header

« Terug naar het overzicht

maandag 4 december 2006

Hervorming volwassenenonderwijs zint COC niet!

HERVORMING VOLWASSENENONDERWIJS:
- REMT LEVENSLANG LEREN AF
- SNELHEID EN VAAGHEID PRIMEREN OP KWALITEIT
- TEN KOSTE VAN HET PERSONEEL

De voorziene hervorming van het volwassenenonderwijs zoals vrijdag jl. door Vlaams minister Frank Vandenbroucke aangekondigd, zint COC niet. Eens te meer stelt hij de hervormingen veel te rooskleurig voor en eens te meer is er geen aandacht voor de personeelsproblematiek. Daarenboven remt hij het levenslang leren af in plaats van het te stimuleren.

COC beoordeelt deze voorgestelde hervorming dan ook negatief, vooral wat betreft de rechten en het statuut van het personeel, de financiering, het dreigende kwaliteitsverlies en het feit dat de (financiële) drempel voor de cursisten drastisch verhoogd wordt. Ook de ingangsdatum van deze hervorming, met name 1 september 2007, is compleet onhaalbaar.

Personeel: minder rechten, slechter statuut

Minister Vandenbroucke wenst het volwassenenonderwijs te hervormen door middel van een decreet dat 186 artikels telt. Hiervan hebben er maar een 10-tal betrekking op het personeel. Om te weten waar het aan toe is moet het personeel wachten op de uitvoeringsbesluiten. Maar wat nu bekend, is laat echter het slechtste vermoeden. Zo is er ondermeer sprake van:
- een uitbreiding van het takenpakket van het personeel;
- het invoeren van plage-uren (een vork waartussen de opdracht zich kan situeren);
- een beperking van de vaste benoeming tot 70 % van het aantal personeelsleden;
- het verhogen van de werkdruk door het creëren van nieuwe structuren met een eigen omkadering.

Frank Vandenbroucke stelde onlangs dat de leerkrachten "de belangrijkste voorwaarde voor onderwijskwaliteit" zijn. Het is dan ook verbazingwekkend en onaanvaardbaar dat in de voorziene hervorming van het volwassenenonderwijs het personeel zo stiefmoederlijk wordt behandeld. Het personeel krijgt meer plichten en minder rechten, dus een slechter statuut.

Snelheid en vaagheid primeren op de kwaliteit

Het spreekwoord "Haast en spoed is zelden goed" is zelden zo van toepassing geweest zoals hier.

De hervorming van het volwassenenonderwijs is voorzien voor 1 september 2007. De onderhandelingen met vakbonden en inrichtende machten beginnen echter pas in 2007. Na deze onderhandelingen moet ook het Vlaams parlement nog zijn zeg doen. Dat betekent dat het onmogelijk is om voor 1 september 2007 een gedragen en kwaliteitsvol akkoord over deze hervorming te bereiken. Daarbovenop moet nog een pak uitvoeringsbesluiten onderhandeld worden vooraleer het decreet effectief kan in werking treden. Het is voor de centra onmogelijk om al deze hervormingen op zo een korte tijdspanne te implementeren.

Het levenslang leren wordt afgeremd

Net als de federale regering belijdt de Vlaamse Regering het levenslang leren alleen met woorden. Daar waar de federale regering het educatief verlof terugschroeft, verhoogt de Vlaamse Regering de inschrijvingsgelden en remt de groei af.

1. Cursisten nemen vrijwillig deel aan de lessen. Dat steeds meer cursisten dit doen, betekent dat de centra goed werk leveren. De minister wil echter budgettair greep en controle krijgen op die voortdurende groei van het volwassenenonderwijs. Zo wordt het volwassenenonderwijs slachtoffer van zijn eigen succes. Als de centra niet meer de nodige middelen krijgen om dezelfde kwaliteit te leveren voor de groeiende groep cursisten, dan zal een aantal cursisten afhaken en wordt het levenslang leren afgeremd. De minister tekent wel een groeipad uit om de doelstellingen rond levenslang leren te halen (zie de akkoorden van Vilvoorde en Lissabon), maar dit groeipad is onvoldoende om de verruimde opdracht van het VO waar te maken.

2. De drastische verhoging van de inschrijvingsgelden is een tweede factor die het levenslang leren zal afremmen. De drempel om zich in te schrijven in het volwassenenonderwijs wordt hierdoor ongetwijfeld verhoogd, behalve voor de meer kapitaalkrachtige bevolking. Als de minister stelt dat hij de kloof tussen laag- en hooggeschoolden wil verkleinen, dan is dit niet de geschikte manier. Door een verhoging van de drempel tot het VO bewerkstelligt de minister zelf het door ons en hemzelf verguisde Mattheuseffect! Daarenboven staat zulke verhoging haaks op een gelijke kansenbeleid.

Marleen Gysels
Nationaal secretaris COC
Trierstraat 33
1040 Brussel
02/285 04 35


 
Onze website maakt gebruik van cookies.