header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2009

Dit schooljaar maart 2009

De schoolraad… duidelijk geen goede aprilgrap!

De schoolraad… duidelijk geen goede aprilgrap!


Sinds 1 april 2005 bestaat de decretale verplichting om een schoolraad op te richten. Omdat de verschillende mandaten gelden voor een periode van 4 jaar, stopt elk mandaat van de verschillende actoren (leerkrachten, ouders, leerlingen en lokale gemeenschap) op 31 maart 2009. Heeft de participatieve schoolcultuur na deze eerste legislatuur zijn verwachtingen ingevuld? Zou een evaluatie niet op zijn plaats geweest zijn?

Voor COC was het eind februari 2004 al duidelijk dat het huidige participatiedecreet niet door de beugel kon. Geenszins zou COC meewerken aan de praktische organisatie van de verkiezingen voor de schoolraden en de onderliggende raden in de scholen. Een stelling die nog altijd staande is! Toch geeft COC haar leden, militanten en vakbondsafgevaardigden lokaal alle vrijheid af te wegen of ze zich al dan niet kandidaat stellen voor de schoolraad en/of pedagogische raad.


Het participatiedecreet vanonder het stof
In principe moet er vandaag in iedere school een schoolraad opgericht zijn. De ene uitzondering op de regel is wanneer een schoolbestuur ten minste uit 2/3 rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers van het personeel en de ouders is samengesteld.
De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap. Bij de oprichting van de eerste schoolraad was een minimum van twee vertegenwoordigers per geleding verplicht. Nu bepaalt de schoolraad zelf het aantal vertegenwoordigers. Maar het aantal leden per geleding moet gelijk zijn en nooit kleiner dan het opgelegde minimum.
De vertegenwoordiging van de verschillende actoren in de schoolraad kan ofwel door rechtstreekse verkiezingen ofwel door afvaardiging uit de onderliggende raden (pedagogische raad, ouderraad en leerlingenraad). Na de verkiezingen of mandatering van de vertegenwoordigers van het personeels-, ouder- en leerlingengeleding worden bij de consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap gecoöpteerd.
De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht met betrekking tot de aangelegenheden waarover de schoolraad haar (facultatief of verplicht) advies- of overlegbevoegdheden uitoefent. Tevens heeft de schoolraad ten behoeve van al het personeel, leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheid uitoefent.


De relatie schoolraad - lokaal comité
Het kan voorkomen dat ontwerpbeslissingen van het schoolbestuur behoren tot de advies- of overlegbevoegdheden van de schoolraad én onderhandeld moeten worden in het LOC. In zo'n geval worden de ontwerpbeslissingen altijd eerst voor advies of overleg voorgelegd aan de schoolraad.
Pas daarna wordt de ontwerpbeslissing onderhandeld in het LOC. De onderhandelingen in het LOC hebben betrekking op de grondregels van het administratief statuut.
Als de bevoegdheden van de schoolraad en het LOC raakvlakken vertonen, dan mag de schoolraad zich niet uitspreken over de personeelseffecten van een ontwerpbeslissing van het schoolbestuur. De schoolraad kan zich dus niet uitspreken over de arbeidsvoorwaarden.


Evaluatie van het decreet… Nog niets gezien of toch?
In het regeerakkoord van 2004-2009 werd de optie genomen om het participatiedecreet na een periode van 3 jaar te evalueren en indien nodig bij te sturen. Nu op de vooravond van de tweede legislatuur van de schoolraden is hieromtrent nog niets gebeurd. Of toch… het VSKO deed een eerste worp.
Een uitgebreide vragenlijst werd onder de neus geschoven van de directeurs, de voorzitters van de schoolraad en de voorzitters van het schoolbestuur. Hoewel de schoolraad samengesteld is uit 4 geledingen en hier 3 geledingen niet aan deze bevraging participeerden, komen toch enkele frappante vaststellingen boven water drijven. Een inkijk op de resultaten vertelt ons dat:
- het participatiedecreet niet tot een hogere participatiegraad geleid heeft.
- de respondenten vooral inspraak willen in thema's die hen rechtstreeks aanbelangen.
- het gebrek aan expertise bij sommige leden een vlotte werking van de schoolraad bemoeilijkt.
- het participatiedecreet de werkdruk voor de scholen vergroot.
- scholen moeilijk kandidaten vinden voor de schoolraad en de onderliggende raden.
Waren dit nu net niet de redenen waarom COC destijds een protocol van niet-akkoord heeft afgesloten? Was COC geen vragende partij:
- voor een evaluatie van de toenmalige participatieraad die waar nodig kon bijgeschaafd worden?
- dat de personeelskandidaten voor de schoolraad voorgedragen moesten worden op lijsten ingediend door de representatieve onderwijsvakbonden? Zou dit de bevoegdheden van de voorgestelde schoolraad in vergelijking met de huidige participatieraad niet sterk uitbreiden en het participatieve karakter hierdoor niet vergroten?
Bovendien zijn vakorganisaties zoals COC het aan zichzelf verplicht om hun vertegenwoordigers in de inspraakorganen adequaat te vormen, te begeleiden en te ondersteunen. Zij hebben een achterban waarop ze kunnen terugvallen en waarnaar ze moeten terugkoppelen.
Een tweede legislatuur start nu op 1 april 2009… Voor COC is dit duidelijk geen goede aprilgrap.


Willem Snauwaert 
Onze website maakt gebruik van cookies.