header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt mei 2005

Dit schooljaar mei 2005

Strijdpunt

Minister Vandenbroucke blijft beweren dat hij in oktober al stelde dat de besparingen die hij voor volgend schooljaar aankondigde, structueel zouden zijn. De feiten, de vakbonden én de inrichtende machten spreken hem evenwel tegen. Nu minimaliseert hij de besparingen en maximaliseert hij de gecreëerde tewerkstelling. Ook daardoor boet hij in aan geloofwaardigheid.

Naar aanleiding van de actie Min 1000 werden ACOD, COC en VSOA door minister-president Leterme en minister Vandenbroucke ontvangen. Terwijl de minister-president een ongeïnteresseerde indruk gaf en zich beperkte tot enkele schampere opmerkingen, luisterde minister Vandenbroucke, als naar gewoonte, wèl met de nodige aandacht. Hij had begrip voor onze visie en soms zelfs meer dan dat, maar verbond daar geen gevolgen aan. Er was dan ook geen sprake van dat hij op de besparingen zou terugkomen.

Volharding in de boosheid

Op 17 april verspreidde de minister een tabel waaruit moest blijken dat het toch allemaal niet zo’n vaart liep. Het politieke beest in hem moet op dat ogenblik de kop hebben opgestoken, want hij maakte het toch wel wat te gortig.
Zo zette hij zonder enige nuancering alle cao-maatregelen om in reguliere tewerkstelling (bijv. vervangingen vaderschapsverlof ), creëerde hij nu al betrekkingen waarvan hij elders zegt dat die er maar zullen komen als er financiële ruimte is (onderwijs aan huis in het secundair onderwijs) en bracht hij ook betrekkingen in rekening die er nu al zijn (Accent op Talent).
Zo ‘vergat’ hij inzake besparingen het ‘worst case’ scenario bij het ondersteunend personeel van het secundair onderwijs.
Zo repte hij ook met geen woord over het verdwijnen van wellicht meer dan 2000 betrekkingen in de vervangingspool en zweeg hij in alle talen over de verderzetting van de besparingen die al dateren van 1990.
Het niet-verrekenen van de stijging van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs en het aantal cursisten in het volwassenenonderwijs noemde hij geen besparingen, maar een ‘niet-gerealiseerde groei’. Journalisten die niet beter wisten, hadden het op de vooravond van onze actie dan ook over een groei van de tewerkstelling in plaats van over een daling. Klap op de vuurpijl was wel dat de som van de ‘besparingen’ en de ‘niet-gerealiseerde groei’ in het volwassenenonderwijs nu ineens geen verlies van 90 jobs meer bedroeg, zoals hij ons nog meedeelde in februari jl., maar wel van 436 jobs. Wat de totale som van het verlies aan jobs op 1303 bracht.
Bovendien bekijkt de minister de besparingen gemakshalve alleen macro-economisch (“er komen toch ook jobs bij”), net alsof de werknemers van Ford er een boodschap aan zouden hebben dat er in de welzijnssector banen bijkomen. Wat minister Vandenbroucke er ook nog van zegt, hij snoeit doelbewust in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding om zo ‘onverwijld’ beleidsruimte voor andere initiatieven te creëren. COC is niet tegen alle initiatieven die de minister ontplooit (sommige daarvan zijn trouwens alleen maar de uitvoering van CAO VII), maar is wel van mening dat de minister niet in het wilde weg moet snoeien in de onderwijsniveaus die groeien. In deze zin apprecieert COC de uitspraak van Jan Trommelmans die namens Vlhora openlijk stelde dat het tekort aan middelen voor het hoger onderwijs niet moet verhaald worden op middelen van het secundair onderwijs. Klare en solidaire taal vanuit het hoger onderwijs!

De strijd gaat verder

COC zal ervoor blijven ijveren dat de Vlaamse regering aan het secundair onderwijs teruggeeft wat door CAO VI werd verworven, met name meer ondersteunend personeel. Ook het secundair onderwijs heeft, zoals trouwens alle onderwijsniveaus, nood aan een apart kader voor zorg.

COC vraagt de Vlaamse regering haar regeerakkoord nog eens na te lezen en niet alleen dat deeltje dat betrekking heeft op de onverwijlde splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Wij dachten gelezen te hebben dat de eerste prioriteit van de Vlaamse regering meer jobs waren, dat het Vlaams onderwijs goed scoort en dat de Vlaamse regering dat zo wilde houden en zo mogelijk nog verbeteren en dat de leraars meer respect verdienden. Waarom bouwt ze dan de tewerkstelling in het onderwijs af, waarom doet ze er alles aan om qua niveau terug te vallen op het Europees gemiddelde en waarom wordt het onderwijspersoneel nog maar eens opgezadeld met meer werkdruk en een grotere taakbelasting?

Schreef minister Vandenbroucke in zijn beleidsnota niet dat hij het belangrijk vond dat leerkrachten zich met lesgeven en met hun leerlingen zouden kunnen bezighouden? Dat hij hen zou verlossen van taken die niet tot hun kerntaken behoren? Dat hij de participatiegraad aan het volwassenenonderwijs zou verhogen en het levenslang leren zou bevorderen? Schreef hij niet dat elke school als opdracht had een leer- en leefomgeving te creëren waarin alle leerlingen de nodige zorg en maximale ontwikkelings- en leerkansen zouden krijgen? Lazen wij niet dat een succesvolle begeleiding van schoolloopbanen en de tijdige aanpak van leerbedreiging en leerproblemen een totaalaanpak vereist waarbij de centra voor leerlingenbegeleiding zouden betrokken worden?

COC onderschrijft deze doelstellingen van de minister, maar absoluut niet de wijze waarop hij ze tracht te realiseren. Dit realiseren kan immers niet met minder middelen en minder personeel, maar met méér. Liefst onverwijld!

In mei moet de regering duidelijkheid creëren over het vakantiegeld van het onderwijspersoneel en over de financiële injectie in het hoger onderwijs. In de mate dat die duidelijkheid ons op onze honger laat, zijn verdere acties voorspelbaar. Mieke Van Hecke riep in Forum de vakbonden op om het tijdspad voor de verhoging van het vakantiegeld niet te behouden op vier jaar. Mogen we haar erop wijzen dat het betrokken akkoord dateert van 2001 en dat er dus een tijdspad was van acht jaar? Is het dan teveel gevraagd dat ook dit aspect onverwijld geregeld wordt?

Jos Van Der Hoeven 
Onze website maakt gebruik van cookies.