header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2015

Dit schooljaar juni 2015

Verhoging van de pensioenleeftijd: waar staan we?

De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat voorziet in:

  • Een nieuwe verstrenging van de voorwaarden voor het vervroegd pensioen.
  • Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar naar 66 en 67 jaar.
  • Een verhoging van de leeftijd om van een overlevingspensioen te kunnen genieten vanaf 2025.

Waar staan we in de procedure? 
Vrijdag 29 mei kwam het wetsontwerp aan bod in het comité A. De regering wil de syndicale procedure duidelijk snel achter de rug hebben. Zo kan ze het wetsontwerp nog dit kalenderjaar gestemd krijgen in het Parlement. Die aanpak komt helemaal niet overeen met de verklaringen van de Eerste Minister dat er over de pensioenen veel ruimte is voor overleg. Het komt ook niet overeen met het engagement dat de onderhandelingen niet op een formalistische manier zouden gebeuren.Het verhogen van de leeftijd voor het vervroegd pensioen en de pensioenleeftijd is een belangrijke kwestie. 
We vinden dat het nodig is om de pensioenhervorming op een meer globale manier aan te pakken. In het regeerakkoord is daarom voorzien in een nationale pensioencommissie (NPC). Maar hoe zit het daar eigenlijk mee als de regering voortdurend los van die NPC allerlei beperkingen doorvoert? 

Wat wordt inhoudelijk voorzien?
De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen worden als volgt verstrengd – onderstaande tabel geeft aan hoeveel in aanmerking komende jaren men moet hebben om op een bepaalde leeftijd met vervroegd pensioen te kunnen gaan.
Daarnaast voorziet men in de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd (nu 65 jaar) tot 66 jaar vanaf 2025 en zelfs 67 jaar vanaf 2030.Wat de overlevingspensioenen wil de regering de leeftijd waarop men ervan kan genieten vanaf 2026 wil optrekken van 45 jaar (= huidige situatie) tot 55 jaar tegen 2030.

Overheidspersoneel wordt meermaals zwaar getroffen
Het is niet logisch dat het overheidspersoneel meermaals zwaar wordt getroffen door de opeenvolgende pensioenmaatregelen die de regering neemt.
Overheidspersoneel is al getroffen door de afschaffing van de diplomabonificatie. Het is nu opnieuw het geval met het tweede ontwerp. Dit leidt er bijv. toe dat zelfs personeelsleden die meer dan 50 jaar zijn (en dus zeker gewettigde verwachtingen hebben) hun vervroegde pensioenleeftijd courant 5 of 6 jaar uitgesteld zien. Dit is overdreven. Het zou logisch zijn dat de personeelsleden een recht op vervroegd pensioen vastklikken zo zij voldoen aan een van beide wijzigingen. Daarna zullen personeelsleden die in het kader van de discussie zware beroepen een preferentiële tantième verliezen nog eens worden getroffen.
Wat ons betreft moet er meer rekening worden gehouden met gewettigde en redelijke verwachtingen van personeelsleden op basis van verworven rechten. Het regeerakkoord voorziet immers in de vrijwaring van verworven rechten. Of is dit stukje regeerakkoord dan gewoon een holle slogan?

Velen moeten opeens veel langer werken…!
Waar men het politiek soms gemakkelijk voorstelt alsof de maatregelen geen al te zware gevolgen zullen hebben op het personeel, is de realiteit volledig anders.
Personeelsleden van halfweg de 50 zien het aantal jaren die ze moeten blijven werken opeens verdubbeld! Eigenlijk zullen ruim 1 op 2 personeelsleden pas op vervroegd pensioen kunnen gaan als de gezonde levensjaren voorbij zijn. Wie zou zich daar niet door getroffen voelen?!

Vrouwen worden verhoudingsgewijs zwaarder getroffen wat de maatregel discriminerend maakt. We schatten zelfs dat tot een kwart van de vrouwen in de overheidssector (die meer dan mannen een onderbreking in het loopbaan kennen) zelfs tot 67 jaar zullen moeten blijven werken om nog op pensioen te kunnen gaan. 
De effecten van de voorgestelde maatregelen worden dus door de regering fel onderschat.We vragen dat de gevolgen concreet zouden worden gesimuleerd op de populatie van het overheidspersoneel, zodat de gevolgen kunnen worden geobjectiveerd en de regeling wordt bijgestuurd.

Hoe ons opstellen?
De regeringsmaatregelen gaan veel te ver en zijn gewoon onaanvaardbaar.
We hebben al vermeld dat overheidspersoneel véél te zwaar wordt getroffen door de regeringsmaatregelen. Het is ook niet logisch de maatregelen te nemen los van de werkzaamheden in de nationale pensioencommissie die net is ingesteld om te komen tot een coherent geheel.In het rapport van de experten onder leiding van prof. Vandenbroucke, voorziet helemaal niet in een verhoging van de referentieleeftijd voor vervroegd pensioen van 62 jaar naar 63 jaar. Waarom dit dan per sé doordrukken? 

Er is ook geen enkele reden om nu reeds de wettelijke pensioenleeftijd op 66 of 67 jaar te brengen. 
En men moet politiek wel erg hardvochtig zijn om per sé nu al vast te stellen dat de overlevingspensioenen vanaf 2026 maar later kunnen worden opgenomen.
Als we het wetsontwerp uitvlooien dan stellen we ook vast dat een aantal garanties die we vroeger bekomen hebben, niet overgenomen zijn. Dit is allerminst logisch. 
Over de manier waarop de regering al dit langer werken haalbaar wil maken voor de mensen, hoe men werken werkbaar zal houden, daarover wordt geen enkel initiatief genomen. 
Kortom, ons oordeel over dit ontwerp is gewoon vernietigend. Op 15 juni is er een interprofessionele actie te Brussel (aan de pensioentoren) om onze standpunten kracht bij te zetten. U bent er toch ook? 

FCSOD 
Onze website maakt gebruik van cookies.