header

« Terug naar het overzicht

woensdag 25 juni 2008

Onderhandelingen inkorting aantal evaluatiedagen uitgesteld!

Verwijzend naar ons bericht van 23 juni, kunnen we nu meedelen dat de onderhandelingen over de inkorting van het aantal evaluatiedagen van 30 naar 25 uitgesteld zijn tot volgend schooljaar. Dat betekent uiteraard niet dat de problemen van de baan zijn, maar enkel en alleen dat we ons beter kunnen voorbereiden op het debat dat er aan komt. Dat debat behelst voornamelijk twee vragen
a) kan het aantal evaluatiedagen teruggebracht worden van 30 naar 25 zonder de organisatie van de school te hinderen en/of afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderwijs?
b) is het realistisch van de scholen te verwachten dat zij gedurende de evaluatiedagen (en meer in het bijzonder de deliberatiedagen) de leerlingen opvangen en voor hen zinvolle activiteiten organiseren?

Voor de duidelijkheid volgt hier nogmaals het voorstel van de Vlaamse Regering

Art. 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs (zoals het er zou uitzien met ingang van 1 september 2009)

§1. In het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs mogen per schooljaar maximum 25 lesdagen aan evaluatie worden besteed. Deze dagen kunnen verschillen per leerlingengroep.

Onder evaluatie wordt, voor wat betreft de toepassing van voormeld maximum, verstaan:
1° de organisatie van vooraf aangekondigde examens of proeven over grotere leerstofgehelen van de basisvorming en het specifieke gedeelte van de opleiding met uitzondering van de geïntegreerde proef;
2° het besluitvormingsproces, waaronder de deliberatie, van de klassenraad, tenzij de school de aanwezigheid van alle leerlingen van de betrokken leerlingengroep verplicht stelt;
3° de evaluatiegesprekken met de leerlingen en, eventueel, de betrokken personen;
4° de evaluatie van het didactisch beleid, tenzij de school de aanwezigheid van alle leerlingen van de betrokken leerlingengroep verplicht stelt.

Voor scholen die uitsluitend een systeem van permanente evaluatie hanteren en de onder 1° bedoelde examens of proeven niet organiseren en voor het buitengewoon secundair onderwijs van de opleidingsvormen 1, 2 en 3, wordt het maximum op 9 lesdagen vastgesteld. Deze dagen kunnen verschillen per leerlingengroep.

§2. Tijdens de lesdagen die aan evaluatie worden besteed, kan de school de aanwezigheid van alle leerlingen van de betrokken leerlingengroep verplicht stellen. Is dit niet het geval, dan heeft de school een verplichting tot opvang indien de betrokken personen er om vragen. Behoudens indien de afwerking van het leerprogramma wordt verder gezet, moet de school tijdens die dagen een pedagogisch en didactisch verantwoord activiteitenaanbod organiseren waarover ze vooraf heeft gecommuniceerd via het schoolreglement.


 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.