header

« Terug naar het overzicht

zondag 17 mei 2009

COC zoekt begeleider inspraakorganen

COC zoekt een provinciale begeleider van de inspraakorganen voor de provincie West-Vlaanderen

De taak van deze begeleider behelst 4 domeinen, nl. algemene taken, begeleiding van lokale inspraakorganen, vorming van de leden van inspraakorganen en de opvolging van de onderwijsvernieuwingen.

Algemene taken
De  begeleider dient o.a.
- een grondige kennis te verwerven van de wetgeving met betrekking tot de lokale inspraakorganen;
- een grondige kennis te verwerven van de wetgeving voor zover die nodig is om te kunnen participeren in de lokale inspraakorganen;
- deze kennis door te geven aan de plaatselijke militant, o.m. via vormingsinitiatieven;
- de vorming te volgen die nodig is voor een zo optimaal mogelijke werking;
- de vergaderingen van het provinciaal comité en de sectorcomités bij te wonen voor zover de agendapunten relevant zijn voor zijn/haar taken;
- samen met de provinciale vrijgestelde en het provinciaal dagelijks bestuur de provinciale werking van COC uit te bouwen.

Daarnaast kan de begeleider inspraakorganen belast worden met taken hem opgedragen door de provinciale vrijgestelde.

Begeleiding inspraakorganen
De begeleider dient hoofdzakelijk
- in samenspraak met de provinciale vrijgestelde de werking van de inspraakorganen in scholen, centra, scholengemeenschappen en scholengroepen van de provincie West-Vlaanderen op te volgen en te begeleiden;
- de nodige initiatieven te nemen om te komen tot een betere opvulling van de mandaten in de inspraakorganen van de betrokken onderwijssectoren;
- op vraag van of bij klachten van een individuele militant over de oprichting of de werking van een specifiek inspraakorgaan, te trachten de werking van dat inspraakorgaan te verbeteren. Indien nodig gaat de begeleider ter plaatse vergaderingen bijwonen of ondersteunt hij/zij de militanten in voorvergaderingen.

Vorming van de leden van de inspraakorganen
De begeleider dient
- vormingssessies te organiseren en/of te geven voor de militanten die zetelen in inspraakorganen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;
- samen te werken, waar nodig, met de andere begeleiders inspraakorganen en vrijgestelden bij het ontwerpen en plannen van de vorming.

Opvolging onderwijsvernieuwingen
De begeleider dient onderwijsvernieuwingen op te volgen, vooral met betrekking tot de gevolgen ervan voor de personeelsleden. Dit impliceert o.a. het meewerken aan het ontwikkelen van een COC-visie, bevragen van militanten, studiewerk, opstellen brochures voor militanten…

Profiel
De begeleider beantwoordt aan het volgende profiel:
- heeft ervaring met de werking van lokale inspraakorganen;
- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- is communicatief en onderhandelingsvaardig;
- is in het bezit van een eigen wagen;
- doordesemd zijn van de syndicale gedachte;
- weet pragmatische aanpak, politiek-syndicale overwegingen en juridische correctheid te combineren;
- is flexibel;
- ondersteunt op de actieve wijze de standpunten van COC.

Administratieve en financiële toestand
De begeleider heeft zijn/haar standplaats op het provinciaal secretariaat van West-Vlaanderen.
Hij/zij ontvangt verder zijn wedde en eventueel een supplement wanneer zijn onderwijswedde lager is dan de wedde verbonden aan de functie van Stafmedewerker Vormingsdienst.
De prestatie- en vakantieregeling zijn die voorzien zijn voor de personeelsleden met ACV-statuut.
Hij/zij heeft recht op de terugbetaling van de onkosten die hij/zij maakt, middagmaalvergoeding en verplaatsingskosten volgens de regels die gelden voor de personeelsleden met ACV-statuut.

De aanwerving gaat in op 1 september 2009 en er is een proefperiode van twee jaren voorzien.

Wie kan kandideren?
Onverminderd de bepalingen opgenomen in het profiel staat deze vacature open voor COC-leden  en COC-personeelsleden, volledig in orde met hun ledenbijdrage, die voor een volledige opdracht vast benoemd zijn en die aanvaarden om voor een volledige opdracht gedetacheerd te worden naar COC.
Het mandaat van deze begeleider is onverenigbaar met elke verkozen functie binnen COC, wat betekent dat een aanstelling als begeleider het ontslag in alle verkozen functies impliceert.

Aanstellingsprocedure
De kandidaten zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie binnen COC. Daartoe zullen zij worden uitgenodigd voor een selectieproef en -gesprek.

Kandidaat?
Als de opgesomde taken je iets zeggen en je voldoet aan het vooropgestelde profiel, aarzel dan niet en stel je op een gemotiveerde wijze kandidaat. Dit doe je door vóór 20 juni 2009 een mail of een brief te sturen naar
Jos Van Der Hoeven
secretraris-generaal COC
Trierstraat 31-33
1040 Brussel
coc.jvanderhoeven@acv-csc.be

Bij hem kan je ook nadere informatie opvragen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.