header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 27 juli 2010

Opleidingscheques

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag op voorstel van minister Muyters een besparing goed in het stelsel van de opleidingscheques voor werknemers.

De essentie van deze besparingsmaatregel bestaat erin dat opleidingscheques enkel nog kunnen voor opleidingen die worden erkend in het stelsel Betaald Educatief Verlof (privé-sector). Uitzonderingen op deze algemene regel zijn evenwel nog mogelijk indien het gaat om een opleiding die is opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat werd opgesteld in het kader van een loopbaanbegeleiding.

Het desbetreffende besluit werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar treedt wel in voege op 01.08.2010. De VDAB startte ondertussen wel al met uitvoerige communicatie.

In zijn persmededeling laat minister Muyters uitschijnen deze besparing in de lijn ligt van het SERV-advies om opleidingscheques meer op een arbeidsrelevante manier te gebruiken. Maar niets in minder waar:  het SERV-advies van 09.06.2010 betreft een globale herwerking van het stelsel opleidingscheques met een stapsgewijze invoering. Deze inperking tot opleidingen die erkend worden in het stelsel Betaald Educatief Verlof is een voorafname op een discussie dei nog moet gevoerd worden en vormt een serieuze inbreuk op het sociaal overleg in Vlaanderen.

Door de veto’s langs werkgeverszijde tegen de budgettaire voorstellen van de vakbonden was er geen mogelijkheid tot consensus over mogelijke besparingsscenario's, ook niet in het stelsel van de opleidingscheques. Daardoor heeft de Vlaamse regering het dossier volledig naar zich toegetrokken, met alle gevolgen vandien. Minister Muyters heeft dit aangegrepen om eenzijdig het budget van de opleidingscheques in te perken door de selectiviteit te richten op de aard van de opleiding. Het voorstel van de minister om na de zomervakantie met de sociale partners een overleg te organiseren om een eigen Vlaamse lijst van arbeidsmarktgerichte opleidingen op te stellen voor de langere termijn is voor het ACV dan ook  een halfslachtige maatregel. Eventuele verdere bijsturingen in het najaar bevorderen uiteraard ook de communicatie naar de opleidingsverstrekkers en de gebruikers van opleidingscheques niet.

Het moet dus duidelijk zijn het ACV niet achter dergelijke éénzijdige maatregel, los van implementatie in het SERV-advies, staat. Daarenboven is het ook onduidelijk wat de impact van deze besparingsmaatregel gaat zijn op de tewerkstelling in een aantal sectoren (bijv. de onderwijssector). Dat de Vlaamse Regering misbruiken aanpakt in het systeem van de opleidingscheques is volledig aanvaardbaar. Maar het is onaanvaardbaar dat dit op een eenzijdige manier gebeurt en nog minder aanvaardbaar dat het in het geheel niet zeker is dat de opleidingscheques in de toekomst nu zullen gebruikt worden door degenen voor wie ze bedoeld waren.  

Leden die vragen hebben over deze besparingsmaatregel moeten we voorlopig verwijzen naar de geactualiseerde informatie hierover op de website van de VDAB. Daar vindt men ook de info en documenten om terugbetaling van eventueel aangekochte opleidingscheques te bekomen.

In bijlage vindt men alvast ook een lijst van opleidingen die vanaf 1 augustus worden uitgesloten van opleidingscheques.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.