header

« Terug naar het overzicht

maandag 9 december 2002

De hervormingsdrift van minister Vanderpoorten

De splinter en de balk

Marleen VDP kan het dus echt niet laten.
Op Sinterklaasdag toverde de onderwijsminister als een echte Zwarte Piet voor de zoveelste keer iets leuks uit haar mouw voor het onderwijspersoneel. "Leraars zijn bang voor verandering", zo titelden De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk. COC nam op haar wekelijkse bestuursvergadering met ergernis kennis van deze zoveelste slag onder de gordel vanwege de minister.

VDP's frustratie is dat haar haring inzake de hertekening van de onderwijslandschappen secundair en basisonderwijs niet braadt zoals zij dat politiek had verhoopt. Eerder dan de schuld daarvoor bij zichzelf te zoeken, wijst ze naar de leraars: "Zij zijn het die niet meewillen".
Maar, mevrouw de minister, leraars zijn niet bang voor verandering. Niet als die doordacht, na uitgebreide consultatie van de betrokkenen en geleidelijk gebeurt. Onderwijspersoneelsleden tonen wél hun grote ongenoegen als ze tot hun afkeer geconfronteerd worden met ondoordachte, overhaaste en op los zand gefundeerde structuurhervormingen.
De minister ontwaart alleen een splinter in het oog van het onderwijspersoneel omdat de reuzenbalk van de hervormingsdrift in haar eigen oog haar een klare kijk belet.

In het bewuste krantenartikel doet de minister het uitschijnen dat het verenigd onderwijsmiddenveld (VLOR) ten onrechte stelt dat zij te snel gaat. De minister spreekt over drieëneenhalf jaar voorbereidend werk dat "goed doordacht én lange tijd met alle partners is doorgepraat".
Hier neemt ze alweer een loopje met de waarheid. Dat "voorbereidend werk" is immers gebeurd in de eigen ministeriële alkoof, zonder betrokkenheid van het georganiseerde middenveld.

Onderwijsmensen zouden onbekwaam zijn om discussienota's "in te schatten". Maar: discussienota's die via de pers openbaar gemaakt worden en via Klasse breedvoerig toegelicht, zijn geen werknota's meer, dit worden documenten waarop de betrokken geledingen "verplicht" moeten reageren.
De minister moet niet "blèren" dat ze zich niet begrepen voelt. Zij, en niemand
anders, heeft de grotendeels afwijzende reacties zelf in de hand gewerkt. Als de minister de balk in haar eigen oog zou kunnen verwijderen, dan zou zij merken dat onderwijsmensen continu hun onderwijsgedrag aanpassen en helemaal niet zo conservatief zijn.
Veelvuldige schoolbezoeken hebben de minister blijkbaar een onvoldoende reëel zicht op het huidige onderwijsgebeuren verstrekt. Het onderwijsgebeuren van vandaag is anders dan het onderwijsgebeuren van vijftien jaar geleden toen Marleen VDP nog zelf in het onderwijs stond. Haar politieke carrière heeft haar verblind.

COC wil een constructieve suggestie formuleren: wij raden de minister aan om vanaf 1 januari 2003 voor haarzelf een sabbatjaar in te lassen zodat er eindelijk wat rust komt in het onderwijs.
COC verspreidde onlangs een protestpamflet tegen de waanzinnige hertekening van het onderwijslandschap secundair onderwijs. Het pamflet eindigt met: "Stop ermee". COC bedoelt daarmee: "Stop met de onnodige hervormingen". Veel onderwijsmensen zullen die slogan willen lezen als: "Stap op". De roep om het ontslag van de minister te eisen, wordt met de dag meer hoorbaar. Het is helaas niet uitgesloten dat de minister ook een balk in het oor heeft.

Het COC-bestuur roept de minister op:

  1. Stop met de insinuaties dat het onderwijspersoneel niet zou inspelen op wat de maatschappij van het onderwijs verlangt: het onderwijspersoneel is zich wel degelijk bewust van de maatschappelijke evoluties en houdt daar rekening mee.
  2. Stop met de insinuaties dat de vakbondsonderhandelaars schizofreen zouden zijn en met gespleten tong zouden spreken. COC-onderhandelaars hebben de deontologische plicht om de standpunten van COC te verwoorden. Het is absoluut niet kies om ze van iets anders te beschuldigen.
    Na informeel overleg hebben onderhandelaars meestal het gevoel dat de minister doet alsof ze luistert, maar weinig of geen rekening houdt met hun opmerkingen. Informeel hebben COC-onderhandelaars al maandenlang gesteld dat een uitstap- en onderbrekingsregeling voor de minvijftigers er dringend moest komen. De minister had wel tijd voor alle mogelijke andere dossiers, behalve voor datgene wat het personeel met aandrang vraagt. Wie is er dan eigenlijk "schizofreen"?
  3. Stop met het lanceren van discussie- en andere nota's en plak daar niet meteen data van invoering op. Het getuigt van slecht bestuurlijk beleid om onrijpe hervormingsideeën op 1 september 2003 door te drukken.
  4. Lees het rapport van de Koning Boudewijnstichting (Accent op talent) eens grondig en helemaal. Dit rapport heeft de bedoeling om een discussie op gang te brengen en heeft, althans volgens verschillende auteurs, niet het opzet om op 1 september 2003 onverhoeds experimenten van welke slag ook op te starten. Rondetafelconferenties en rapporten dienen niet om er à la carte een element uit te selecteren dat toevallig goed in het kraam past.
  5. Respecteer het betrokken middenveld en communiceer ermee via de geëigende kanalen, niet via de pers.

Het COC-bestuur vraagt zich af of het onderwijsmiddenveld er niet goed zou aan doen om een specifieke Staten-Generaal voor het onderwijs samen te brengen om gezamenlijk een HALT toe te roepen aan de onaanvaardbare ministeriële hervormingsdrift


 
Onze website maakt gebruik van cookies.