- vormingssessies te organiseren en/of te geven voor de militanten die zetelen in inspraakorganen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;
- samen te werken, waar nodig, met de andere begeleiders inspraakorganen en vrijgestelden bij het ontwerpen en plannen van de vorming.

Opvolging onderwijsvernieuwingen
De begeleider dient onderwijsvernieuwingen op te volgen, vooral met betrekking tot de gevolgen ervan voor de personeelsleden. Dit impliceert o.a. het meewerken aan het ontwikkelen van een COC-visie, bevragen van militanten, studiewerk, opstellen brochures voor militanten…

Profiel
De begeleider beantwoordt aan het volgende profiel:
- heeft ervaring met de werking van lokale inspraakorganen;
- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- is communicatief en onderhandelingsvaardig;
- is in het bezit van een eigen wagen;
- doordesemd zijn van de syndicale gedachte;
- weet pragmatische aanpak, politiek-syndicale overwegingen en juridische correctheid te combineren;
- is flexibel;
- ondersteunt op de actieve wijze de standpunten van COC.

Administratieve en financiële toestand
De begeleider werkt halftijds van thuis uit en dit tot op het ogenblik dat hij/zij kan gehuisvest worden in het provinciaal secretariaat te Leuven. Tot dan ontvangt hij/zij, naast de onderwijswedde, een maandelijkse kostenvergoeding, uitgenomen in de maanden juli en augustus.
Vanaf het ogenblik dat hij/zij gehuisvest wordt in het secretariaat te Leuven ontvangt hij/zij verder de onderwijswedde en eventueel een supplement wanneer de onderwijswedde lager is dan de wedde verbonden aan de functie van Stafmedewerker Vormingsdienst. Hij/zij heeft dan recht op de terugbetaling van de onkosten die hij/zij maakt, middagmaalvergoeding en verplaatsingskosten volgens de regels die gelden voor de personeelsleden met ACV-statuut.

De prestatie- en vakantieregeling zijn die die voorzien zijn voor de personeelsleden met ACV-statuut, behalve in de periode dat hij/zij van thuis uit werkt. In deze periode is de vakantieregeling van toepassing die van toepassing is op het onderwijspersoneel met dien verstande dat er een beschikbaarheid moet zijn tijdens de eerste 7 kalenderdagen van juli en de laatste 7 kalenderdagen van augustus. De prestatieregeling bedraagt in deze periode 19 u./week.

Er is een proefperiode van twee jaren voorzien.

Op het ogenblik dat er in de provincie Vlaams-Brabant een andere halftijdse vacature voor begeleider inspraakorganen ontstaat, heeft de begeleider die deze vacature ingevuld heeft, voorrang voor uitbreiding tot een volledige betrekking op voorwaarde van een positieve evaluatie. Wenst hij/zij geen uitbreiding van zijn/haar aanstelling, wordt de detachering beëindigd.  

Wie kan kandideren?

Rekening houdende met de bepalingen opgenomen in het profiel staat deze vacature alleen open voor COC-militanten  en COC-personeelsleden, volledig in orde met hun ledenbijdrage, die voor een volledige opdracht vast benoemd zijn en die aanvaarden om voor een halve opdracht gedetacheerd te worden naar COC.

Aanstellingsprocedure
De kandidaten zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie binnen COC. Daartoe zullen zij einde augustus worden uitgenodigd voor een selectieproef en -gesprek.

Kandidaat?
Als de opgesomde taken je iets zeggen en je voldoet aan het vooropgestelde profiel, aarzel dan niet en stel je op een gemotiveerde wijze kandidaat. Dit doe je door vóór 26 augustus 2009 een mail of een brief te sturen naar
Jos Van Der Hoeven
secretraris-generaal COC
Trierstraat 31-33
1040 Brussel
coc.jvanderhoeven@acv-csc.be

Bij hem kan je ook nadere informatie opvragen.

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.