header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt april 2019

Dit schooljaar april 2019

Wij bespreken ALLE arbeidsongevallen uitvoerig op ons Comité!

Helaas stellen we vast dat arbeidsongevallen niet of heel beperkt aan bod komen op comitévergaderingen.[1]

Wat is een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een letsel dat een personeelslid door een ongeval (een plotse gebeurtenis, een externe oorzaak) overkomt door of tijdens zijn werk. Het slachtoffer hoeft geen oorzakelijk verband tussen het letsel en de gebeurtenis aan te tonen. De fout-vraag wordt niet gesteld. Het doet er dus niet toe of het personeelslid zelf het ongeval heeft veroorzaakt.

De aangifte
Elk arbeidsongeval geef je aan, ook als je betwijfelt of het ongeval als een arbeidsongeval zal erkend worden. Alleen AgODi erkent je arbeidsongeval. Directies hoeven de kans op erkenning niet in te schatten. Ze zijn zelfs verplicht om elk mogelijk arbeidsongeval aan te geven. Uitzondering hierop zijn de eerstehulpongevallen (EH). Wanneer een dergelijk eerstehulpongeval in de instelling gebeurt én er komt geen arts tussen én er is geen arbeidsongeschiktheid, moet je het enkel noteren in het EH-register. Ernstige arbeidsongevallen[2] moeten onmiddellijk aan de arbeidsinspectie gemeld worden.

Het onderzoek
De interne preventiedienst (de preventieadviseur niveau 2 of 1) onderzoekt alle arbeidsongevallen en incidenten. Wanneer de arbeidsongevallensteekkaart ingevuld wordt, beschrijft de preventieadviseur beknopt onder andere de plaats, de omstandigheden, de activiteiten, de gebeurtenissen, de betrokken voorwerpen, de persoonlijke beschermingsmiddelen, de preventiemaatregelen, de letsels …

Bij ernstige arbeidsongevallen stelt de preventieadviseur binnen de tien dagen een uitvoerig verslag op. Naast de hierboven vermelde aspecten onderzoekt hij nu uitvoerig de directe materiële oorzaken, de organisatorische, psychosociale oorzaken of oorzaken bij derden te situeren. Het tweede luik van het verslag omvat de besliste preventiemaatregelen van de directie op basis van de adviezen van het Comité over de oorzaken, de maatregelen en het actieplan.

Tips voor het advies:
-          Ga als Comité na of de preventieadviseur de 5 kenmerken van een ongevalsituatie bevraagd heeft: de Mens, de Uitrusting, de Omgeving, het Product en de Organisatie.
-          Een oorzakenboom geeft vaak een overzichtelijk beeld van hoe verschillende voorafgaande aspecten en situaties zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Naast het onderzoek door de preventieadviseur heeft elk Comité het recht om met een beperkte afvaardiging informatie in te winnen over de situatie. Onder situatie verstaan we hier: ernstige risico’s met dreigende schade, een ongeval, een incident. De samenstelling van en andere afspraken over deze afvaardiging zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Comité.

Rapporteren en adviezen
Alle arbeidsongevallen moeten via het maand- of jaarverslag van de interne preventiedienst met het Comité besproken worden, ook de EH-voorvallen. In het jaarverslag worden de frequentiegraad en de twee ernstgraden meegedeeld waardoor het Comité de instelling kan vergelijken met onderwijssectorgenoten.

Moraal
Vermeldingen van arbeidsongevallen op een Comitévergadering beperkt tot één regel zijn onvoldoende!
Elk arbeidsongeval houdt een spiegel voor: de risicoanalyse en de genomen maatregelen schoten te kort. Het dwingt de instelling samen met het Comité de werksituatie opnieuw te analyseren en het globaal én het jaarlijks actieplan aan te passen!

Jos Wouters


[1] Dit artikel geeft een fragmentarische weergave van de COC-vorming Arbeidswelzijn Arbeidsongevallen en het Comité, 2de semester 2018-2019.

[2] Ernstige ongevallen voldoen aan volgende criteria: dodelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid met een afwijkende gebeurtenis of voorwerp of tijdelijke ongeschiktheid met een afwijkende gebeurtenis of voorwerp én specifiek letsel. (Welzijnscodex artikel I.6-2 en bijlagen I.6 – 1 tot 3) 
Onze website maakt gebruik van cookies.