header

« Terug naar het overzicht

zaterdag 1 maart 2008

Proeftuinen verlengd?

Proeftuinen verlengd?

Sinds 1.9.2005 zijn sommige scholen een proeftuin voor onderwijsvernieuwingen. Normaal gesproken zouden deze proeftuinen moeten geëvalueerd geweest zijn voor het einde van dit schooljaar. Dit zal echter niet het geval zijn. Daarom zal de Vlaamse Regering binnenkort een besluit goedkeuren dat voorziet in een mogelijke verlenging van deze proeftuinen. Het nog te nemen besluit van de Vlaamse Regering zal daartoe criteria bevatten.

Geen verlenging zonder inspraak van het personeel

Schoolbesturen die hun projecten willen verlengd zien, zullen daartoe een aanvraag moeten indienen bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Deze aanvraag tot verlenging kan echter niet gebeuren zonder dat de schoolbesturen hun beslissing dienaangaande hebben onderhandeld in de geëigende inspraakorganen (lokaal onderhandelingscomité, onderhandelingscomité van de scholengemeenschap, basisoverlegcomité, …).

COC heeft vernomen dat een aantal schoolbesturen hun aanvraag voor verlenging nu reeds wensen te onderhandelen. Dit kan niet. Het is immers evident dat een aanvraag tot verlenging maar kan gebeuren nadat de criteria die de Vlaamse Regering terzake zal hanteren, bekend zijn. Daarom is COC van mening dat als de schoolbesturen dit item nu op de onderhandelingstafel leggen, dit nu niet kan onderhandeld worden.

Via onze website zullen wij de criteria die de Vlaamse Regering zal hanteren om na te gaan of projecten kunnen verlengd worden, bekend maken van zodra ze bekend zijn. Noteer nu al dat bij de aanvraag tot verlenging het protocol van deze onderhandelingen moet toegevoegd worden. Het is dus van het allergrootste belang dat uit dit protocol blijkt wat de houding terzake is van het personeel.

Opmerking: het betreft hier enkel en alleen de proeftuinen die op 1.9.2005 zijn gestart op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006. Dit zijn de 25 proeftuinen die op 1.9.2005 zijn opgestart en die in de lijn liggen van de speerpunten van de beleidsnota van minister Vandenbroucke en de 16 proeftuinen die in het kader van Accent op Talent door minister Vanderpoorten werden opgestart en die door minister Vandenbroucke op 1.9.2005 werden verlengd.

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.