header

« Terug naar het overzicht

zaterdag 31 maart 2007

Conceptnota Leerzorg

Op 30 maart 2007 maakte minister Frank Vandenbroucke bekend dat de Vlaamse regering een politiek akkoord heeft bereikt over de hervorming van de zorg voor leerlingen met een beperking, ook wel 'leerzorg' genoemd.
In een persbericht liet de minister verstaan dat hij bij het opstellen van zijn conceptnota rekening gehouden heeft met het advies van de Vlaamse Onderwijsraad. Volgens de minister werd een aantal wijzigingen aangebracht waarbij er "veel meer de nadruk gelegd wordt op  overleg, evaluatie en draagkracht."
De Vlaamse ACV-onderwijscentrales COC (Christelijke Onderwijscentrale) en COV (Christelijk Onderwijzersverbond) wensen hierbij volgende bedenkingen te formuleren:

  1. de minister vindt het blijkbaar overbodig om de vakbonden uitvoerig te informeren over de juiste draagwijdte van de beslissing van de Vlaamse regering;
  2.  met de goedkeuring door de Vlaamse regering is het proces van besluitvorming niet beëindigd; over de conceptnota van de minister wordt eerst nog gedebatteerd in de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement, voor die in een ontwerp van decreet wordt gegoten; tussenkomsten en wijzigingen blijven dus nog steeds mogelijk;
  3. COC en COV zullen, van zodra de nieuwe tekst van de conceptnota in hun bezit is, nauwgezet evalueren of de conceptnota tegemoet komt aan de bezwaren en aangegeven knelpunten zoals die in het advies van de Vlor zijn uitgedrukt;
  4. bij deze evaluatie zal nog moeten blijken of het 'gewijzigde' leerzorgvoorstel wel degelijk voldoende rekening houdt met de draagkracht van de personeelsgroep, met onze vraag naar voldoende overleg en communicatie en met de noodzaak aan extra middelen om het leerzorgsysteem te doen slagen.

COC en COV herhalen dat wanneer het voorstel van de minister onvoldoende tegemoetkomt aan het Vlor-advies, zijn leerzorgplannen onrealistisch en dus onuitvoerbaar zijn!
In dat geval zullen COC en COV de andere partners in de Vlor oproepen om gepast te reageren.

     Jos Van Der Hoeven (COC) - Romain Maes (COV)


 
Onze website maakt gebruik van cookies.