header

COC

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


woensdag 29 oktober 2014

Stakingsvergoeding voor 6 november: verzamellijst

De lijst iin bijlage kan gebruikt worden om een stakingsvergoeding te bekomen. Het is de taak van de vakbondsafgevaardigde om deze lijst - volledig ingevuld - te bezorgen aan de provinciale vrijgestelden. Die doen dan het nodige opdat de stakingsvergoeding - door de ACV-verbonden - uitbetaald wordt.  


vrijdag 8 augustus 2014

ACV-Vakbeweging nr. 807


woensdag 26 februari 2014

Visie van COC op masterplan secundair onderwijs


woensdag 1 januari 2014

getrouwheidpremie 2014


donderdag 19 december 2013

CAO's voor de jaren 2012 tot en met 2014

Op 13 december werden drie cao's ondertekend. CAO IV HO heeft betrekking op het hoger onderwijs, cao III BaEd heeft betrekking op de basiseducatie en cao X geldt voor alle personeelsleden die niet onder vorige cao's vielen.


donderdag 7 november 2013

Krachtlijnen COC-congres

Op het congres van COC werden negen krachtlijnen goedgekeurd. Het zijn deze krachtlijnen die de koers van COC de volgende jaar zullen bepalen.


woensdag 10 juli 2013

Congrestekst 'Werkbaar werk voor het onderwijspersoneel'

Om het werk van het onderwijspersoneel opnieuw werkbaar en aantrekkelijk te maken en het ook zo te houden, wil COC naar oplossingen zoeken die tegelijk de professionaliteit van de personeelsleden en de vormende waarde van het onderwijs herstellen. Dat doen we samen met onze vakbondsafgevaardigden en kaderleden op ons vijfjaarlijks congres met als thema ‘Werkbaar werk voor onderwijspersoneel’.

Het statutair congres is het hoogste beslissingsorgaan van COC. Het legt de strategische beleidslijnen voor de werking van COC vast voor de komende jaren. Een heel belangrijke aangelegenheid dus voor alle COC-vakbondsafgevaardigden en -kaderleden. In bijlage bij dit berichtje vind je onze congrestekst.


donderdag 15 november 2012

Inschrijvingsrecht in het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Het inschrijven van leerlingen is een echt kluwen geworden. Wellicht kunnen de brochures in bijlage helpen om door de bomen het bos nog te zien.


zaterdag 1 september 2012

Algemene reglementen personeel katholiek onderwijs

Het Centraal Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten heeft de Vlaamse Regering gevraagd om in toepassing van artikel 2, § 6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding bij besluit de Algemene Reglementen voor het personeel van het katholiek onderwijs, goedgekeurd tijdens de vergadering van het Centraal Paritair Comité van 30 mei 2012, algemeen verbindende kracht te geven met ingang van 1 september 2012.

De Vlaamse Regering is op 6 juli jl. op deze vraag ingegaan. Concreet betekent dit dat deze algemene reglementen dwingende rechtsregels zullen worden en dit niet alleen wat de individuele normatieve bepalingen maar ook wat de collectieve normatieve bepalingen betreft. Elke werknemer en werkgever die onder het toepassingsgebied van de beslissing valt, is door de inhoud van de beslissing dwingend gebonden.

Door de algemeen verbindend verklaring nemen de algemene reglementen ook een hogere plaats in de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen de betrokkene werkgevers en werknemers in. Ze situeren zich voortaan na de dwingende bepalingen van een wet of een decreet.


maandag 22 augustus 2011

Het GOK-beleid: extra ondersteuningsbeleid


 
Onze website maakt gebruik van cookies.