header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt februari 2006

Dit schooljaar februari 2006

Vakbondspremies 2005: reglementering gewijzigd

De vakbondspremies voor de bij een vakbond aangesloten personeelsleden in het on-derwijs of in de openbare sector zullen voor het jaar 2005 uitgereikt worden in de loop van de maand maart 2006. Echter, in tegenstelling tot vorige jaren wordt vanaf nu nog slechts één aanvraagformulier meer uitgereikt. Immers, door een wijziging in de regel-geving worden de aanvraagformulieren niet meer om de twee jaar uitgereikt, maar jaarlijks. Dit betekent dan ook dat je vanaf nu ook jaarlijks de vakbondspremie zal moeten aanvragen en dat wij die premie ook jaarlijks zullen kunnen uitbetalen.

Als alles volgens plan verloopt zal u ten laatste op 31 maart 2006 het aanvraagformulier voor de vakbondspremie 2005 ontvangen. Dit formulier wordt uitgereikt door de instantie die uw wedde betaalt: het departement Onderwijs, de scholengroep, de provincie…Wie tijdens het jaar 2005 bij verschillende werkgevers uit de openbare sector heeft gewerkt, zal voor één en hetzelfde jaar meerdere formulieren ontvangen (bv. zowel van het departement als van de provincie).

U MOET HET AANVRAAGFORMULIER AAN HET PROVINCIAAL SECRETARI-AAT BEZORGEN VOOR 30 JUNI 2006!!!

Formulieren die ons later bereiken kunnen wij in principe niet meer behandelen.
Bezorgt u ons één of meerdere formulieren te laat, dan kunnen wij die slechts invoeren in het systeem in de loop van het jaar 2007 om in datzelfde jaar dan uitbetaald te worden.

Wie heeft recht op een vakbondspremie?

Om recht te hebben op een vakbondspremie voor het jaar 2005 moeten volgende drie voor-waarden vervuld zijn:

1/ Men moet tijdens het jaar 2005 tewerkgesteld zijn in het onderwijs of in een openbare dienst. De duur van deze tewerkstelling (een volledig jaar of niet), de omvang ervan (voltijds of niet), de aard van de tewerkstelling (in een vacante betrekking of ad interim, in dienstacti-viteit, in non-activiteit of in terbeschikkingstelling) of de hoedanigheid (vast benoemd, tijde-lijk) spelen geen rol.
Niet iedereen die werkzaam was in het onderwijs heeft echter recht op een vakbondspremie volgens deze regeling. Het onderhoudspersoneel in het gesubsidieerd vrij onderwijs bv. ont-vangt zijn loon van het schoolbestuur maar heeft geen recht op een vakbondspremie volgens de regeling van de openbare diensten (zij hebben wel recht op een vakbondspremie die uitbe-taald wordt door onze collega's van ACV Voeding en Diensten). Ook de bedienden die recht-streeks door het schoolbestuur betaald worden (technisch: wie valt onder paritair comité 225) hebben geen recht op een vakbondspremie.

2/ Men moet gedurende het jaar waarvoor men de premie aanvraagt aangesloten geweest zijn bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel. Wat het ACV betreft zijn dit COC en COV voor wat de Vlaamse onderwijscentrales betreft en ACV Openbare Diensten en ACV-Transcom voor wat de Vlaamse ambtenaren betreft. Het is echter niet noodzakelijk om gedurende het hele burgerlijk jaar aangesloten geweest te zijn.

3/ Men moet een minimale ledenbijdrage betaald hebben om de volledige premie te ont-vangen. Wie echter deze minimale ledenbijdrage niet betaalde, verliest niet totaal het recht op een premie. De grootte van de vakbondspremie is afhankelijk van de grootte van de betaalde ledenbijdrage.

Aansluiten bij COC

Personeelsleden die van het departement een wedde ontvangen, maar die (verkeerdelijk) aan-gesloten zijn bij een andere vakcentrale van het ACV (bv. LBC, Bouw en Industrie…) kunnen ook een vakbondspremie ontvangen, op voorwaarde dat zij zich onmiddellijk aansluiten bij COC en aan COC de ledenbijdrage betalen. Deze personeelsleden moeten bij hun aanvraag-formulieren een ingevuld en ondertekend COC-inschrijvingsformulier voegen. Let op, dit moet ook al in orde zijn voor 30 juni 2006 want de vakbondspremie kan slechts uitbetaald worden nadat COC de ledenbijdrage heeft ontvangen.

Het aanvraagformulier

Een deel van het aanvraagformulier moet door het personeelslid zelf ingevuld en ondertekend worden. Ook het rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden, moet vermeld worden op het aanvraagformulier. Vermeld a.u.b. ook je COC-lidnummer in de rechterbo-venhoek van het aanvraagformulier. Je COC-lidnummer vind je terug op de lidkaart die je in de loop van 2004 of 2005 hebt ontvangen en begint in bijna alle gevallen met 47, gevolgd door een reeks van 7 cijfers.
Indien je in de loop van 2005 veranderde van vakbond (van ACOD of VSOA naar COC), moet je dit vermelden op het aanvraagformulier en moet je de bewijzen van de betaling van de ledenbijdrage bij die andere vakbond toevoegen. Bij verandering van vakcentrale binnen het ACV naar COC moet enkel op het aanvraagformulier vermeld worden dat je vroeger bij een andere ACV-centrale was aangesloten.
De ingevulde aanvraagformulieren moeten onmiddellijk aan het provinciaal secretariaat bezorgd worden. U kan daarvoor ook uw schoolafgevaardigde inschakelen.
Formulieren die ons bereiken na 30 juni 2006 mogen reglementair gezien niet meer behandeld worden.
Eveneens van groot belang is het feit dat formulieren die bezorgd worden via de fax of via e-mail niet worden aanvaard. We moeten steeds kunnen beschikken over het originele aan-vraagformulier!

Bedrag van de vakbondspremie

Door de intersectorale cao werd het maximumbedrag van de vakbondspremie voor het jaar 2005 vastgelegd op 78 euro. Dit betekent echter niet dat iedereen dit bedrag zal ontvangen. Volgende regels bepalen de grootte van de vakbondspremie:
- leden die tijdens de betrokken burgerlijke jaren de vereiste minimumbijdrage betaalden, heb-ben recht op de volledige premie;
- leden die 75%, 50% of 25% van de minimumbijdrage betaalden, krijgen respectievelijk 75%, 50% of 25% van de premie;
- leden die minder dan 25% van de minimumbijdrage betaalden, komen niet in aanmerking voor een vakbondspremie.

Formulieren van overleden collega's

De erfgenamen van overleden collega's kunnen het aanvraagformulier van de overledene ook aan COC bezorgen. In de rubriek die door het betrokken personeelslid moest ingevuld worden, vermelden zij hun gegevens en hun rekeningnummer. Zij trekken een dubbele rode streep dwars over de naam en het adres van het overleden personeelslid. De vermelding "OVERLEDEN" wordt tussen de rode strepen aangebracht.

Aanvraagformulieren voor 2003 en 2004

Bij wijze van uitzondering kunnen leden die hun aanvraagformulieren voor de jaren 2003 en/of 2004 niet of te laat hebben ingestuurd bij de vorige uitbetalingsronde van de vakbonds-premies, deze premies alsnog verkrijgen. Voorwaarde is evenwel dat ook deze formulieren ons bereiken voor 30 juni 2006. Zijn deze aanvraagformulieren niet in ons bezit op 30 juni 2006, dan kunnen deze premies niet meer worden uitbetaald. Aanvraagformulieren voor de jaren 2002 en voorgaande kunnen niet meer worden uitbetaald.

Peter Gregorius 
Onze website maakt gebruik van cookies.