header

COC

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


donderdag 7 november 2013

Krachtlijnen COC-congres

Op het congres van COC werden negen krachtlijnen goedgekeurd. Het zijn deze krachtlijnen die de koers van COC de volgende jaar zullen bepalen.


woensdag 10 juli 2013

Congrestekst 'Werkbaar werk voor het onderwijspersoneel'

Om het werk van het onderwijspersoneel opnieuw werkbaar en aantrekkelijk te maken en het ook zo te houden, wil COC naar oplossingen zoeken die tegelijk de professionaliteit van de personeelsleden en de vormende waarde van het onderwijs herstellen. Dat doen we samen met onze vakbondsafgevaardigden en kaderleden op ons vijfjaarlijks congres met als thema ‘Werkbaar werk voor onderwijspersoneel’.

Het statutair congres is het hoogste beslissingsorgaan van COC. Het legt de strategische beleidslijnen voor de werking van COC vast voor de komende jaren. Een heel belangrijke aangelegenheid dus voor alle COC-vakbondsafgevaardigden en -kaderleden. In bijlage bij dit berichtje vind je onze congrestekst.


donderdag 15 november 2012

Inschrijvingsrecht in het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Het inschrijven van leerlingen is een echt kluwen geworden. Wellicht kunnen de brochures in bijlage helpen om door de bomen het bos nog te zien.


zaterdag 1 september 2012

Algemene reglementen personeel katholiek onderwijs

Het Centraal Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten heeft de Vlaamse Regering gevraagd om in toepassing van artikel 2, § 6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding bij besluit de Algemene Reglementen voor het personeel van het katholiek onderwijs, goedgekeurd tijdens de vergadering van het Centraal Paritair Comité van 30 mei 2012, algemeen verbindende kracht te geven met ingang van 1 september 2012.

De Vlaamse Regering is op 6 juli jl. op deze vraag ingegaan. Concreet betekent dit dat deze algemene reglementen dwingende rechtsregels zullen worden en dit niet alleen wat de individuele normatieve bepalingen maar ook wat de collectieve normatieve bepalingen betreft. Elke werknemer en werkgever die onder het toepassingsgebied van de beslissing valt, is door de inhoud van de beslissing dwingend gebonden.

Door de algemeen verbindend verklaring nemen de algemene reglementen ook een hogere plaats in de hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen de betrokkene werkgevers en werknemers in. Ze situeren zich voortaan na de dwingende bepalingen van een wet of een decreet.


maandag 22 augustus 2011

Het GOK-beleid: extra ondersteuningsbeleid


zaterdag 28 mei 2011

Codex Secundair onderwijs

Op 18 mei jl. keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 goed. Het gevolg hiervan is dat voortaan alle wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op het secundair onderwijs in één (door het Vlaams Parlement) bekrachtigd besluit van de Vlaamse Regering terug te vinden zijn.


donderdag 25 maart 2010

Activiteiten gepensioneerden West-Vlaanderen


donderdag 25 maart 2010

Vakbondspremies


donderdag 11 februari 2010

Eisencahier CAO II - Basiseducatie


donderdag 11 februari 2010

Eisencahier CAO IX BaO-SO-DKO-VO-CLB-onderhoudspersoneel


 
Onze website maakt gebruik van cookies.